www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

03.04.2024

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD

Serdecznie zapraszamy członków zwyczajnych  PZD – użytkowników działek ROD „Borówka” – do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD w dniu 13 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej byłego CWKS „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163. Zebranie w I terminie o godz. 9:30, a w wypadku braku kworum w II terminie o godz. 10:00. Uchwały w II terminie są ważne bez względu na ilość członków PZD obecnych podczas obrad. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie zwyczajni PZD – użytkownicy działek w ROD „Borówka” członkowie organów ROD, przedstawiciele nadrzędnych organów PZD oraz zaproszeni gości. Wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Zebranie podsumuje działalność ROD w 2024 roku oraz w kadencji 2029-2024, oceni działalność organów ROD w tym okresie, przyjmie uchwały regulujące działanie ROD w 2024 r. i do końca kadencji oraz dokona wyboru nowych organów ROD – Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

Materiały sprawozdawcze i plany, w tym proponowane wysokości opłat w 2024 r. załączone poniżej

Prosimy o przybycie na zebranie, czynny udział oraz wytypowanie osób do pracy w organach ROD.

Do wszystkich członków PZD w naszym Ogrodzie wysłano, w tygodniu przedświątecznym, zawiadomienia o walnym zebraniu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Ponieważ niektórzy działkowcy nie uaktualnili swoich danych,  po zmianie adresu, niektórzy mogli nie otrzymać zawiadomień. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną – doślemy zawiadomienie (treść zawiadomienia poniżej).

Zawiadomienie na walne zebranie

Regulamin walnego zebrania

Sprawozdanie Zarządu za 2023 r.

Sprawozdanie Zarządu za kadencję

Plan pracy na 2024 r.

Program działania na lata 2024-2027

Preliminarz RZiS ROD na 2024 r.

Preliminarz F. rozwoju na 2024 r .xlsm

SKŁADKI I OPŁATY 2024

Uchwała Nr 24 – parkowanie i wjazd

Uchwała Nr 25 -porządkowa 2024 r