www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

08.07.2024

ODCZYTY LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 29.06.2024 R.

Zarząd ROD podaje odczyty liczników energii elektrycznej użytkowników działek dokonany w dniu 29.06.2024 r.

Opłat za zużytą energie elektryczną należy dokonać do dnia 31 lipca 2024 r. – uchwała nr 10 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Zgodnie z w/w uchwałą walnego zebrania cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi: do wysokości zużycia 125 kWh  – o,71 zł/1 kWh, a powyżej tego zużycia 0,80 zł/1 kWh.

Opłaty za zużycie energii elektrycznej od 1 czerwca będą wynikały z faktur wystawionych przez firmę ENEA.

Zarząd ROD

Odczyty liczników en. el. 29.06.2024 na www

Odczyty en.el na 29.06.2024 na www cz.2

30.06.2024

Informacja finansowa za 2023 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZD Zarząd ROD publikuje Informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „Borówka” w Nekli za 2323 r.

Informacja finansowa za 2023 r.

17.06.2024

Vouchery do odbioru dla chętnych

Informujemy, że nadal posiadamy vouchery  firmy Castorama Bydgoszcz II ul. K. Szajnochy 1,  uprawniające do rabatu 10% na zakupy i 50% na transport zakupionych towarów. Każdy voucher uprawnia do trzech zakupów po obniżonej cenie w okresie  do 31 lipca 2024 r.. Ze względu na nie odebranie voucherów przez wielu działkowców, każdy działkowiec może odebrać więcej niż jeden voucher. 

Vouchery są do odbioru u Skarbnika Ogrodu w czasie przyjmowania opłat działkowych. 

Życzymy udanych zakupów.

Zarząd ROD

04.06.2024

Wywóz nieczystości płynnych – opróżnienie szamba

Przedstawiamy ofertę opróżnienia szamb przez firmę TOI TOI – szczegóły w załączeniu

Zarząd ROD

Oferta TOI TOI

13.05.2024

Nadzór Działkowców nad Gośćmi i pracownikami

Informujemy, że w ostatnim okresie zaistniał przypadek zaboru mienia ogrodowego przez gości jednej Działkowiczki polegający na wymontowaniu i zabraniu silnika rębaka składowanego pod wiatą na terenie parkingu. Sprawcy tłumaczyli się, że poinformowano ich, że mogą zabierać z pod wiaty potrzebne im materiały. Uprzedzamy, że jest możliwość wykorzystania mebli i innych rzeczy składowanych do wywozu na składowisko odpadów, ale musi to być uzgodnione z Gospodarzem Ogrodu lub Zarządem ROD. Ponadto silnik ze sprawnego rębaka nie jest odpadem, a goście nie mają prawa buszować po terenie Ogrodu. Działkowiec zapraszający gości lub wynajmujący pracowników odpowiada za ich czyny i zachowanie. Przypadki kradzieży zaistniałe w ostatnich miesiącach winny uczulić nas na obcych, kręcących się po naszym terenie.

W zaistniałej sytuacji powiadomiono Komisariat Policji w Koronowie. Po uzyskaniu wiadomości od użytkownika działki przybliżającej termin  kradzieży i po przeglądzie monitoringu ustalono sprawców zaboru. Dziękujemy działkowiczowi, który pomógł nam namierzyć sprawców. Sprawcy zamontowali silnik w rębaku. Powiadomiliśmy Komisariat Policji o sprawcach. Dalsze czynności należą do Policji.

Zarząd ROD

 

01.05.2024

WODA W SIECI OGRODU ZDATNA DO SPOŻYCIA

Zarząd ROD informuję, że badania wody przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWiK w Bydgoszczy potwierdziły dobry stan wody (zgodny z normami dla wody przeznaczonej do spożycia) w sieci naszego Ogrodu.

Poniżej sprawozdania z badań.

Zarząd ROD

Protokół badania wody – rod borówka

17.04.2024

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2024

W dniu 13 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej byłego WKS ZAWISZA odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „Borówka”. Zebranie przeprowadzono w II terminie ze względu na niewystarczającą liczbę członków w I terminie. Rozpoczęliśmy wysłuchaniem Hymnu Polskiego Związku działkowców.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Józef Mól witając obecnych członków naszej społeczności dział kowej oraz przedstawiciela Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy Pana Józefa Chodenionka. Prezes podkreślił, że spotykamy się w roku 40-lecia założenia naszego Ogrodu. 18 lutego 1984 roku odbyło się pierwsze walne zebrania członków Ogrodu.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Wiceprezesa Zarządu kol. Ryszarda Wasiucionka. Po przyjęciu regulaminu i porządku obrad powołano komisje zebrania: Komisję Mandatową w składzie kol. Wanda Lenczewska, kol. Bogdan Czułkowski i kol. Zdzisław Rogacewicz; Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: kol. Anna Maciejewska, kol. Lech Filipp i kol. Wiesław Trybuszewski oraz Komisję Wyborczą: kol. Małgorzata Jankiewicz-Gruszka, kol. Marian Juszczak i kol. Cezary Kobziakowski.

Część merytoryczną rozpoczęto sprawozdaniem Zarządu ROD z realizacji zadań w 2023 roku oraz za kadencję 2019-2024. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Józef Mól. Zadania 2023 roku zostały zrealizowane. Zarząd przeprowadził Konferencję Delegatów i Dzień Działkowca w planowanym terminie. Odbyto 14 posiedzeń Zarządu, na których dokonano zmian użytkowników działek oraz rozpatrzono sprawy funkcjonowania Ogrodu. W 2023 roku zrealizowano następujące główne zadania inwestycyjne i remontowe: zamontowano i uruchomiono system automatyki bram wjazdowych, utwardzono zatoczkę parkingową, zakupiono kosiarkę samojezdna, postawiono wiatę przy Placu Zabaw, wymieniono 5 lamp oświetlenia zewnętrznego na lampy LED, wymieniono 17 złączy słupowych oświetlenia. W ramach realizacji grantu UE: sporządzono Plan Zagospodarowania na bazie geodezyjnej, zakupiono rozdrabniacz do gałęzi,  posadzono 60 drzew i 100 krzewów miododajnych oraz zamontowano 25 budek lęgowych dla ptaków. Zapewniono sprawne funkcjonowanie infrastruktury ogrodowej w ciągu roku. Środkami finansowymi gospodarowano racjonalnie.

Następnie Prezes przedstawił realizację zadań za kadencję 2019-2024. W toku kadencji skład Zarządu ulegał zmianie ze względu na rezygnacje członków Zarządu z przyczyn zdrowotnych i osobistych. Do końca kadencji wytrwało trzech członków Zarządu wybranych na walnym zebraniu w 2019 roku. Prezes wspomniał członków aktywu ROD, którzy w mijającym okresie odeszli do „lepszego świata”: byłego Przewodniczącego Komisji Rozjemczej   Józefa Aniszewskiego, członka Zarządu Edwina Szmeltera, członkinię Komisji Rewizyjnej Krystynę Wydrzyńską i nie wymienionych członków naszej społeczności. Uczciliśmy Ich pamięć chwilą ciszy i zadumy.

Działalność Ogrodu w tym okresie została zdominowana stanem pandemii, co wymagało znacznego ograniczenia kontaktów bezpośrednich i dezorganizowało normalną pracę Zarządu. W związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii zamiast walnych zebrań przeprowadzono konferencje delegatów wybranych na zebraniach sektorów. Dni Działkowca przeprowadzono w ograniczonym zakresie. Zarząd pracował częściowo zdalnie. Po wprowadzeniu stanu epidemii zawieszono pełnienie dyżurów ochronnych. Zarząd koncentrował uwagę na zapewnieniu bezkolizyjnej zmiany użytkowników działek i sprawnym funkcjonowaniu infrastruktury Ogrodu. W latach 2019-2023 użytkowników zmieniło 229 działek, z tego 129 w ramach rodziny i 100 nowych z poza rodzin. Dzięki temu pozyskaliśmy dodatkowe środki na inwestycje i remonty, co wynikło z podwyższenia tzw. opłaty inwestycyjnej dla nowych członków. W kadencji dokonano istotnej rozbudowy infrastruktury, jej modernizacji i remontów: oprócz już wymienionych – rozbudowano monitoring miejsc wrażliwych Ogrodu, wymieniono jedną studnię głębinową, zamontowano szlaban na parkingu, założono nowe odcinki sieci energetycznej i sieci wodnej, wymieniono 30 lamp oświetlenia zewnętrznego na lampy LED, wymieniono 249 liczników energii elektrycznej, zamontowano 3 nowe rozdzielnie energii elektrycznej, przeniesiono i zmodernizowano 6 rozdzielni strefowych, urządzono składowisko odpadów zielonych. Na bieżąco usuwano awarie sieci energetycznej i sieci wodnej.

W efekcie zapewniono ciągłość zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną. Urządzenie składowiska odpadów, wynajęcie dobrych firm do wywozu i utylizacji odpadów oraz sumienna praca Gospodarza Ogrodu zapewniła ciągłość odbioru odpadów i porządek w rejonie składowiska.

Zadania Zarząd zrealizował poprzez racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz pozyskanie dodatkowych środków: 75 300,00 zł z grantu w ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”,  dotację z Okręgowego Zarządu PZD w wysokości 50 200,00 zł oraz odzyskane środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 11 314,00 zl.

Likwidacja dyżurów ochronnych nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo osób i mienia tak Ogrodu jak i użytkowników działek. Monitoring miejsc wrażliwych i zainteresowanie działkowców osobami obcymi na terenie działek ograniczyło możliwości dokonania rozboju i kradzieży. Współdziałanie z Policją i Urzędem Gminy Dobrcz ma istotne znaczenie w tym względzie. Bezpieczeństwo osób na terenie Ogrodu, zwłaszcza dzieci, wzrosło po wprowadzeniu stref zamieszkania. Do bezpieczeństwa imprez przyczynia się wynajęcie firmy ochroniarskiej. 

Reasumując, zdaniem Zarządu, zadania przedłużonej kadencji zostały zrealizowane pomyślnie i zapewniły dobre warunki wypoczynku na terenie naszego Ogrodu. Jest to zasługą wszystkich działkowców i organów ROD. Prezes podziękował członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Instruktorom Ogrodowym za zaangażowanie i dobrą pracę.

Najbardziej zasłużonym wręczono odznaczenia Polskiego Związku Działkowców;

  1. Złotym medalem „Zasłużony Działkowiec” został wyróżniony kol Jerzy Czerwczak
  2. Srebrnym medalem „Zasłużony Działkowiec” zostali wyróżnieni: kol. kol. Lucyna Szarek, Ryszard Choraś, Robert Sokulski, Irena Zapałowska                                                   Odznaczenia wręczył członek Rady Okręgowej PZD Pan Józef Chodenionek

Za zasługi dla ROD, długoletnie kierowanie Zarządem ROD kol. Kazimierzowi Ślęczkowi na dany został tytuł „HONOROWY PREZES ROD” – Certyfikat wręczył Prezes Józef Mól

Odznaką „Za Zasługi dla ROD” wyróżniono: kol. kol. Lucynę Szarek, Elżbietę Marciniak, Tomasza Mlickiego, Józefa Móla i Zdzisława Rogacewicza.

 

Brązowy medal „Zasłużony Działkowiec” nadano: kol. kol. : Annie Maciejewskiej i Maciejowi Brzeźniakowi

Dyplomem uznania wyróżniono: kol. kol. Wandę Lenczewską, Henryka Chełminiaka, Bogdana Czułkowskiego, Lecha Filippa i Wiesława Trybuszewskiego.

Kończąc sprawozdanie Prezes złożył wniosek o nadanie Wiceprezesowi Zarządu ROD tytułu „Honorowy członek ROD”.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. przedstawił Skarbnik Zarządu kol. Henryk Chełminiak. Rok 2023 zakończyliśmy nadwyżką na Rachunku Zysku i Strat w wysokości 9 572,22 zł. Wpływy wyniosły 204 108,22 zł (na planowane 208 396,73 zł) koszty: działalności statutowej 98 579,71 zł (planowane 98 400,00 zł), koszty administracyjne 99 859,57 zł (planowane 108 900,00 zł), przychody finansowe 3 902,27 zł. Stan funduszu rozwoju na 31.12 2023 r. wynosił 9  025,16 zł (planowany 6 985,85 zł), a funduszu oświatowego 2 677,60 zł (planowany 2 210,60 zł).

Jak z powyższego wynika , stwierdził Skarbnik, założenia budżetowe zostały w pełni zrealizowane.

Po sprawozdaniu finansowym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za 2023 r. oraz za kadencję przedstawiła Przewodnicząca Komisji kol. Lucyna Szarek. W 2023 roku ze składu Komisji Rewizyjnej ROD ubyła kol. Krystyna Wydrzyńska wskutek stanu zdrowia, a w wskutek jego pogorszenia – zgonu.

Komisja Rewizyjne przeprowadziła w dniu 22 lipca 2023 r. kontrolę półroczną działalności Zarządu ROD, a w dniu 16 marca 2024 r. kontrolę roczną działalności Zarządu. Komisja stwierdziła, że działalność Zarządu była zgodna ze Statutem PZD i Regulaminem ROD. Zarząd gospodarował środkami finansowymi oszczędnie i wydawał je zgodnie z przyjętymi na 2023 r. preliminarzami finansowymi. W efekcie stan finansów na koniec roku był lepszy od założeń i zapewnił funkcjonowanie Ogrodu. Zadania przyjęte z Planie na 2023 r. zostały zrealizowane.

W kadencji 2019-2023 w składzie Komisji Rewizyjnej dokonano jednej zmiany: kol. Stefana Zawadzę, który ubył z ROD,  zastąpiła kol. Anna Maciejewska. Komisja corocznie przeprowadzała kontrolę półroczną i roczną Zarządu ROD. Podczas kontroli półrocznej oceniano stopień realizacji zadań, a w kontrolach rocznych zgodność osiągniętych wyników z założonymi planami rocznymi. W całej kadencji Zarząd sprawnie realizował przyjęte przez kolejne konferencje delegatów plany, zapewniając niezakłócone funkcjonowanie Ogrodu, Komisja podkreśla zaangażowanie Zarządu w uzyskanie dodatkowych środków z grantu oraz dotację z Okręgowego Zarządu PZD.

Kończąc swoje wystąpienie Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek Komisji o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Zdzisław Rogacewicz  przedstawił  protokół Komisji stwierdzając, że w walnym zebraniu uczestniczy 97 członków zwyczajnych PZD z naszego ROD, a ponieważ zebranie jest w II terminie, uchwały zebrania są prawomocne.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków przedstawił kolejno projekty uchwał, w tym o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

 

 

 

 

Prezes Zarządu ROD omówił Plan pracy na 2024 rok, program działania na lata 2024-2027, w tym projekt opłat działkowych w 2024 roku i projekty prac inwestycyjnych, remontowych oraz uchwał dotyczących parkowania i wjazdu na teren ROD i uchwały porządkowej. Wysokość opłat działkowych, zatwierdzona przez walne zebranie i uchwały regulujące działalność Ogrodu w załączeniu. Projekty uchwał przedstawione przez kol. Wiesława Trybuszewskiego zostały w większości przyjęte jednomyślnie, a pozostałe większością głosów.

Na wniosek prezesa Zarządu jednomyślnie uchwalono nadanie kol. Ryszardowi Wasiucionkowi tytuł „Honorowego Członka ROD „Borówka”. Certyfikat wręczył Prezes Zarządu.

Realizując zadania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przystąpiono do wyboru Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgową Konferencję PZD. Walne zebranie ustaliło, że Zarząd będzie się składał z 8 osób, Komisja Rewizyjna z 5 osób, a na konferencję okręgową, zgodnie z przyjętą przez Radę Okręgową PZD wybieramy dwóch delegatów. Zgłoszono kandydatów w ilości jak w uchwale zebrania i wszyscy kandydaci uzyskali wymagane poparcie zgromadzonych. Po ogłoszeniu przerwy w obradach,  Zarząd i Komisja Rewizyjna odbyły 1-sze posiedzenia, na których ukonstytuowano ich skład.

Prezesem Zarządu wybrano kol. Józefa Móla, Wiceprezesami kol. Tomasza Mlickiego i kol. Mariana Juszczaka, Sekretarzem kol. Bartosza Jędrzejewskiego, Skarbnikiem kol. Henryka Chełminiaka, Członkami Zarządu kol. Wandę Lenczewską, kol. Lecha Filippa i kol. Tomasza Frejliszka. 

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Przewodnicząca kol. Lucyna Szarek, Wiceprzewodniczący kol. Jerzy Czerwczak i kol. Grzegorz Żołnowski, Sekretarzem kol. Anna Maciejewska, a Członkiem komisji kol. Małgorzata Jankiewicz-Gruszka.

Reprezentujący Radę Okręgową PZD kol. Józef Chodenionek podkreślił zasługi ustępującego Zarządu, nowym władzom ROD pogratulował wyboru życząc sukcesów w realizacji zadań, a wszystkim członkom ROD „Borówka” spokojnego wypoczynku w Ogrodzie i dużo zdrowia.

Prezes Zarządu podziękował zebranym za zaufanie, życzył wszystkim radości z należności do naszej działkowej rodziny i szczęścia osobistego.

Przewodniczący Zebrania podziękował uczestnikom zebrania za dyscyplinę i ogłosił zakończenie obrad.

 

tekst Józef Mól

zdjęcia Jurand Thiede

Uchwała Nr 25 -porządkowa 2024 r

Uchwała Nr 24 – parkowanie i wjazd

 SKŁADKI I OPŁATY 2024

15.04.2024

Oferta sprzedaży działki

Użytkownicy działki nr 222 w ROD „Borówka” oferują sprzedaż działki nr 222 w ROD.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 222. Znajduje się na niej piękny murowany dwupiętrowy dom z tarasem. Oprócz części mieszkalnej dom posiada dwie niezależne piwnice. Jedna jest pomieszczeniem gospodarczym oraz ma bojler. W drugiej jest miejsce na drewno do kominka. W domu  znajduje się kuchnia, łazienka / głęboki brodzik z prysznicem, wc i umywalka/, część otwarta ze stołem oraz sypialnia. Na dole jest otwarty pokój z pięknym , czynnym kominkiem. W upalne lato panuje tu przyjemny chłód. Na oknach w dolnej części znajdują się okucia zabezpieczające przed włamaniem. Dom był systematycznie odnawiany / malowanie, odświeżanie boazerii/.  Na oknach są zamontowane okiennice. Działka wyposażona jest w duże szambo zgodne z przepisami. W ogrodzie jest warzywnik, kompostownik, krzewy owocowe, iglaki oraz doskonale utrzymane dwa trawniki. Ogród był systematycznie nawożony i pielęgnowany.

Kontakt 52-341-42-64 lub 600-240-611

Zdjęcia:

15.04.2024

Rabat dla działkowców ROD

Informujemy, że firma Castorama Bydgoszcz II ul. K. Szajnochy 1, z okazji 10-lecia działalności, ufundowała vouchery dla działkowców ROD „Borówka” uprawniające do rabatu 10% na zakupy i 50% na transport zakupionych towarów. Każdy voucher uprawnia do trzech zakupów po obniżonej cenie w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. Przed opłaceniem zakupionego towaru należy skontaktować się z doradcą handlowym na danym stanowisku.

Vouchery są do odbioru u Skarbnika Ogrodu w czasie przyjmowania opłat działkowych. Na każdą działkę przysługuje jeden voucher.

Życzymy udanych zakupów.

Zarząd ROD

03.04.2024

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD

Serdecznie zapraszamy członków zwyczajnych  PZD – użytkowników działek ROD „Borówka” – do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD w dniu 13 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej byłego CWKS „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163. Zebranie w I terminie o godz. 9:30, a w wypadku braku kworum w II terminie o godz. 10:00. Uchwały w II terminie są ważne bez względu na ilość członków PZD obecnych podczas obrad. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie zwyczajni PZD – użytkownicy działek w ROD „Borówka” członkowie organów ROD, przedstawiciele nadrzędnych organów PZD oraz zaproszeni gości. Wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Zebranie podsumuje działalność ROD w 2024 roku oraz w kadencji 2029-2024, oceni działalność organów ROD w tym okresie, przyjmie uchwały regulujące działanie ROD w 2024 r. i do końca kadencji oraz dokona wyboru nowych organów ROD – Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

Materiały sprawozdawcze i plany, w tym proponowane wysokości opłat w 2024 r. załączone poniżej

Prosimy o przybycie na zebranie, czynny udział oraz wytypowanie osób do pracy w organach ROD.

Do wszystkich członków PZD w naszym Ogrodzie wysłano, w tygodniu przedświątecznym, zawiadomienia o walnym zebraniu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Ponieważ niektórzy działkowcy nie uaktualnili swoich danych,  po zmianie adresu, niektórzy mogli nie otrzymać zawiadomień. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną – doślemy zawiadomienie (treść zawiadomienia poniżej).

Zawiadomienie na walne zebranie

Regulamin walnego zebrania

Sprawozdanie Zarządu za 2023 r.

Sprawozdanie Zarządu za kadencję

Plan pracy na 2024 r.

Program działania na lata 2024-2027

Preliminarz RZiS ROD na 2024 r.

Preliminarz F. rozwoju na 2024 r .xlsm

SKŁADKI I OPŁATY 2024

Uchwała Nr 24 – parkowanie i wjazd

Uchwała Nr 25 -porządkowa 2024 r