www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

17.04.2024

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2024

W dniu 13 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej byłego WKS ZAWISZA odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „Borówka”. Zebranie przeprowadzono w II terminie ze względu na niewystarczającą liczbę członków w I terminie. Rozpoczęliśmy wysłuchaniem Hymnu Polskiego Związku działkowców.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Józef Mól witając obecnych członków naszej społeczności dział kowej oraz przedstawiciela Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy Pana Józefa Chodenionka. Prezes podkreślił, że spotykamy się w roku 40-lecia założenia naszego Ogrodu. 18 lutego 1984 roku odbyło się pierwsze walne zebrania członków Ogrodu.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Wiceprezesa Zarządu kol. Ryszarda Wasiucionka. Po przyjęciu regulaminu i porządku obrad powołano komisje zebrania: Komisję Mandatową w składzie kol. Wanda Lenczewska, kol. Bogdan Czułkowski i kol. Zdzisław Rogacewicz; Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: kol. Anna Maciejewska, kol. Lech Filipp i kol. Wiesław Trybuszewski oraz Komisję Wyborczą: kol. Małgorzata Jankiewicz-Gruszka, kol. Marian Juszczak i kol. Cezary Kobziakowski.

Część merytoryczną rozpoczęto sprawozdaniem Zarządu ROD z realizacji zadań w 2023 roku oraz za kadencję 2019-2024. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Józef Mól. Zadania 2023 roku zostały zrealizowane. Zarząd przeprowadził Konferencję Delegatów i Dzień Działkowca w planowanym terminie. Odbyto 14 posiedzeń Zarządu, na których dokonano zmian użytkowników działek oraz rozpatrzono sprawy funkcjonowania Ogrodu. W 2023 roku zrealizowano następujące główne zadania inwestycyjne i remontowe: zamontowano i uruchomiono system automatyki bram wjazdowych, utwardzono zatoczkę parkingową, zakupiono kosiarkę samojezdna, postawiono wiatę przy Placu Zabaw, wymieniono 5 lamp oświetlenia zewnętrznego na lampy LED, wymieniono 17 złączy słupowych oświetlenia. W ramach realizacji grantu UE: sporządzono Plan Zagospodarowania na bazie geodezyjnej, zakupiono rozdrabniacz do gałęzi,  posadzono 60 drzew i 100 krzewów miododajnych oraz zamontowano 25 budek lęgowych dla ptaków. Zapewniono sprawne funkcjonowanie infrastruktury ogrodowej w ciągu roku. Środkami finansowymi gospodarowano racjonalnie.

Następnie Prezes przedstawił realizację zadań za kadencję 2019-2024. W toku kadencji skład Zarządu ulegał zmianie ze względu na rezygnacje członków Zarządu z przyczyn zdrowotnych i osobistych. Do końca kadencji wytrwało trzech członków Zarządu wybranych na walnym zebraniu w 2019 roku. Prezes wspomniał członków aktywu ROD, którzy w mijającym okresie odeszli do „lepszego świata”: byłego Przewodniczącego Komisji Rozjemczej   Józefa Aniszewskiego, członka Zarządu Edwina Szmeltera, członkinię Komisji Rewizyjnej Krystynę Wydrzyńską i nie wymienionych członków naszej społeczności. Uczciliśmy Ich pamięć chwilą ciszy i zadumy.

Działalność Ogrodu w tym okresie została zdominowana stanem pandemii, co wymagało znacznego ograniczenia kontaktów bezpośrednich i dezorganizowało normalną pracę Zarządu. W związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii zamiast walnych zebrań przeprowadzono konferencje delegatów wybranych na zebraniach sektorów. Dni Działkowca przeprowadzono w ograniczonym zakresie. Zarząd pracował częściowo zdalnie. Po wprowadzeniu stanu epidemii zawieszono pełnienie dyżurów ochronnych. Zarząd koncentrował uwagę na zapewnieniu bezkolizyjnej zmiany użytkowników działek i sprawnym funkcjonowaniu infrastruktury Ogrodu. W latach 2019-2023 użytkowników zmieniło 229 działek, z tego 129 w ramach rodziny i 100 nowych z poza rodzin. Dzięki temu pozyskaliśmy dodatkowe środki na inwestycje i remonty, co wynikło z podwyższenia tzw. opłaty inwestycyjnej dla nowych członków. W kadencji dokonano istotnej rozbudowy infrastruktury, jej modernizacji i remontów: oprócz już wymienionych – rozbudowano monitoring miejsc wrażliwych Ogrodu, wymieniono jedną studnię głębinową, zamontowano szlaban na parkingu, założono nowe odcinki sieci energetycznej i sieci wodnej, wymieniono 30 lamp oświetlenia zewnętrznego na lampy LED, wymieniono 249 liczników energii elektrycznej, zamontowano 3 nowe rozdzielnie energii elektrycznej, przeniesiono i zmodernizowano 6 rozdzielni strefowych, urządzono składowisko odpadów zielonych. Na bieżąco usuwano awarie sieci energetycznej i sieci wodnej.

W efekcie zapewniono ciągłość zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną. Urządzenie składowiska odpadów, wynajęcie dobrych firm do wywozu i utylizacji odpadów oraz sumienna praca Gospodarza Ogrodu zapewniła ciągłość odbioru odpadów i porządek w rejonie składowiska.

Zadania Zarząd zrealizował poprzez racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz pozyskanie dodatkowych środków: 75 300,00 zł z grantu w ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”,  dotację z Okręgowego Zarządu PZD w wysokości 50 200,00 zł oraz odzyskane środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 11 314,00 zl.

Likwidacja dyżurów ochronnych nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo osób i mienia tak Ogrodu jak i użytkowników działek. Monitoring miejsc wrażliwych i zainteresowanie działkowców osobami obcymi na terenie działek ograniczyło możliwości dokonania rozboju i kradzieży. Współdziałanie z Policją i Urzędem Gminy Dobrcz ma istotne znaczenie w tym względzie. Bezpieczeństwo osób na terenie Ogrodu, zwłaszcza dzieci, wzrosło po wprowadzeniu stref zamieszkania. Do bezpieczeństwa imprez przyczynia się wynajęcie firmy ochroniarskiej. 

Reasumując, zdaniem Zarządu, zadania przedłużonej kadencji zostały zrealizowane pomyślnie i zapewniły dobre warunki wypoczynku na terenie naszego Ogrodu. Jest to zasługą wszystkich działkowców i organów ROD. Prezes podziękował członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Instruktorom Ogrodowym za zaangażowanie i dobrą pracę.

Najbardziej zasłużonym wręczono odznaczenia Polskiego Związku Działkowców;

 1. Złotym medalem „Zasłużony Działkowiec” został wyróżniony kol Jerzy Czerwczak
 2. Srebrnym medalem „Zasłużony Działkowiec” zostali wyróżnieni: kol. kol. Lucyna Szarek, Ryszard Choraś, Robert Sokulski, Irena Zapałowska                                                   Odznaczenia wręczył członek Rady Okręgowej PZD Pan Józef Chodenionek

Za zasługi dla ROD, długoletnie kierowanie Zarządem ROD kol. Kazimierzowi Ślęczkowi na dany został tytuł „HONOROWY PREZES ROD” – Certyfikat wręczył Prezes Józef Mól

Odznaką „Za Zasługi dla ROD” wyróżniono: kol. kol. Lucynę Szarek, Elżbietę Marciniak, Tomasza Mlickiego, Józefa Móla i Zdzisława Rogacewicza.

 

Brązowy medal „Zasłużony Działkowiec” nadano: kol. kol. : Annie Maciejewskiej i Maciejowi Brzeźniakowi

Dyplomem uznania wyróżniono: kol. kol. Wandę Lenczewską, Henryka Chełminiaka, Bogdana Czułkowskiego, Lecha Filippa i Wiesława Trybuszewskiego.

Kończąc sprawozdanie Prezes złożył wniosek o nadanie Wiceprezesowi Zarządu ROD tytułu „Honorowy członek ROD”.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. przedstawił Skarbnik Zarządu kol. Henryk Chełminiak. Rok 2023 zakończyliśmy nadwyżką na Rachunku Zysku i Strat w wysokości 9 572,22 zł. Wpływy wyniosły 204 108,22 zł (na planowane 208 396,73 zł) koszty: działalności statutowej 98 579,71 zł (planowane 98 400,00 zł), koszty administracyjne 99 859,57 zł (planowane 108 900,00 zł), przychody finansowe 3 902,27 zł. Stan funduszu rozwoju na 31.12 2023 r. wynosił 9  025,16 zł (planowany 6 985,85 zł), a funduszu oświatowego 2 677,60 zł (planowany 2 210,60 zł).

Jak z powyższego wynika , stwierdził Skarbnik, założenia budżetowe zostały w pełni zrealizowane.

Po sprawozdaniu finansowym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za 2023 r. oraz za kadencję przedstawiła Przewodnicząca Komisji kol. Lucyna Szarek. W 2023 roku ze składu Komisji Rewizyjnej ROD ubyła kol. Krystyna Wydrzyńska wskutek stanu zdrowia, a w wskutek jego pogorszenia – zgonu.

Komisja Rewizyjne przeprowadziła w dniu 22 lipca 2023 r. kontrolę półroczną działalności Zarządu ROD, a w dniu 16 marca 2024 r. kontrolę roczną działalności Zarządu. Komisja stwierdziła, że działalność Zarządu była zgodna ze Statutem PZD i Regulaminem ROD. Zarząd gospodarował środkami finansowymi oszczędnie i wydawał je zgodnie z przyjętymi na 2023 r. preliminarzami finansowymi. W efekcie stan finansów na koniec roku był lepszy od założeń i zapewnił funkcjonowanie Ogrodu. Zadania przyjęte z Planie na 2023 r. zostały zrealizowane.

W kadencji 2019-2023 w składzie Komisji Rewizyjnej dokonano jednej zmiany: kol. Stefana Zawadzę, który ubył z ROD,  zastąpiła kol. Anna Maciejewska. Komisja corocznie przeprowadzała kontrolę półroczną i roczną Zarządu ROD. Podczas kontroli półrocznej oceniano stopień realizacji zadań, a w kontrolach rocznych zgodność osiągniętych wyników z założonymi planami rocznymi. W całej kadencji Zarząd sprawnie realizował przyjęte przez kolejne konferencje delegatów plany, zapewniając niezakłócone funkcjonowanie Ogrodu, Komisja podkreśla zaangażowanie Zarządu w uzyskanie dodatkowych środków z grantu oraz dotację z Okręgowego Zarządu PZD.

Kończąc swoje wystąpienie Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek Komisji o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Zdzisław Rogacewicz  przedstawił  protokół Komisji stwierdzając, że w walnym zebraniu uczestniczy 97 członków zwyczajnych PZD z naszego ROD, a ponieważ zebranie jest w II terminie, uchwały zebrania są prawomocne.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków przedstawił kolejno projekty uchwał, w tym o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

 

 

 

 

Prezes Zarządu ROD omówił Plan pracy na 2024 rok, program działania na lata 2024-2027, w tym projekt opłat działkowych w 2024 roku i projekty prac inwestycyjnych, remontowych oraz uchwał dotyczących parkowania i wjazdu na teren ROD i uchwały porządkowej. Wysokość opłat działkowych, zatwierdzona przez walne zebranie i uchwały regulujące działalność Ogrodu w załączeniu. Projekty uchwał przedstawione przez kol. Wiesława Trybuszewskiego zostały w większości przyjęte jednomyślnie, a pozostałe większością głosów.

Na wniosek prezesa Zarządu jednomyślnie uchwalono nadanie kol. Ryszardowi Wasiucionkowi tytuł „Honorowego Członka ROD „Borówka”. Certyfikat wręczył Prezes Zarządu.

Realizując zadania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przystąpiono do wyboru Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgową Konferencję PZD. Walne zebranie ustaliło, że Zarząd będzie się składał z 8 osób, Komisja Rewizyjna z 5 osób, a na konferencję okręgową, zgodnie z przyjętą przez Radę Okręgową PZD wybieramy dwóch delegatów. Zgłoszono kandydatów w ilości jak w uchwale zebrania i wszyscy kandydaci uzyskali wymagane poparcie zgromadzonych. Po ogłoszeniu przerwy w obradach,  Zarząd i Komisja Rewizyjna odbyły 1-sze posiedzenia, na których ukonstytuowano ich skład.

Prezesem Zarządu wybrano kol. Józefa Móla, Wiceprezesami kol. Tomasza Mlickiego i kol. Mariana Juszczaka, Sekretarzem kol. Bartosza Jędrzejewskiego, Skarbnikiem kol. Henryka Chełminiaka, Członkami Zarządu kol. Wandę Lenczewską, kol. Lecha Filippa i kol. Tomasza Frejliszka. 

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Przewodnicząca kol. Lucyna Szarek, Wiceprzewodniczący kol. Jerzy Czerwczak i kol. Grzegorz Żołnowski, Sekretarzem kol. Anna Maciejewska, a Członkiem komisji kol. Małgorzata Jankiewicz-Gruszka.

Reprezentujący Radę Okręgową PZD kol. Józef Chodenionek podkreślił zasługi ustępującego Zarządu, nowym władzom ROD pogratulował wyboru życząc sukcesów w realizacji zadań, a wszystkim członkom ROD „Borówka” spokojnego wypoczynku w Ogrodzie i dużo zdrowia.

Prezes Zarządu podziękował zebranym za zaufanie, życzył wszystkim radości z należności do naszej działkowej rodziny i szczęścia osobistego.

Przewodniczący Zebrania podziękował uczestnikom zebrania za dyscyplinę i ogłosił zakończenie obrad.

 

tekst Józef Mól

zdjęcia Jurand Thiede

15.04.2024

Oferta sprzedaży działki

Użytkownicy działki nr 222 w ROD „Borówka” oferują sprzedaż działki nr 222 w ROD.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 222. Znajduje się na niej piękny murowany dwupiętrowy dom z tarasem. Oprócz części mieszkalnej dom posiada dwie niezależne piwnice. Jedna jest pomieszczeniem gospodarczym oraz ma bojler. W drugiej jest miejsce na drewno do kominka. W domu  znajduje się kuchnia, łazienka / głęboki brodzik z prysznicem, wc i umywalka/, część otwarta ze stołem oraz sypialnia. Na dole jest otwarty pokój z pięknym , czynnym kominkiem. W upalne lato panuje tu przyjemny chłód. Na oknach w dolnej części znajdują się okucia zabezpieczające przed włamaniem. Dom był systematycznie odnawiany / malowanie, odświeżanie boazerii/.  Na oknach są zamontowane okiennice. Działka wyposażona jest w duże szambo zgodne z przepisami. W ogrodzie jest warzywnik, kompostownik, krzewy owocowe, iglaki oraz doskonale utrzymane dwa trawniki. Ogród był systematycznie nawożony i pielęgnowany.

Kontakt 52-341-42-64 lub 600-240-611

Zdjęcia:

15.04.2024

Rabat dla działkowców ROD

Informujemy, że firma Castorama Bydgoszcz II ul. K. Szajnochy 1, z okazji 10-lecia działalności, ufundowała vouchery dla działkowców ROD „Borówka” uprawniające do rabatu 10% na zakupy i 50% na transport zakupionych towarów. Każdy voucher uprawnia do trzech zakupów po obniżonej cenie w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. Przed opłaceniem zakupionego towaru należy skontaktować się z doradcą handlowym na danym stanowisku.

Vouchery są do odbioru u Skarbnika Ogrodu w czasie przyjmowania opłat działkowych. Na każdą działkę przysługuje jeden voucher.

Życzymy udanych zakupów.

Zarząd ROD

03.04.2024

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD

Serdecznie zapraszamy członków zwyczajnych  PZD – użytkowników działek ROD „Borówka” – do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD w dniu 13 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej byłego CWKS „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163. Zebranie w I terminie o godz. 9:30, a w wypadku braku kworum w II terminie o godz. 10:00. Uchwały w II terminie są ważne bez względu na ilość członków PZD obecnych podczas obrad. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie zwyczajni PZD – użytkownicy działek w ROD „Borówka” członkowie organów ROD, przedstawiciele nadrzędnych organów PZD oraz zaproszeni gości. Wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Zebranie podsumuje działalność ROD w 2024 roku oraz w kadencji 2029-2024, oceni działalność organów ROD w tym okresie, przyjmie uchwały regulujące działanie ROD w 2024 r. i do końca kadencji oraz dokona wyboru nowych organów ROD – Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

Materiały sprawozdawcze i plany, w tym proponowane wysokości opłat w 2024 r. załączone poniżej

Prosimy o przybycie na zebranie, czynny udział oraz wytypowanie osób do pracy w organach ROD.

Do wszystkich członków PZD w naszym Ogrodzie wysłano, w tygodniu przedświątecznym, zawiadomienia o walnym zebraniu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Ponieważ niektórzy działkowcy nie uaktualnili swoich danych,  po zmianie adresu, niektórzy mogli nie otrzymać zawiadomień. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną – doślemy zawiadomienie (treść zawiadomienia poniżej).

Zawiadomienie na walne zebranie

Regulamin walnego zebrania

Sprawozdanie Zarządu za 2023 r.

Sprawozdanie Zarządu za kadencję

Plan pracy na 2024 r.

Program działania na lata 2024-2027

Preliminarz RZiS ROD na 2024 r.

Preliminarz F. rozwoju na 2024 r .xlsm

SKŁADKI I OPŁATY 2024

Uchwała Nr 24 – parkowanie i wjazd

Uchwała Nr 25 -porządkowa 2024 r

26.02.2024

Obcy na działkach

Z przykrością i niepokojem informujemy o wizytach nieproszonych gości na działkach. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy przypadki buszowania po działkach obcych osób, zarówno po północnej jak i południowej stronie Ogrodu. W jednym wypadku stwierdzono zaginięcie narzędzi elektrycznych. W pozostałych tylko włamania i obecność obcych. Prosimy o zamykanie na klucz furtek przy bramach i furtek w ogrodzeniu działki. W wypadku stwierdzenia pobytu na działce obcych osób prosimy o powiadomienia Zarządu ROD i Policji (zwłaszcza w wypadku strat). Działkowców posiadających monitoring prosimy o przesyłanie zdjęć osób obcych  kręcących się po działkach.

Zarząd ROD

23.01.2024

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2023 i 2024 roku

Zarząd ROD przyjął ostateczne ceny energii elektrycznej w 2023 r., zasady rozliczeń oraz założenia na 2024 r. w tym zakresie. Ceny energii elektrycznej są ustalane na podstawie faktur dostawcy energii elektrycznej (ENEA S.A.). Dla ROD przyjęto okres rozliczeniowy – dwa miesiące (faktury wpływają na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Wskutek wprowadzonych przez rząd osłon cen energii elektrycznej w 2023 r. przez długi czas korzystaliśmy z cen z 2022 r. powiększonych o VAT 23%. W wyniku tego mechanizmu w każdym okresie rozliczeniowym była inna cena energii od 0,71 zł do 1,09 zł.. Zarząd był zmuszony dokonywać okresowych odczytów energii elektrycznej, które były publikowane na stronie internetowej Ogrodu i na tablicach ogłoszeń.

W wyniku tak skomplikowanego mechanizmu i braku zainteresowania użytkowników działek zadłużenie  działkowców wynosi ponad 50 tys. złotych i zagraża ciągłości finansowania bieżącej działalności.

Wzywamy użytkowników działek do uregulowania zaległych opłat. Ostateczny termin upływa 29 lutego 2024 r.. Po tym terminie działki z zaległościami zostaną odłączone od energii elektrycznej.

Dla ułatwienia publikujemy plik w EXEL-u,  na podstawie którego można dokonać wyliczeń należności oraz odczyty liczników z 30 grudnia 2023 r. oraz Uchwałę Zarządu ROD w sprawie opłat za energię elektryczną w 2023 i 2024 r.. UWAGA: w podanym pliku są ujęte przykładowe odczyty i nie dotyczą konkretnych działek (nr 1, 2 i 3)

Uchwała nr 5.I.2024 – opłaty za energię el. w 2023 i 2024 r.

Rozliczenie-energii-elektrycznej-2023 poprawione

Odczytów liczników en. el. – sektor 1

Odczytów liczników en. el. – sektor 2

Odczytów liczników en. el. – sektor 3

02.01.2024

Wjazd na teren ROD – powtórzenie

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi, w tym uprawnień do wjazdu przez obydwu użytkowników działek swoimi pojazdami, w wypadku małżeństwa, informujemy, że sprawa ta została  rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu ROD w dniu 5 sierpnia 2023 r.. Podjęto uchwałę nr 65/VIII/2023 w sprawie wjazdu pojazdami na teren ROD, wraz z załącznikiem – Regulaminem funkcjonowania bram wjazdowych ROD

Uchwała nr 65.VIII.2023 – wjazd do ROD

Regulamin – załącznik do uchwały nr 65

Umożliwienie wjazdu nastąpi na podstawie wniosku użytkownika działki.

Wniosek- wjazd na teren ROD

Podstawą prawną podjętej uchwały są obowiązujące przepisy, zawarte w Regulaminie ROD:  § 34 pkt 1: Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych); § 68  Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się pkt 6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD;   § 69: dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. 

Konferencja Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 r. przyjęła uchwałę nr 24 w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD, w której określiła zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD (patrz treść Uchwały)

Przypominamy ponadto, że do czasu epidemii koronawirusem  i funkcjonowania dyżurów ochronnych, wjazd na teren ROD odbywał się na podstawie przepustek wystawianych na działkę, a klucze wydawał dyżurny w czasie określonym przez walne zebranie ROD. Po montażu systemu automatyzacji bram rolę taką będzie spełniał ten system.

System został w pełni uruchomiony – na bramach wjazdowych są telefony, na które należy zadzwonić aby otworzyć bramę (po usłyszeniu zajętości numeru brama otworzy się po 2-3 sekundach i zamknie automatycznie po 30 sek.. Przy wyjeździe należy powtórzyć procedurę. 

W wypadku nie zadziałania bramy należy procedurę zastosować do innej bramy w sektorze (wszyscy użytkownicy sektora 1 – nr działek od 1 do 178 – mogą wjeżdżać bramą nr 3 lub nr 4, a sektorów 2 i 3 – działki 179 – 450  – bramami nr 1 lub nr 2. Uwagi kierować do administratora systemu.

Działkowcy mający urzędowo stwierdzoną niepełnosprawność ruchową winny powiadomić Zarząd ROD – będą im nadane uprawnienia do wjazdu bez ograniczeń czasowych.

Zarząd ROD

11.11.2023

Rozliczenie energii elektrycznej w 2023 r.

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z przewidywaniami, cena energii elektrycznej za miesiące wrzesień październik znacznie wzrosła. Wynika to z przekroczenia zużycia limitu 250 kWh na 1  działkę przez Ogród, a zatem została zastosowana przez dostawcę energii elektrycznej stawka 693 zł netto za 1 kWh – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku . Do tej stawki należy doliczyć VAT 23%, koszty przesyłu, koszty stałe inne oraz podatek akcyzowy. W sumie, jak wynika z faktury z dnia 2 listopada 2023 r. (za energię zużytą we wrześniu i październiku) koszt 1 kWh wynosi 1,02  zł. W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę o rozliczeniu energii elektrycznej w 2023 r. i dokonał w dniu 10 listopada odczytu liczników energii elektrycznej użytkowników działek. 

Wyjaśniamy, zgodnie z podjętą uchwałą:

 1. za energię elektryczną zużytą do dnia 7 stycznia 2023 r. opłata wynosi 0,60 zł za 1 kWh
 2. za energię elektryczną zużytą w 2023 r. do ilości 250 kWh – 0,71 zł za 1 kWh
 3. za energię elektryczną zużytą w 2023 r. powyżej 250 kWh:  – do odczytu z dnia 23 września 2023 r. – 0,74 zł za 1  kWh; za energię elektryczną zużytą w 2023 r. od dnia 23.09.2023 do dnia 10.11.2023 1,02 zł za 1 kWh; za energię elektryczną zużytą w 2023 r. od odczytu z dnia 10.11.2023 do dnia 31.12.2023 r. – stawka zostanie ustalona po otrzymaniu faktury za miesiące listopad-grudzień od ENEI.
 4. Opłaty za energię elektryczną,  do stanu licznika z dnia 10 listopada 2023 r., należy opłacić ostatecznie do dnia 31.12. 2023 r. – po tym terminie, w wypadku braku opłat,  działka zostanie odłączona od energii elektrycznej.

Poniżej odczyty liczników z dnia 10 listopada 2023 r.. Działki zaznaczone kolorem żółtym podlegają sprawdzeniu i weryfikacji.

Odczyty liczników en. el. 10.11.2023

Zarząd ROD

11.11.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że Gospodarz Ogrodu dokonał w miesiącach wrzesień-październik odczytu liczników wody. Działkowicze, którzy mają liczniki wody w altankach ogrodowych lub nie udostępnili działki do odczytu licznika byli zobowiązani do przekazania Zarządowi odczytów liczników. do końca września. Wobec użytkowników działek, na których odczyt był niemożliwy lub nie podali odczytów zastosowana zostanie stawka ryczałtowa 250,00 zł – zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów ROD z dnia 16 kwietnia 2023 r.

Zwracamy uwagę na stan liczników, gdyż wiele z nich jest zaparowane, zapiaszczone lub brak do nich dostępu. Ponadto przypominamy o oznakowaniu działek numerem, bo w wielu przypadkach trudno pracownikom odnaleźć działkę.

Zarząd ROD

Poniżej wyniki odczytu 

Liczniki wody jesień 2023

 

22.09.2023

Wjazd na teren ROD – wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami i zażaleniami dotyczącymi uprawnień do wjazdu poprzez system GSM (telefoniczne otwieranie bram) wyjaśniamy:

 1. Uprawnienia do wjazdu na teren ROD posiadają wyłącznie użytkownicy działek (patrz uchwała nr 65 z dnia 5 sierpnia 2023 r. Zarządu ROD) .
 2. Użytkownikami działek są osoby, które zawarły umowę dzierżawy działkowej z Zarządem ROD lub zawarli umowę przeniesienia praw do działki ze Zbywcą (poprzednim użytkownikiem działki) zatwierdzoną uchwałą Zarządu ROD (dopiero po zatwierdzeniu umowy nabiera ona mocy prawnej).
 3. Jeśli użytkownikami działek jest małżeństwo to oboje mają prawo wjazdu.
 4. W wypadku, gdy jeden z małżonków jest użytkownikiem działki prawo wjazdu przysługuje wyłącznie małżonce/małżonkowi, który jest prawnym użytkownikiem działki.
 5. W sytuacji powyższej współmałżonek, nie będący użytkownikiem działki, może wystąpić do Zarządu ROD o zawarcie umowy dzierżawy działkowej – wymagana jest zgoda współmałżonka będącego użytkownikiem działki (wzór wniosku jest na stronie internetowej Ogrodu) i po zawarciu umowy zostanie włączony w system otwierania bram.
 6. Zdarzające się przypadki pretensji, a nawet wyzwisk i gróźb, w  w wypadku nie wyrażenia zgody na wjazd współmałżonka nie będącego użytkownikiem działki, świadczą o nieznajomości prawa działkowego, nie mówiąc o braku kultury.
 7. Należy zadać sobie pytanie czego oczekujemy od Zarządu jeśli sami nie dbamy o uprawnienia współmałżonka i uważamy ją/jego za niegodną/niegodnym  do prawa współużytkowania działki.               Józef Mól prezes Zarządu