www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Opłaty

25.02.2013

Opłaty w 2018 roku 

W 2018 roku wszystkich użytkowników działek w ROD „Borówka” w Nekli obowiązują następujące opłaty:

 1. Składka członkowska  w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki)  – stawkę określa Rada Krajowa PZD
 2. Opłata ogrodowa w wysokości 0,70 zł za m² powierzchni działki w tym: 0,08zł Partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD
 3. Opłata za wywóz nieczystości – 90 zł od działki.
 4. Opłata Energetyczna w wysokości 25 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą walnego zebrania)
 5. Ekwiwalent za nie wykonaną pracę poprzez nie odbycie dyżuru ochronnego: 195 zł -dzień powszechny po uprzednim zgłoszeniu, 220 zł w dniach świątecznych (wykaz w uchwale walnego zebrania). 
 6. Opłaty za wodę – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,60 zł za m³, nie posiadający liczników – ryczałt w wysokości 250 zł (uchwała walnego zebrania)
 7. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,51 zł za 1 kWh (uchwała walnego zebrania).

Terminy opłat:
Składki wymienione w pozycjach 1-3 winny być zapłacone do dnia 31 maja 2018r.
Ekwiwalent za nie odbyty dyżur winien być zapłacony niezwłocznie po zgłoszeniu o zastępstwo.
Opłata za energię elektryczną według „Regulaminu korzystania z energii elektrycznej”  do 31 lipca i 29 września.
Opłata za wodę do 29 września.
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie  powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”)

Wpłaty należności można dokonywać bezpośrednio u kasjera w dniach posiedzeń Zarządu, a od 02.05.2018 r. do 30.10.2018 r. w biurze ogrodu zgodnie z planem przyjmowania opłat wywieszonych na drzwiach biura. Ponadto opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, lub przekazem (przelewem) na adres : ROD „Borówka” w Nekli- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz konto nr 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004, wymieniając rodzaj opłaty oraz numer działki.
W wypadku braku rodzaju opłaty w przelewie wpłacona kwota będzie księgowana na opłaty w kolejności: składka członkowska- składka na rzecz Ogrodu – opłata energetyczna- ekwiwalent za nie odbyty dyżur – opłata za wodę- opłata za energię elektryczną- pozostałe należności.

 

Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:

 1. Wpisowe w wysokości 200 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD)
 2. Opłata inwestycyjna w wysokości 1000 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD)

Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przejmowaniu działki)

Szczegóły co do wysokości i terminów opłat oraz inne uchwały w 2018r.

http://rod-borowka.pl/aktualnosci/dokumenty-pdf/