www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Historia

Nasze narodziny

Na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 22/MON z dnia 9.04.1982 r. w sprawie ogródków działkowych w środowisku żołnierzy garnizonu Bydgoszcz zrodził się pomysł utworzenia Pracowniczego Ogrodu Działkowego dla żołnierzy Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego i 2 Korpusu Obrony Powietrznej oraz innych jednostek Garnizonu. Inicjatorem był ówczesny Dowódca 5 pułku zabezpieczenia Dowództwa POW  płk Jan Mazierski.

Inicjatywa ta znalazła pełne zrozumienie wśród władz wojskowych, w tym zwłaszcza Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Zbigniewa Blechmana – późniejszego wieloletniego członka naszego Ogrodu.

Wytypowany został obszar, będący w użytkowaniu PGR Kusowo, który został przekazany we władanie MON. Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany został inwestorem zakładanego ogrodu działkowego.

Decyzją z dnia 15 lipca 1983 roku Nr WBPP-UA-8331/Dobrcz 3/83 Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy został zatwierdzony „Plan realizacyjny Pracowniczego Ogrodu Działkowego – „Borówno’ w m. Nekla, gm. Dobrcz”

Plan zakładał utworzenie pracowniczego ogrodu działkowego na pograniczu wsi Nekla i Borówno, po dwóch stronach drogi łączącej te miejscowości, zajmującego obszar 23,21 ha (parcele 147, 149/2, 167 i 170/7).

Na tym terenie zaprojektowano 412 działek o powierzchni 375 m², drogi dojazdowe, dwa parkingi, dwa place zabaw dla dzieci, świetlicę i biuro zarządu POD, magazyn gospodarczy, samoobsługowe stanowisko naprawcze dla samochodów, sanitariaty i wysypisko śmieci, ujęcie wody i sieć wodociągową oraz sieć energetyczną.

Na początku 1984 roku dokonano podziału 412 działek:

                         Dla kadry zawodowej w służbie czynnej 304 działki, z tego:

                                                                                               – 223 dla wojsk lądowych

                                                                                               – 81 dla wojsk lotniczych

                         Dla pracowników wojska ( w tym emerytów i rencistów) – 102 działki

                         Dla osób z poza wojska – 6 działek.

18.02.1984 roku odbyło się pierwsze walne zebranie członków Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Borówka” w Nekli. Wyłonione władze samorządowe w składzie:

 1. Zarząd Ogrodu:

                               – Prezes  Jan Mazierski

                               – Zastępca Prezesa  Tadeusz Rosiński

                               – Zastępca Prezesa  Lucjan Szymanik

                               – Sekretarz  Tadeusz Wasiak

                               – Skarbnik  Roman Dziaduch

2. Komisja Rewizyjna:  Przewodniczący  Jan Suwik

3. Komisja Rozjemcza: Przewodniczący  Tadeusz Gruszka

Zarząd dokonał podziału obowiązków i podjął starania w zakresie budowy infrastruktury Ogrodu.

W 1984 roku wykonano:  – ogrodzenie zewnętrzne (3,5 km)

                                              – 5 ustępów suchych

                                              – 2 odwierty studni głębinowych

Zadanie wykonano dzięki decyzji Dowódcy POW  siłami WRZKB Bydgoszcz i żołnierzy 5 pułku zabezpieczenia Dowództwa POW.

Walne zebranie członków w dniu 24 marca 1985 r. dokonało podsumowania prac oraz dokonało zmian w składzie Zarządu Ogrodu.

W 1985 roku zaplanowano ułożenie sieci wodociągowej, budowę linii napowietrznej i stacji trafo oraz doprowadzenie energii elektrycznej do hydroforni, bram i oświetlenia zewnętrznego.

Zlecono opracowanie projektu hydroforni.

W 1986 roku wykonano część hydroforni, dokończono budowę bram i ogrodzenia, wykonano tablice informacyjne i tabliczki. Postępowała rozbudowa sieci elektrycznej i wodociągowej.

W latach 1987-1988 nastąpiło zakończenie prac inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną POD „Borówka” w Nekli. Instalację energetyczną i hydrauliczną przekazano Zarządowi Ogrodu protokólarnie.

Od tego momentu możemy uznać, iż nasz Ogród jest w pełni urządzony. Stan członków wynosił 415 osób.

Plan Realizacyjny POD Borówka w Nekli

Ostatnia modyfikacja 26.02.2013 o 23:35