www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

18.06.2021

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD 2021

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Uchwałą nr 20/V/2021 Zarządu ROD z dnia 8 maja 2021 r. w dniu 26 czerwca odbędzie się Konferencja Delegatów ROD „Borówka” w Nekli. W Konferencji prawo udziału mają delegaci wybrani na zebraniach sektorów. Początek Konferencji o godz. 10:00 na wolnym powietrzu w rejonie hydroforni. Dla ważności obrad i przyjętych uchwał konieczna jest obecność 50% + 1 wybranych delegatów. Prosimy zatem o możliwie pełną frekwencję. Konferencja dokona podsumowania 2020 r. oraz przyjmie plany na 2021 r, w tym wysokości i terminy opłat oraz podejmie decyzje (uchwały) istotne w działalności Ogrodu. Główne problemy do rozpatrzenia przedstawił prezes Zarządu na zebraniach sektorów. Porządek obrad został dostarczony delegatom.

Materiały sprawozdawcze za 2020 r. będą wystawione w biurze Ogrodu w terminach jak w zawiadomieniach o konferencji dla delegatów.

W celu zapoznania wszystkich działkowców ze sprawozdaniami poniżej ich treść.       

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 r.

Rachunek zysku i strat 2020

Sprawozdanie funduszu rozwoju 2020

Sprawozdanie funduszu oświatowego 2020

Prosimy o przekazanie opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania Ogrodu delegatom na Konferencję Delegatów ROD.

Zarząd

12.06.2021

PRZEŁOŻONE ZEBRANIE SEKTORA NR 2 i NR 3

Ze względu na deszcz zebranie sektora nr 2 i nr 3 zostało przełożone na niedzielę 13 czerwca 2021 r.

Godziny i miejsce zebrań bez zmian. Sektor nr 2 godz. 11:30, sektor nr 3 – 13:00.

ZAPRASZAMY!

Zarząd

09.06.2021

ZEBRANIA SEKTORÓW ROD „BORÓWKA”

Ponieważ otrzymaliśmy sygnały, iż nie wszyscy członkowie PZD naszego Ogrodu otrzymali zawiadomienie o zebraniach sektorów w dniu 12 czerwca w rejonie hydroforni, tą drogą zapraszamy wszystkich członków PZD ROD „Borówka” w Nekli do udziału w tych spotkaniach. Jak już  uprzednio informowaliśmy, Zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu Konferencji Delegatów zamiast walnego zebrania sprawozdawczego. Aby przeprowadzić Konferencję musimy wybrać delegatów na zebraniach sektorów. Ogród został podzielony na 3 sektory: sektor 1 działki nr 1-178; sektor 2 działki nr 179 – 298; sektor 3 działki nr 299-450. Zebrania sektorów rozpoczynają się: sektor 1 godz. 10:00; sektor 2 godz. 11:30; sektor 3 godz. 13:00. W wypadku braku kworum (ponad 50% obecności) zebrania zostaną przeprowadzone po półgodzinnej przerwie i będą zebraniami ważnymi prawnie.Wybieramy 74 delegatów: sektor 1 – 30; sektor 2 -19; sektor 3 – 25 (według klucza 1 delegat na 10 członków PZD w sektorze). Wybrani mogą być członkowie PZD obecni na zebraniu lub ci, którzy do czasu rozpoczęcia zebrania złożyli oświadczenia na piśmie wyrażające zgodę na kandydowanie i wybór.

Zebrania będą również okazją do przedstawienia sytuacji i planów oraz sposobów realizacji proponowanych przez Zarząd.

Zapraszamy do udziału w zebraniach.

Józef Mól

Prezes ROD

 

08.06.2021

Woda zdatna do picia

Zarząd informuje, że woda dostarczana do sieci wodnej Ogrodu była badana w stacji MWiK w Bydgoszczy          i nadaje się do picia.

Za opóźnienie w przekazaniu informacji przepraszamy

Zarząd

27.05.2021

Śmieci – wysokość opłat

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli analizował koszty wywozu odpadów z terenu Ogrodu. Według przeprowadzonej analizy sumaryczne wydatki w 2020 r. wyniosły 114 644,65 zł, z tego koszty wywozu śmieci przez firmę „Remondis” 78% całości kosztów (głównie odpady zmieszane), koszty wywozu odpadów zielonych 15% i koszty osobowe 7%. Tak wysokie ilości odpadów wynikają z niepełnej ich segregacji oraz składowania odpadów nietypowych, które winny być usuwane na koszt działkowców. Niestety niesumienność osób pełniących dyżury, a od 19 marca brak dyżurów, powoduje składowanie nietypowych odpadów przez niesolidnych działkowców. Przy dużej ilości zmian użytkowników działek, a także konieczności remontów po 30 latach użytkowania wielu działkowców decyduje się na remonty altan ogrodowych i odpady poremontowe składuje nielegalnie na naszym terenie.  Ponadto prowadzona jest wycinka drzew i krzewów, które kiedyś były małymi drzewkami, a teraz są wielkimi drzewami i zagrażają bezpieczeństwu oraz utrudniają korzystanie z działek.

Zarząd ROD nie ma możliwości kontroli segregacji odpadów i zapobiegania nielegalnemu składowaniu odpadów, które nie powinny być składowane na naszym miejscu składowania śmieci. Istniejący monitoring nie daje możliwości rozpoznania jakie odpady są wrzucane do pojemników. Zatrudnienie pracownika do nadzoru miejsca składowania znacznie podniosło by koszty wywozu śmieci. Ponadto obowiązujące przepisy nie dają możliwości ustalenia sprawcy nielegalnego podrzucania odpadów (nie można publikować wizerunku osób i numerów rejestracyjnych samochodów, a zapytani działkowicze nie rozpoznają współużytkowników działek. O niepełnej segregacji śmieci i braku rozwagi użytkowników działek świadczy przypadek zapalenia się dwukrotnie w ostatnich dniach (w tym 20 maja) pojemnika na odpady zmieszane i spowodowania interwencji Straży Pożarnej.

            Opłata za śmieci musi pokrywać koszty ich usunięcia. Nie można finansować tych kosztów z innych funduszy (żadne fundusze samopomocowe czy też wsparcie ze strony PZD nie może być wykorzystane do finansowania kosztów śmieci). W 2020 r. musieliśmy pokryć część kosztów wywozu śmieci, w sumie 40 531,88 zł,  z rezerwy funduszu statutowego i musimy w latach następnych tę kwotę zwrócić.

Zarząd ROD nie ustala wysokości opłaty za wywóz śmieci, gdyż jest to wyłączna kompetencja walnego zebrania ROD, bądź konferencji delegatów ROD. Zarząd ROD podjął uchwałę o przeprowadzeniu w 2021 r. konferencji delegatów ROD ze względu na stan pandemii. Zarząd przedstawia propozycję wysokości opłaty na podstawie kosztów roku poprzedniego. Zdaniem Zarządu nie ma możliwości utrzymania opłaty    z roku 2020. W takiej sytuacji Zarząd nie zapewni bezpieczeństwa sanitarnego i porządku na terenie Ogrodu do czego jest statutowo zobowiązany. Zwracamy uwagę, że koszty wywozu śmieci wzrosły w całym kraju ponad dwukrotnie, a nasza opłata wynosiła w latach ubiegłych 120,00 zł (tylko incydentalnie w 2019 r. 90,00 zł – firma „Corimp” wywoziła odpady segregowane za darmo z czego wycofała się w 2020 r.). Jeśli Państwo nie zgadzają się z tą argumentacją, proszę zgłosić inną propozycję na konferencji delegatów (liczymy na to, że zostanie Pani/Pan delegatem).

Wysokości opłat wynikają m.in. ze składowania niedozwolonych odpadów i braku segregacji:

Oto przykłady składowania niedozwolonych odpadów:

 

 
 
 
 
prawdopodobnie
poremontowe odpady firmowe

Przykłady braku segregacji

kosz wiklinowy w pojemniku na plastyki

 

połamane płyty kartonowo-gipsowe w pojemniku na papier

Zarząd ROD

21.05.2021

ALARM POŻAROWY!

 

ALARM POŻAROWY

W DNIU WCZORAJSZYM (20 MAJA) WYBUCHŁ POŻAR                  W KONTENERZE NA ODPADY ZMIESZANE

AKCJA GAŚNICZA PODJĘTA PRZEZ GOSPODARZA OGRODU NIE DAŁA REZULTATU. POŻAR UGASIŁA STRAŻ POŻARNA

JEST TO JUŻ DRUGI PRZYPADEK TEGO TYPU

PRAWDOPODOBNĄ PRZYCZYNĄ POŻARU BYŁO WYRZUCENIE NIE WYPALONEGO POPIOŁU LUB WĘGLA Z GRILLA

W DNIU 15 MAJA ZAPALIŁA SIĘ ALTANA OGRODOWA

WEZWANA STRAŻ POŻARNA MUSIAŁA WŁAMAĆ SIĘ DO ALTANY ABY UGASIĆ POŻAR

PRAWDOPODOBNIE UŻYTKOWNIK DZIAŁKI ZOSTAWIŁ PALĄCY SIĘ LUB ROZGRZANY PIECYK I WYJECHAŁ DO BYDGOSZCZY

APELUJEMY O ROZSĄDEK I PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

 

14.05.2021

Walne zebranie ROD 2021

Zarząd ROD informuje, że walne zebranie ROD planowane na dzień 29 maja 2021 roku nie odbędzie się w planowanym terminie.

W związku z nadal trwającym stanem epidemii Zarząd nie widzi możliwości przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego w najbliższych miesiącach. w związku z powyższym Zarząd podjął decyzję (uchwała nr 20 z 8 maja 2021 r.) o przeprowadzeniu Konferencji Delegatów w ROD. Organizację konferencji delegatów dopuszcza Statut PZD (§ 57  pkt 1 – 7 ) w wypadku ponad 300 członków zwyczajnych PZD w danym ROD (nasz stan to 735 członków). W związku z powyższym muszą odbyć się walne zebrania w sektorach w celu wyboru delegatów na konferencję ROD. W/w uchwałą podzielono Ogród na 3 sektory (według dotychczas przyjętego zwyczajowo podziału): sektor 1 działki od numeru 1 do 178; sektor nr 2 działki od 179 do 298; sektor nr 3 działki od 299 do 450. Walne zebrania w sektorach planujemy na dzień 12 czerwca 2021 r. na terenie Ogrodu w rejonie hydroforni. Do dnia 29 maja wszyscy członkowie PZD naszego Ogrodu otrzymają pisemne powiadomienie i zaproszenie na walne zebranie w sektorach. Na walnych zebraniach sektorów wybierzemy delegatów na konferencję w ilości: sektor 1 – 30; sektor 2 – 19; sektor 3 – 25.

Prosimy o czynny udział w zebraniach.

Zarząd ROD

03.05.2021

ZAKAZ PARKOWANIA i INNE

Przypominamy, iż od 1 maja obowiązuje całkowity zakaz parkowania na alejkach ogrodowych. Wjazd na teren Ogrodu jest możliwy wyłącznie w celu dowozu towaru o dużym ciężarze lub gabarytach w dni powszechne od 7:00 do 22:00 oraz w soboty do 11:00 i niedziele (święta) po godz. 18:00. Osoby niepełnosprawne mogą dojeżdżać  (lub być dowiezione) na podstawie przepustki wystawionej przez Zarząd. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą parkować pojazdy na swojej działce po utworzeniu zatoczki i zgodzie Zarządu.

Prosimy do dokonywanie wpłat ogrodowych i innych przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. W szczególnych przypadkach kasjer będzie przyjmował wpłaty w biurze Ogrodu. Dni i godziny przyjmowania opłat są na drzwiach biura.   Opłaty, wnoszone zaliczkowo,  pozostają w wysokości jak w 2020 r. z wyjątkiem opłat za śmieci, którą musimy podnieść do 250,00 zł. Ostatecznaą decyzję w sprawie opłat podejmie walne zebranie ROD.

Przedłużamy zawieszenie pełnienia dyżurów do czasu  walnego zebrania ROD.

Zarząd

09.04.2021

Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i innych

W związku z przypadkami składowania odpadów niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie ROD przypominamy:

  1. Odpady komunalne można wywozić,  od 1 kwietnia, do pojemników podstawionych przez firmę REMONDIS tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier po ich segregacji oraz odpady zmieszane (nie kwalifikujące się do powyższych kategorii). Szczegółowe zasady segregacji są na tablicach informacyjnych.
  2. Odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) można składować w miejscach do tego przeznaczonych – również od 1 kwietnia.
  3. Odpady wielkogabarytowe: meble, sprzęt AGD i RTV składować można wyłącznie w dniach od 3 do 16 maja pod wiatą.
  4. Inne odpady (gruz, sanitariaty, okna i szyby, poremontowe inne, styropian, deski, pokrycia dachowe, sprzęt elektroniczny, bateria i akumulatory) należy składować indywidualnie na własny koszt na PSZOK w miejscu zamieszkania lub przez firmy do tego upoważnione.
  5. Składowanie odpadów niezgodnie z przyjętymi zasadami będzie skutkować obarczeniem działkowca kosztami wywozu.

07.04.2021

Posiedzenia Zarządu i opłaty za 2021 rok.

POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zarząd ROD informuje, iż posiedzenia Zarządu ROD w okresie letnim będą się odbywać w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10:00 w biurze Ogrodu (w kwietniu i maju wyjątkowo w 2-gą sobotę ze względu na Święta). Działkowiczów i kandydatów na działkowiczów, którzy mają sprawy do załatwienia,  prosimy o przybycie na posiedzenie po uprzedzeniu telefonicznym i indywidualnie ze względu na konieczność przestrzegania obostrzeń okresu epidemii.

OPŁATY:

Ze względu na późny termin walnego zebrania, wynikający ze stanu epidemii, prosimy o dokonywanie opłat ogrodowych za 2021 r. zaliczkowo. Nie przewidujemy zmian w opłatach w stosunku do 2020 r.     z wyjątkiem opłaty za śmieci, które musimy podnieść do 250 zł od działki ze względu na znaczny wzrost kosztów w 2020 roku. Opłaty można wpłacać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Ogrodu (numer konta na stronie głównej www). Prosimy o podawanie numeru działki, której opłata dotyczy. W wyjątkowych wypadkach kasjer będzie przyjmował opłaty od maja w soboty od 11:00 – 13:00, a w dni posiedzeń Zarządu od 12:00 do 13:00  oraz w środy od 17:00 do 19:00.

Zarząd ROD