www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Ogłoszenia Zarządu

18.02.2022

Zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej nowych działkowców 

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy Uchwałą Nr 34/VIII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki ustaliła wysokość tej opłaty na 300,00 zł. Podniesiona opłata (tzw. wpisowe dla nowych działkowców) obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.. Zatem osoby, które nabędą prawo do działki począwszy od 01.01.2022 r. wnoszą tę opłatę w wysokości 300,00 zł. W wypadku wniesienia już opłaty w wysokości 200,00 zł. tj. w wysokości obowiązującej do 31.12.2021 r. należy wpłatę uzupełnić o brakujące 100,00 zł.. Opłatę powyższą wnoszą wszyscy nowi działkowicze niezależnie od formy uzyskania prawa do działki (również bliscy dotychczasowych użytkowników działki).

Zarząd ROD

08.02.2022

Obowiązek zgłoszenia budynków (w tym altan ogrodowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 

Szanowni Działkowicze!

Zarząd ROD informuje, iż istnieje obowiązek złożenia deklaracji źródeł  ciepła i spalania paliw do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 r. dla źródeł ciepa uruchomionych przez 1 lipca 2021 r., a do uruchomionych po tym terminie w przeciągu 14 dni od ich uruchomienia.  Obowiązek ten wynika z ustawy  z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r..

Deklaracja winna być zgłoszona on-line poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/  – konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego. W wypadku braku możliwości złożenia deklaracji on-line należy wypełnić formularz B deklaracji i złożyć w Urzędzie Gminy.

Obowiązującym dla nas jest formularz B  budynki i lokale niemieszkalne.

Deklarację składają Zarządy ROD za budynki i lokale na terenach ogólnych (biura Ogrodu, świetlice i inne) oraz użytkownicy działek za altany ogrodowe, w których są zainstalowane źródła ciepła i/lub spalania paliw (kominki, piecyki, termy, bojlery itp.).

UWAGA: proszę nie składać deklaracji do Zarządu Ogrodu, gdyż Zarząd nie jest pośrednikiem w tej procedurze.

Deklarację przez internet można złożyć na stronie https://zone.gunb.gov.pl/

lub formularz pobrać ze strony: https://www.gunb.pl/centralna-ewidencja-emisyjności- budynków-faq

Poniżej formularz B do pobrania i Komunikat Krajowego Zarządu PZD w tej sprawie.

Deklaracja- źródła ciepła Formularz B

Komunikat KZ PZD – ceeb

Zarząd ROD

Pytania i wątpliwości kierować pocztą elektroniczna lub tradycyjną na adres Zarządu

20.02.2021

Szkolenie nowych działkowiczów 

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy informuje, że ze względu na stan epidemii nie są prowadzone szkolenia zbiorowe dla nowych użytkowników działek. Osoby przejmujące działkę winny umawiać się indywidualnie na szkolenie z Panią Agnieszką Bartkowską – instruktorem ds. ogrodnictwa OZ PZD tel.: 52 322 90 91

Odbycie szkolenia jest warunkiem zatwierdzenia umowy przejęcia działki od dotychczasowego użytkownika.            Nowy działkowicz otrzymuje bezpłatnie prenumeratę roczną miesięcznika „Działkowiec”.

Zarząd ROD

19.02.2021

Zapytanie ofertowe – sterowanie bramami 

Zarząd ROD „Borówka”  zgłasza zapytanie ofertowe na montaż  mechanizmów do bram przesuwnych

Oferta obejmuje:

 1. Montaż mechanizmów do bram 4szt , każda brama szerokość 5m x1.5m
 2.  Bramy z dostępem dla około 150 użytkowników na bramę  głównie sezon letni
 3. Sterowanie GSM /pilot/ RFID (opcja do wyboru).
 4. Przy bramach doprowadzone jest zasilanie.
 5. Dwie bramy z dodatkowym systemem SOS
 6. Wykonanie II lub III kwartał 2021 r.     
 7. Termin składania ofert do 31.III.2021    

     

  Prosimy o zgłaszanie ofert pisemnie na adres ROD lub pocztą elektroniczną na: rodborowka@gmail.com

Zainteresowanym bliższych informacji udziela sekretarz Zarządu 

e-mail jak  wyżej   lub telefonicznie: 600 809 915

Zarząd ROD

11.01.2021

Działalność ROD w stanie epidemii 

Zarząd ROD „Borówka” przypomina o ograniczeniach wynikających ze stanu epidemii i zasadach działalności organów PZD w tym stanie:

 1. Na terenie ROD obowiązują wszystkie nakazy i ograniczenia władz państwowych dotyczące ogółu społeczeństwa w szczególności:   na terenach ogólnych obowiązuje dystans oraz zasłanianie ust i nosa,         nieczynne są urządzenia na placu zabaw i inne ogólnodostępne obiekty, na działkach mogą przebywać jej użytkownicy i najbliższa rodzina w liczbie do 5 osób.
 2. Nadal zawieszone są dyżury ochronne.
 3. Parking przy biurze i miejsce składowania odpadów są  wyłączone z użytkowania.
 4. Samochody można parkować na terenie Ogrodu przy zachowaniu przejezdności alejek ogrodowych. Wjazd na teren Ogrodu wyłącznie bramą nr 2 i 3.
 5. Posiedzenia Zarządu ROD odbywają się w terminach wcześniej podanych (druga sobota miesiąca godz. 11:00) w biurze Ogrodu w formie hybrydowej (część Zarządu obecna fizycznie pozostali on-line).
 6. Interesanci mogą przybyć na posiedzenie Zarządu (jedna osoba) po telefonicznym (e-mailowym) uzgodnieniu terminu i godziny z sekretarzem lub prezesem Zarządu.
 7. Proponowane terminy głównych zamierzeń w 2021 r.: walne zebranie członków PZD Ogrodu – 22 maja (na terenie Ogrodu), Dzień Dziecka – 5 czerwiec, Dzień Działkowca – 28 sierpień, włączenie wody do sieci – 27 marzec, wyłączenie wody – 30 październik, odczyt liczników energii elektrycznej – 30 styczeń i 4 wrzesień, odczyt liczników wody – sierpień.
 8. Wyżej wymienione terminy są uzależnione od rozwoju epidemii, a włączenie i wyłączenie wody od stanu pogody i mogą ulec zmianie w ciągu roku.
 9. Zarząd przewiduje w 2021 r. utrzymanie wysokości opłat działkowych i za media na poziomie 2020 r. z wyjątkiem opłaty za śmieci. Rok 2020 zamknęliśmy ponad 40 tysięcznym deficytem i niestety musimy zdecydowanie podnieść składkę do 250 zł od działki. Prosimy o wnoszenie opłat zaliczkowo w wysokości jak w 2020 r. z możliwością wpłaty za śmieci w proponowanej wysokości.
 10. O wszelkich zmianach w działalności ROD będziemy informować na bieżąco poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Ogrodu.
 11. Działkowiczów posiadających zaległości w opłatach wzywamy do ich niezwłocznego uiszczenia (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym).
 12. Prosimy o zgłaszanie wniosków i propozycji przez pocztę elektroniczną  lub tradycyjną  (skrzynka pocztowa przy furtce na parking).                                                                                                                                                                           Życzymy dużo zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.                                                                                               Zarząd ROD

16.02.2013

Wspólnie twórzmy naszą stronę www 

SZANOWNE PANIE, SZANOWNI PANOWIE DZIAŁKOWICZE
ROD „BORÓWKA” w NEKLI

Zarząd ROD „Borówka” podjął decyzję o budowie strony internetowej naszego ogrodu, która ma przybliżyć problemy ruchu działkowego w naszym kraju po lipcowym „wyroku” Trybunału Konstytucyjnego ale także problemy dnia codziennego naszego ogrodu oraz ułatwić kontakt codzienny członków naszej społeczności.

Sądzę, iż strona ta da także możliwość przedstawienia piękna naszych działek i otaczającej nas przyrody.

Zarząd uczynił mnie odpowiedzialnym za budowę tej strony i czasowe administrowanie nią.

Jak zawsze, przy tego typu pracy, napotykamy na trudności wynikające z braku materiału wyjściowego. Uzyskałem dostęp do Kroniki Ogrodu (prezentujemy ją w zakładce Kronika) ale zakończono ją prowadzić w 2003 r. Proszę więc Koleżanki i Kolegów o materiały z lat ubiegłych w postaci materiałów pisemnych i zdjęć, a także zdjęcia kwiatów, innych roślin, zwierząt żyjących na naszych działkach oraz prezentację swoich ogrodów.  Zasady publikacji zawarto w zakładce Kontakt.

Przepraszam wszystkich korzystających z naszej strony WWW, a zwłaszcza członków Ogrodu, za prezentację w większości moich materiałów fotograficznych, ale to się zmieni gdy będę dysponował bogatszą galerią.

Zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy – ikonka na stronie głównej lub w zakładka Kontakt

 Józef  Mól