www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

02.07.2020

Budowa/rozbudowa altany

Użytkownik działki jest zobowiązany złożyć do Zarządu informację o zamiarze budowy lub rozbudowy altany. Pisemną informację należy przekazać  w 2 egz.. Zarząd potwierdza na jednym egzemplarzu przyjęcie zgłoszenia i jeśli w ciągu miesiąca nie zgłosi sprzeciwu, można przystapić do realizacji zadania. Poniżej wzór Informacji.

Informacja – budowa altany

Wzór edytowalny:

Budowa, rozbudowa altany -informacja

28.06.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE ROD

W dniu 25 czerwca Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) podjął Uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne.

W Uchwale określono warunki jakie muszą być spełnione aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem PZD.

Uchwała KR z 25.06.2020 – walne zebrania

Na podstawie analizy treści w/w uchwały oraz oceny aktualnej sytuacji epidemicznej Zarząd ROD doszedł do wniosku, iż jedynym możliwym rozwiązaniem jest odbycie komisarycznego walnego zebrania ROD. Zasady przeprowadzenia walnego zebrania komisarycznego określiła Uchwała Nr 2/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r.

Walne zebranie komisaryczne

W związku z powyższym podjęto uchwałę o wystąpieniu do Okręgowego Zarządu PZD o zwieszenie walnego zebrania ROD „Borówka” w Nekli (jako organu ROD) oraz powołanie Walnego Zebrania Komisarycznego ROD „Borówka” w Nekli. Treść uchwały Zarządu ROD poniżej.

Uchwała Nr 37 w sprawie walnego zebrania

Treść Uchwały przywołuje argumenty jakimi kierował się Zarząd przyjmując takie rozwiązanie. Proponując taki skład walnego zebrania komisarycznego przyjęliśmy, iż walne zebranie winno stanowić szeroka reprezentację społeczności Ogrodu, a zwłaszcza jego aktywnych członków PZD. Uznajemy, że proponowany skład będzie reprezentatywny. Zdajemy sobie sprawę, iż brak jest w tym składzie osób młodych, którzy niedawno nabyli działki. Jednak trudno znaleźć kryterium doboru, które nie byłoby dyskryminujące dla innych i nie stwarzało podejrzeń o doborze według uznania Zarządu. Ponadto uczestnictwo w zebraniu jest ograniczone do maksimum 150 osób, którzy potencjalnie mają prawo udziału w nim oraz musi być monitorowane.

Chcąc zapewnić maksimum bezpieczeństwa zaproponowaliśmy odbycie walnego zebrania komisarycznego na „wolnym powietrzu” na terenie przyległym do hydroforni. Jest to teren wygrodzony, z możliwością kontroli i zapewniający warunki określone przepisami powszechnie obowiązującymi jak i wymagania Uchwały KR PZD w tej sprawie.

Zaproponowaliśmy odbycie Walnego Zebrania Komisarycznego w dniu 25 lipca 2020 r. o godz. 9:00.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy. Po tej decyzji wszyscy uczestnicy walnego zebrania komisarycznego zostaną powiadomieni                i zaproszeni na zebranie.

Wszystkie dotychczasowe dokumenty wypracowane na walne zebranie (porządek obrad, regulamin, sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 r., projekty uchwał i plany na 2020 r.)  są aktualne, oczywiście z wyjątkiem dat,  i są do wglądu wszystkich członków PZD Ogrodu w biurze Ogrodu w czasie pobierania opłat przez kasjera oraz na stronie internetowej ROD. Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna pracują normalnie, bowiem zawieszenie nie dotyczy tych organów ROD.

Prosimy o zgłaszanie wniosków i propozycji na walne zebranie do Zarządu ROD pisemnie do skrzynki pocztowej przy parkingu.

Za zamieszanie przepraszamy i dołożymy starań aby zebranie odbyło się z zachowaniem środków bezpieczeństwa i podjęło mądre decyzje, zapewniające dobre funkcjonowanie Ogrodu. Prosimy o uwagi i propozycje w tym względzie.

W życzeniami miłego wypoczynku i Zdrowia.

Zarząd ROD

27.06.2020

Wycinka drzew i krzewów

Poniżej formularz wniosku o wycinkę drzew/ krzewów oraz Plan działek stanowiący załącznik do wniosku. Na Planie należy zaznaczyć położenie działki.

Wniosek wraz z załącznikiem składamy do Urzędu Gminy Dobrcz, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd ROD.

Formularz wniosku o wycinkę drzew lub krzewów 2014

Plan działek – do wniosku -2

16.06.2020

Walne zebranie sprawozdawcze za 2019 r.

Z uwagi na stan epidemii walne zebranie sprawozdawcze nie mogło się odbyć w statutowym terminie tj. do 15 czerwca. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zarządu PZD termin został przedłużony do 31 lipca 2020 r..

Realizując swoje statutowe zadania Zarząd ROD planuje przeprowadzić walne zebranie sprawozdawcze w dniu 4 lipca 2020 r. Miejsce Zebrania, jak co roku, w sali konferencyjnej CWKS „Zawisza” przy ul Gdańskiej 163 w Bydgoszczy. Początek o godz. 9:00, a wypadku braku kworum w drugim terminie o godz. 9:30, tego samego dnia. Uchwały zebrania odbytego w II terminie sa ważne bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu. Zarząd ROD serdecznie zaprasza wszystkich członków PZD naszego Ogrodu na to ważne, dla naszej społeczności, wydarzenie. Poniżej dokumenty przygotowane na Zebranie (sprawozdania,  plany, projekty uchwał).

Jednocześnie informujemy, iż odbycie zebrania jest uzależnione od decyzji Rady Krajowej PZD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, która ma być podjęta na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2019r

Zaproszenie na walne zebranie 04.07.20 r

Porządek obrad walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania     

Uchwała Nr 5 – opłaty ogrodowe

Uchwała Nr 6 – opłata energetyczna

Uchwała Nr 7 – za zużycie energii el.

Uchwała nr 8 – opłata wodna

Uchwała Nr 9 – za zużycie wody

Uchwała Nr 10 – opłata za śmieci

Uchwała Nr 20 – pełnienie dyżurów W1

Uchwała Nr 22 -porządkowa

30.05.2020

Opłaty ogrodowe 2020

Ze względu na niemożliwość odbycia walnego zebrania ROD Zarząd podaje wnioskowane wysokości opłat ogrodowych na 2020 r.. Ostateczną decyzję w sprawie wysokości opłat działkowych i terminów ich wnoszenie ustali Walne zebranie sprawozdawcze planowane na 4 lipca 2020 r.

 1. Składka członkowska  w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki)  – stawkę określa Rada Krajowa PZD
 2. Opłata ogrodowa w wysokości 0,75 zł za m² powierzchni działki w tym: 0,09zł Partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD
 3. Opłata za wywóz nieczystości – 150 zł od działki.
 4. Opłata Energetyczna w wysokości 12 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą walnego zebrania)
 5. Opłata wodna – 15 zł od działki.
 6. Ekwiwalent za nie wykonaną pracę poprzez nie odbycie dyżuru ochronnego: 165 zł -dzień powszechny po uprzednim zgłoszeniu, 195 zł w dniach świątecznych. 
 7. Opłaty za wodę – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,60 zł za m³, nie posiadający liczników – ryczałt w wysokości 250 zł
 8. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,51 zł za 1 kWh do 31.01.2020 r.  i 0,60 zł od 01.02.2020 r..

Terminy opłat:
Składki wymienione w pozycjach 1-4 winny być zapłacone w terminie ustalonym przez walne zebranie.
Ekwiwalent za nie odbyty dyżur winien być zapłacony niezwłocznie po zgłoszeniu o zastępstwo.
Opłata za energię elektryczną według „Regulaminu korzystania z energii elektrycznej”  do 31 lipca i 30 września.
Opłata za wodę do 30 września.
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie  powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”)

APELUJEMY O WNOSZENIE OPŁAT ZALICZKOWYCH, KTÓRE BĘDĄ ROZLICZONE PO WALNYM ZEBRANIU.

Opłaty należy realizować przelewem lub  przekazem  na adres : ROD „Borówka” w Nekli- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz konto nr 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004, wymieniając rodzaj opłaty oraz numer działki.
W wypadku braku rodzaju opłaty w przelewie wpłacona kwota będzie księgowana na opłaty w kolejności: składka członkowska- składka na rzecz Ogrodu – opłata energetyczna- ekwiwalent za nie odbyty dyżur – opłata za wodę- opłata za energię elektryczną- pozostałe należności.

Wpłaty  można dokonywać bezpośrednio u kasjera w dniach posiedzeń Zarządu, a od 01.05.2020 r. do 30.10.2020 r. w biurze ogrodu zgodnie z planem przyjmowania opłat wywieszonych na drzwiach biura.

Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:

 1. Wpisowe w wysokości 200 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD)
 2. Opłata inwestycyjna w wysokości 3000 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD – uchwała ROD nr 112/XII/2019  z dnia 9.12.2019 r.)

Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przejmowaniu działki)

Szczegóły co do wysokości opłat za poszczególne działki można uzyskać od skarbnika w biurze Ogrodu w terminach przyjmowania opłat

05.05.2020

Wyniki badania wody

Zarząd ROD informuje, iż badanie jakości wody w sieci Ogrodu, przeprowadzone w dniach 27-28.04.2020 r. wykazało, iż woda nadaje się do spożycia.

Poniżej sprawozdanie z badania:

Badanie wody 27.04.2020

01.05.2020

PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA DYŻURÓW

W związku z licznymi zastrzeżeniami działkowców dotyczącymi wznowienia dyżurów ochronnych Zarząd postanowił przedłużyć zawieszenie pełnienia dyżurów ochronnych do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej.

Wjazd na teren Ogrodu jest możliwy wyłącznie w celu dowiezienia materiałów lub osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, przy wykorzystaniu klucza do furtek Prosimy zamykać bramy na klucz po każdym wjeździe i wyjeździe i nie nadużywanie możliwości wjazdu z błahych powodów.

Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na alejkach ogrodowych i innych miejscach nie przeznaczonych do parkowania.

Zarząd ROD

30.04.2020

Zmiany w funkcjonowaniu Ogrodu

Informujemy o zmianach w funkcjonowaniu Ogrodu:

 1. Wjazd na działkę samochodami i parkowanie.   Od 1 MAJA obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PARKOWANIA na alejkach ogrodowych. Wjazd wyłącznie na dowiezienie materiałów budowlanych i innych ciężkich lub o dużych gabarytach towarów.
 2. Wjazd na parking obok dyżurki w dzień (7:00 do 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu (breloczki uruchamiające szlaban wydaje Skarbnik Ogrodu w terminach opłat). W pozostałym czasie wjazd po otwarciu bram kluczem i uruchomieniu szlabanu.
 3. Opłaty działkowe można opłacać bezpośrednio u Skarbnika w biurze Ogrodu: w dniu 1. maja od 10:00 do 12:00, w soboty od 10:00 do 13:00 (9.05 do godz. 11:00), w środy od 17:00 do 19:00. Wysokość opłat podane w poprzednim ogłoszeniu.                                                                                                                      

24.04.2020

Wjazd na parking – szlaban

Zarząd ROD informuje, iż od dnia 1 maja planuje uruchomić szlaban przy wjeździe na parking. Wjazd na parking będzie możliwy w godzinach dziennych (8:00 – 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu kartą lub programowanym breloczkiem, natomiast w godzinach nocnych (21:00 – 8:00)  po uruchomieniu szlabanu i otwarciu bramy łącznie.      W godzinach nocnych przy wjeździe i wyjeździe proszę bramę zamykać na klucz.

Karty i breloczki magnetyczne można pobrać od Skarbnika w biurze Ogrodu w dniu 25 kwietnia w godzinach 10:00 do 12:00 oraz w dniu 1 maja w godzinach 10:00 do 12:00.

Zarząd ROD

05.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD – KORONAWIRUS

Wobec pojawiających się, w mediach i rozmowach telefonicznych, różnych interpretacji w zakresie ograniczeń        w korzystaniu z działek, w tym również dojazdu do działek, publikujemy poniżej treść Komunikatu Krajowego Zarządu PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r. w tej kwestii. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i ścisłą realizację zawartych tam zasad.

Zarząd ROD

Komunikat KZ PZD z 3.04.2020