www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Aktualności

13.09.2022

Odczyt liczników wody 

Informujemy, iż gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski dokona odczytu liczników wody do dnia 30 września 2022 r.. Prosimy o umożliwienie dokonania odczytu, a w wypadku niemożliwości i przekazanie Gospodarzowi stanu licznika osobiście, telefonicznie lub na kartce z podaniem nr działki, stanu licznika oraz czytelnym podpisem użytkownika działki – kartkę wrzucić do skrzynki pocztowej przy parkingu. Brak odczytu licznika skutkować będzie nałożeniem opłaty ryczałtowej (250 zł).

Zarząd ROD

 

15.08.2022

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022 

W dniu 13 sierpnia 2022 r. świętowaliśmy „Dzień Działkowca 2022”. W uroczystości wzięli udział liczni członkowie naszej społeczności działkowej z rodzinami i przyjaciółmi.

Rozpoczęliśmy o godz. 15:00 wysłuchaniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Wiceprezes Zarządu kol. Ryszard Wasiucionek powitał zebranych i przedstawił plan uroczystości.

Prezes Zarządu przedstawił cele i genezę Polskiego Związku Działkowców, a następnie historię naszego ROD. Wspomniał o założycielach Ogrodu oraz dokonaniach Pomorskiego Okręgu Wojskowego w utworzeniu infrastruktury ROD.

Wyróżniającym się w pracy na rzecz Ogrodu i w utrzymaniu swoich działek wręczono wyróżnienia.

„Medalem Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” uhonorowany został  kol. Wiesław Trybuszewski.

„Złotym Medalem Zasłużony Działkowiec” wyróżniono:

kol. Jerzego Tokarskiego

kol. Zbigniewa Klyszczyńskiego

 

„Srebrnym Medalem Zasłużony Działkowiec” udekorowano:

kol. Irenę Zapałowską

kol. Janinę Olszewską

kol. Sławomira Machalińskiego

 

                                                                             Zarząd ROD wyróżnił:

 

„Medalem Za Zasługi dla ROD”:

 kol. Wandę Lenczewską

 kol. Piotra Chałasińskiego

 

 

„Brązowym Medalem Zasłużony Działkowiec”

– Panią Janinę Czechowską 

– Panią Hannę Dukat

– Panią Ludmiłę Kilichowską

– Pana Mieczysława Rytarowskiego

– Panią Krystynę Maliszewską 

  Pana Ryszarda Tołodzieckiego

– Panią Barbarę Kozik 

– Panią Hannę Dukat

– Panią Lubomirę Pajączkowską

– Pana Zbigniewa Kwirynga

 – Panią Krystynę Zielińską

– Panią Wandę Wawrzyszko

Wyniki konkursu „Piękna Działka 2022” ogłosił przewodniczący Komisji kol. Zdzisław Rogacewicz

 

Na wniosek Komisji:

 

 1. Nagrodą – kartą podarunkową   i dyplomem uznania wyróżniono:                  – Państwo   Krystynę i Edwina SZMELTERÓW     – Państwo Danutę i Lecha SZRAMKA                 – Państwo Aleksandrę i Krzysztofa SŁOWIŃSKICH                 – Panią  Annę GACZKOWSKĄ                    – Państwo   Grażynę i Krzysztofa REZLER 

             

 1. Dyplomem uznania:          – Państwo Barbarę i  Krzysztofa WODZIŃSKICH                  – Panią   Monikę  TRZCIŃSKĄ                        -Państwo   Irenę  i Ryszarda  LATTA                                                                – Państwo  Alicję i Andrzeja BORUTA                                                                        – Państwo Barbarę i Marka ROGAWSKICH                                                             – Państwo Danutę i Szczepana HARASIMIONEK      

Dyplomy uznania wręczono również :

Pani Barbarze Frejliszek za piękne plony

i Panu Zdzisławowi Szczęśniakowi za wspaniałą hodowlę kanarków.

 

 

 

Na tym zakończono część oficjalną. Kol. Ryszard Wasiucionek życzył miłych doznań w naszym Ogrodzie i zaprosił na tradycyjną „grochówkę”.

 

 

 

O godzinie 16:00 nastał czas zabaw dzieci. Bawili się wspaniale, o czym świadczą zamieszczone zdjęcia.

Doczekali się też młodzież i dorośli. Od godz. 19:00 13 sierpnia do 1:30 14 sierpnia bawiliśmy się radośnie przy dobrej muzyce.

 

 

 

Do zobaczenia na Dniu Działkowca w przyszłym roku. 

12.08.2022

Wycinka drzew na terenie ROD 

Zarząd ROD informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Dobrcz o zgodę na wycięcie części drzew rosnących wzdłuż rowu odwadniającego przy  ogrodzeniu od strony wschodniej sektora 1 (nr ewidencyjny działki  149/6 obręb Nekla). Wniosek złożony został na prośbę Spółki Wodnej Dobrcz, w której warunkowano oczyszczenie rowu odwadniającego wycięciem tych drzew, ponieważ uniemożliwiają one zastosowanie sprzętu do oczyszczania, gdyż ręcznie nie można tego dokonać.

Jednocześnie informujemy, iż zamierzamy posadzić na terenach ogólnych Ogrodu 30 lip wąskolistnych, 30 jarzębu pospolitego oraz 100 krzaków ligustru. Prosimy o propozycje rejonu nasadzeń.

Cześć drzew zamierzamy wyciąć własnymi siłami. Prosimy zatem  o wnioski na wycięcie drzew przez działkowców chcących tego dokonać w zamian za pozyskanie drewna na własny użytek. Pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystały z tej możliwości w latach ubiegłych. Termin wycięcia do 31 sierpnia 2022 r., po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Dobrcz. Chętni winni zgłaszać się do kol. Józefa Mól tel.: 602 339 703 do dnia 19 sierpnia 2022 r..

Zarząd ROD

27.07.2022

Zapytanie ofertowe – wymiana nawierzchni gruntu nieprzepuszczalnego 

 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                                                                                                            Zakres prac:  

 1. zebranie istniejącej warstwy nieprzepuszczalnej,
 2. nawiezienie kruszywa o dwóch granulacjach w sumie grubości 20-25 cm zapewniając przepuszczalność wody oraz możliwość odpływu wo opadowych z dragi asfaltowej Nekla Borówno, 
 3. umocnienie brzegów  obrzeżem betonowym,
 4. zagęszczenie kruszywa.

Szczegóły warunków wykonania i położenie zatoczki można uzgodnić, poprzez wizję lokalną, z prezesem Zarządu ROD tel. 602 339 703

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach wrzesień październik 2022 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com do dnia 5 sierpnia 2022 r.. 

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD

21.07.2022

Zapytanie ofertowe – wykonanie Planu zagospodarowania ROD 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wykonanie Planu Zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych w ramach grantu UE 

Zadanie obejmuje działki nr 147, 149/2, 167, 168, 170/7, 264 Nekla obręb 0007 Nekla.

Przewidywane prace do wykonania:

 1. Naniesienie na podkładzie geodezyjnym istniejącej i planowanej  infrastruktury ROD
 •  drogi i inne ciągi komunikacyjne
 • urządzenia użyteczności ogólnej (plac zabaw, składowisko śmieci i inne)
 • hydrofornia, studnie głębinowe i główne ciągi sieci wodnej
 • stacje transformatorowe i sieć energetyczna
 • granice zewnętrzne i granice sektorów 
 • parkingi i zatoczki parkingowe

Warunki wykonania i  szczegółowość Planu można uzgodnić z prezesem Zarządu ROD tel. 602 339 703

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach wrzesień – grudzień 2022 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com do dnia 5 sierpnia 2022 r.. 

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD

21.07.2022

Zapytanie ofertowe – utwardzenie zatoczki parkingowej 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zatoczki parkingowej wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                                                                                                            Zakres prac:  

 1. zebranie istniejącej warstwy gruntowej (ziemno-kamienistej),
 2. nawiezienie tłucznia o dwóch granulacjach w sumie grubości 20-25 cm zapewniając przepuszczalność wody oraz możliwość odpływu wo opadowych z dragi asfaltowej Nekla Borówno, 
 3. umocnienie brzegów zatoczki parkingowej obrzeżem betonowym,
 4. utwardzenie zatoczki.

Szczegóły warunków wykonania i położenie zatoczki można uzgodnić, poprzez wizję lokalną, z prezesem Zarządu ROD tel. 602 339 703

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach wrzesień październik 2022 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com do dnia 5 sierpnia 2022 r.. 

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD

20.07.2022

GRANTY UNII EUROPEJSKIEJ dla ogrodów działkowych 

Ponieważ istnieje możliwość sfinansowania niektórych prac z funduszy UE w ramach grantu pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” prosimy o pomysły – jak wykorzystać tę możliwość oraz pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie grantu. Możemy uzyskać środki do wysokości 117 500 zł.. Sprawa pilna, gdyż o przyznaniu grantu może decydować termin złożenia wniosku.

Kontakt w tej sprawie osobisty. telefoniczny lub pocztą elektroniczną z Józefem Mól.

tel.: 602 339 703, e-mail: jozef.mol@wp.pl 

Zarząd ROD

08.07.2022

WODA W SIECI ZDATNA DO SPOŻYCIA 

Informujemy, że według sprawozdania badań wody przez Laboratorium MWiK w Bydgoszczy woda w sieci Ogrodu nadaje się do SPOŻYCIA.

Poniżej Sprawozdanie z badania wody z dnia 06.07.2022 r.

Sprawozdanie – badanie wody 06.07.2022

dnia 13.07.2022 r.

Zarząd ROD

28.06.2022

Konkurs Grantów Unii Europejskiej dla ogrodów działkowych 

W mediach publicznych pojawiają się informacje o wsparciu finansowym ogrodów działkowych ze środków Unii Europejskiej. Do dyspozycji ogrodów działkowych jest 147 mln zł, które winny być wykorzystane do końca sierpnia  2023 r.. Krajowy Zarząd PZD przyjął Uchwałę nr 243/2022 z dnia 31 maja 2022 r.,  w której określił zasady uczestnictwa ROD w konkursie. ROD może zostać dofinansowany kwotą od 10 do 100 tys zl, a ogrody liczące ponad 400 działek do 150 tys zł.. Wnioski o przydział grantu składa się do oddziału ARiMR (dla nas w Toruniu). Zarząd ROD podjął uchwałę o udziale w konkursie grantów i skierował w tej sprawie pismo do Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy. Zaproponowaliśmy powołanie trzech pełnomocników substytucyjnych (prezesa, sekretarza i skarbnika ROD) do opracowania wniosku i wdrażania wykorzystania grantu, w wypadku jego przyznania. Celem konkursu jest, zgodnie z tematem projektu, rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych i dotyczy ogrodów zlokalizowanych w miastach i obszarach funkcjonalnych miast.  Prosimy o nadsyłanie na adres Ogrodu (pocztą elektroniczną lub tradycyjną do skrzynki pocztowej przy parkingu) pomysłów na wykorzystanie funduszy unijnych oraz zgłoszenie się osób, znających temat funduszy unijnych,  do pomocy Zarządowi w opracowaniu materiałów (możliwość usługi płatnej na ustalonych warunkach).

Zarząd ROD

Poniżej Regulamin Konkursu i Kryteria przyznania grantu.

1_Regulamin_Konkursu_ROD_-_27052022_r

3_Kryteria_przyznawania_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_RK

17.05.2022

Zapytanie ofertowe 

W związku z planowaną budową monitoringu wjazdów na teren Ogrodu oraz modernizacji monitoringu parkingu prosimy firmy zajmujące się montażem systemów monitorowania o składanie ofert tego dotyczących. W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com lub telefonicznie 602 339 703 w celu przedstawienia szczegółów i zapoznania się z warunkami na miejscu. Oczekujemy na oferty do 15 czerwca 2022 r.

Zarząd ROD