www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

31.07.2023

Wjazd pojazdami na teren ROD – uprawnienia

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi, w tym uprawnień do wjazdu przez obydwu użytkowników działek swoimi pojazdami, w wypadku małżeństwa, informujemy, że sprawa ta została  rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu ROD w dniu 5 sierpnia 2023 r.. Podjęto uchwałę nr 65/VIII/2023 w sprawie wjazdu pojazdami na teren ROD, wraz z załącznikiem – Regulaminem funkcjonowania bram wjazdowych ROD

Uchwała nr 65.VIII.2023 – wjazd do ROD

Regulamin – załącznik do uchwały nr 65

Umożliwienie wjazdu nastąpi na podstawie wniosku użytkownika działki.

Wniosek- wjazd na teren ROD

Podstawą prawną podjętej uchwały są obowiązujące przepisy, zawarte w Regulaminie ROD:  § 34 pkt 1: Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych); § 68  Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się pkt 6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD;   § 69: dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. 

Konferencja Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 r. przyjęła uchwałę nr 24 w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD, w której określiła zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD (patrz treść Uchwały)

Przypominamy ponadto, że do czasu epidemii koronawirusem  i funkcjonowania dyżurów ochronnych, wjazd na teren ROD odbywał się na podstawie przepustek wystawianych na działkę, a klucze wydawał dyżurny w czasie określonym przez walne zebranie ROD. Po montażu systemu automatyzacji bram rolę taką będzie spełniał ten system.

System został w pełni uruchomiony – na bramach wjazdowych są telefony, na które należy zadzwonić aby otworzyć bramę (po usłyszeniu zajętości numeru brama otworzy się po 2-3 sekundach i zamknie automatycznie po 30 sek.. Przy wyjeździe należy powtórzyć procedurę. 

W wypadku nie zadziałania bramy należy procedurę zastosować do innej bramy w sektorze (wszyscy użytkownicy sektora 1 – nr działek od 1 do 178 – mogą wjeżdżać bramą nr 3 lub nr 4, a sektorów 2 i 3 – działki 179 – 450  – bramami nr 1 lub nr 2. Uwagi kierować do administratora systemu.

Działkowcy mający urzędowo stwierdzoną niepełnosprawność ruchową winny powiadomić Zarząd ROD – będą im nadane uprawnienia do wjazdu bez ograniczeń czasowych.

Zarząd ROD