www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

24.02.2020

Nowy Grafik pełnienia dyżurów ochronnych od 31.12.2020 do 31.12.2021

Zarząd ROD informuje, iż opracowano Grafik dyżurów ochronnych obowiązujący od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. (włącznie).

Poniżej Grafik

Grafik dyżurów 2020-2021 -internet

04.02.2020

Nowe stawki opłat za energię elektryczną

Zarząd ROD uprzejmie informuje, iż od 01.02.2020 r. wzrasta cena energii elektrycznej dostarczanej przez Zakład Energetyczny. Według informacji przekazanej przez Zakład Energetyczny cena rośnie o 20%. W związku z powyższym w dniu 01.02.2020 r. dokonano odczytu liczników energii elektrycznej działkowiczów. Na tej podstawie wyliczone zostanie obciążenie użytkowników działek po cenie obowiązującej dotychczas tj. 0,51 zł za 1 kWh. Zużycie energii elektrycznej od 01.02.2020 r. liczone będzie po cenie ustalonej przez walne zebranie sprawozdawcze planowane na 28.03.2020 r.. Przewidujemy cenę 0,60 zł za 1 kWh.

10.12.2019

Nowe stawki podwyższonej opłaty ogrodowej i za dyżury ochronne

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd ROD „Borówka” na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. podjął uchwały o nowych stawkach podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców (tzw. opłaty inwestycyjnej) oraz za nie odbyty dyżur ochronny.

Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

  • podwyższona opłata ogrodowa dla nowych działkowców 3 000,00 zł
  • ekwiwalent za nie odbyty dyżur ochronny 165,00 zł w dzień powszechny i 195,00 zł     w święta. 
  • do 31 grudnia 2019 r. obowiązują stawki dotychczasowe.                                                                     WYJAŚNIENIE:                                                                                                                                   Nowa stawka podwyższonej opłaty ogrodowej wynika z przeszacowania majątku trwałego (infrastruktura Ogrodu), ponieważ księgowa wartość majątku drastycznie przez 30 lat spadła i nie pozwala na odtworzenie istniejącej infrastruktury nawet w minimalnej części.                                                                                                                                Natomiast nowa stawka ekwiwalentu za nie odbyty dyżur wynika ze zmiany sposobu rekompensowania osobom, pełniącym dyżur zastępczo, poniesionego wysiłku i kosztów. Uwzględniając nowe stawki płacy minimalnej, według dotychczasowych zasad,  ekwiwalent wyniósłby 240 i 270 zł.                                                                             Zarząd ROD

18.11.2019

Zapytanie ofertowe – obsługa sieci energetycznej Ogrodu

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli poszukuje firmy (może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) do obsługi sieci energetycznej Ogrodu na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Zgłaszający winien posiadać stosowne uprawnienia oraz możliwość wystawiania faktur. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: wiceprezes Zarządu – Jerzy Czerwczak 602 611 244 lub członek Zarządu Zdzisław Rogacewicz 668 843 799.

Oferty zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodborowka@gmail.com lub do osób w/w telefonicznie do dnia 30 listopada 2019 r.

Zarząd

28.10.2019

Posiedzenia Zarządu ROD w okresie zimowym

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenia Zarządu ROD „Borówka” w miesiącach od listopada 2019 do marca 2020 r. odbywać się będą w Liceum Ogólnokształcącym Nr 7 w Bydgoszczy przy ul. 11 Listopada 4, sala nr 25 w godzinach 16:00-18:00 w drugi poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem listopada 2019-trzeci poniedziałek miesiąca). Terminy posiedzeń: 18.11.2019, 9.12.2019, 13.01.2020, 10.02.2020, 9.03.2020.

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu osoby zainteresowane.

Zarząd

18.10.2019

Dyżury ochronne w ROD

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przypomina, iż od dnia 01.10.2019 r. obowiązuje zmieniony „Grafik pełnienia dyżurów ochronnych 2019/2020”.

Powyższy „Grafik…” jest na stronie internetowej Ogrodu od dnia 13.06.2019 r., wraz z informacją o zmianie grafiku spowodowaną Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 30.03.2019 r., jak również na dyżurce Ogrodu.

Jest nam przykro, iż informacja o zmianie Grafika nie dotarła do wszystkich działkowców.

W ostatnich dniach dokonano poprawek w Grafiku dyżurów – dotyczy to użytkowników działek nr 342-399 – szczegóły w zakładce Grafik dyżurów 2019-2020.

Za dokonane zmiany przepraszamy.

Zarząd ROD „Borówka”

Dodano nowy Grafik dyżurów ochronnych obowiązujący od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku- poniżej:

Grafik dyżurów 2020-2021 -internet

 

27.08.2019

Wycinka krzewów i drzew na terenie Ogrodu

W związku z licznymi wnioskami i pytaniami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów na terenie Ogrodu informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016, poz. 2134 ze,zm.) nie wymagane jest zezwolenie w przypadkach wymienionych poniżej:

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;

W wypadku krzewów i drzew innych niz wymienione powyżej należy zwrócić się do Wójta Gminy Dobrcz o zezwolenie na wycinkę, po uzyskaniu opinii Zarządu ROD „Borówka”. Poniżej formularz wniosku.

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Do wniosku należy dołączyć położenie wnioskowanego do wycinki drzewa/krzewu.

Można skorzystać z załączonego poniżej Planu Ogrodu. Na planie należy wpisać numer działki i zaznaczyć działkę, na której znajduje się drzewo/krzew.

Plan działek – do wniosku -2

26.07.2019

DZIEŃ DZIAŁKOWCA – 35-lecie ZAŁOŻENIA ROD „Borówka”

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zaprasza działkowiczki i działkowiczów naszego Ogrodu, wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na doroczny „Dzień Działkowca”. W tym roku jest szczególna okazja do świętowania, gdyż właśnie mija 35 rocznica powstania naszego Ogrodu. Będzie okazja do wspomnienia tej historii, a przede wszystkim ludzi, którym zawdzięczamy powstanie i rozwój ROD „Borówka”. Poniżej program uroczystości.

Dzień Działkowca 2019

 

29.06.2019

Informacja finansowa za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o ROD (art. 33 ust. 2-4) oraz uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom” Zarząd ROD „Borówka” w Nekli przedstawia „Informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „Borówka” w Nekli za 2018 r. – poniżej treść.

Informacja-finansowa-za-2018-r.