www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Opłaty

25.02.2013

Opłaty w 2020 roku 

W 2020 roku wszystkich użytkowników działek w ROD „Borówka” w Nekli obowiązują następujące opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Komisaryczne w dniu 25 lipca 2020 r.:

 1. Składka członkowska  w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki)  – stawkę określa Rada Krajowa PZD
 2. Opłata ogrodowa w wysokości 0,75 zł za m² powierzchni działki w tym: 0,09 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD
 3. Opłata za wywóz nieczystości – 150 zł od działki.
 4. Opłata energetyczna w wysokości 12 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą walnego zebrania)
 5. Opłata wodna w wysokości 15,00 zł od działki
 6. Ekwiwalent za nie wykonaną pracę poprzez nie odbycie dyżuru ochronnego: 165 zł -dzień powszechny po uprzednim zgłoszeniu, 195 zł w dniach świątecznych (wykaz w uchwale walnego zebrania). 
 7. Opłaty za wodę – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,60 zł za m³, nie posiadający liczników – ryczałt w wysokości 250 zł (uchwała walnego zebrania)
 8. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,60 zł za 1 kWh (uchwała walnego zebrania).

Terminy opłat:
Składki wymienione w pozycjach 1-6 winny być zapłacone do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Ekwiwalent za nie odbyty dyżur winien być zapłacony niezwłocznie po zgłoszeniu o zastępstwo.
Opłata za energię elektryczną według  do  31 października 2020 r..
Opłata za wodę do 31 października (przy braku liczników do 31 sierpnia 2020 r.).
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie  powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”)

Wpłaty należności można dokonywać bezpośrednio u kasjera w dniach posiedzeń Zarządu, a od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r. w biurze ogrodu zgodnie z planem przyjmowania opłat wywieszonych na drzwiach biura. Opłaty należy realizować przelewem lub  przekazem  na adres : ROD „Borówka” w Nekli- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz konto nr 50 8142 0007 0000 1977 2000 0004, wymieniając rodzaj opłaty oraz numer działki.
W wypadku braku rodzaju opłaty w przelewie wpłacona kwota będzie księgowana na opłaty w kolejności: składka członkowska- składka na rzecz Ogrodu – opłata energetyczna i wodna- ekwiwalent za nie odbyty dyżur – opłata za wodę- opłata za energię elektryczną- pozostałe należności.

Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:

 1. Wpisowe w wysokości 200 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD)
 2. Opłata inwestycyjna w wysokości 3000 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD – uchwała ROD nr 112/XII/2019  z dnia 9.12.2019 r.)

Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przejmowaniu działki)

Szczegóły co do wysokości opłat za poszczególne działki można uzyskać od skarbnika w biurze Ogrodu w terminach przyjmowania opłat.