www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

03.11.2022

POWIERZENIE GRANTU UE

Informujemy, że Zarząd ROD „Borówka” podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych w tym w szczególności:

 • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej
 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska.                                                           Na realizację zadań Ogród otrzymał  grant w łącznej wysokości 75 300, 00 zł.                                         W ramach  grantu przewidujemy:
 • nasadzenie drzew miododajnych (50 szt.) krzewów (100 szt.)
 • zakup i montaż karmników i budek lęgowych dla ptaków
 • zakup rozdrabniacza do gałęzi
 • sporządzenie Planu Zagospodarowania ROD na bazie geodezyjnej
 • wymianę kloszy oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (LED)
 • montaż monitoringu bram wjazdowych.                                                                                                                      Zadania, zgodnie z umową muszą być zrealizowane do dnia 31 maja 2023 r.                                                         Prosimy działkowców o włączenie się w realizację zadań.                                                                                           Zarząd ROD                                          

03.11.2022

Odbiór odpadów w ROD

Przypominamy, że od 1 listopada nie odbieramy odpadów komunalnych i innych. W wypadku konieczności odpady należy wywieść na Punk Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych na własny koszt.

Na prośbę części działkowców w dniu 5 i 12 listopada będą dodatkowo odbierane odpady zielone, wyłącznie trawa i liście, w godz. 12:00 do 15:00. Składowanie nadzorował będzie Gospodarz Ogrodu.

Prosimy o nie składowanie odpadów na alejkach ogrodowych i wzdłuż płotów – takie wypadki zdarzały się w roku poprzednim w okresie zimowym.

Zarząd ROD

13.10.2022

WYŁĄCZENIE WODY NA SEZON ZIMOWY

Zarząd informuje, iż zgodnie z Planem na 2022 r. w dniu 29 października 2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyłączenie wody w sieci Ogrodu. prosimy o zabezpieczenie instalacji na okres zimy. Odłączenie liczników wody od instalacji proszę zgłosić Gospodarzowi Ogrodu.

Zarząd ROD

13.10.2022

Wyniki odczytów energii elektrycznej i wody

Zarząd ROD informuje, iż dokonano odczytów liczników energii elektrycznej i wody. Poniżej wyniki odczytów. Niestety kilku liczników energii elektrycznej nie dało się odczytać – działkowiczów dla których brak jest odczytów prosimy o kontakt z elektrykiem Ogrodu p. Zdzisławem Rogacewiczem tel.: 668 843 799.

Z przykrością stwierdzamy, że stan liczników wody jest, w większości wypadków, bardzo zły. Wielu liczników nie można odczytać lub brak jest do nich dostępu. Pomimo ogłoszeń kilkunastu działkowiczów nie podało stanu liczników (znajdujących się w miejscach niedostępnych). W wypadku braku odczytów zmuszeni będziemy do obciążenia działek opłatą jak za brak licznika t.j. 250,00 zł. W sprawach liczników wody prosimy o kontakt z Gospodarzem Ogrodu p. Bogdanem Czułkowskim tel,: 696 686 504.

Opłaty należy policzyć poprzez odjęcie stanu licznika z poprzednim odczytem i pomnożenie przez cenę 1 kWh lub m3 wody (obydwie po 0,60 zł).

Odczyty liczników jesień 2022

Zarząd ROD

13.09.2022

Odczyt liczników wody

Informujemy, iż gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski dokona odczytu liczników wody do dnia 30 września 2022 r.. Prosimy o umożliwienie dokonania odczytu, a w wypadku niemożliwości i przekazanie Gospodarzowi stanu licznika osobiście, telefonicznie lub na kartce z podaniem nr działki, stanu licznika oraz czytelnym podpisem użytkownika działki – kartkę wrzucić do skrzynki pocztowej przy parkingu. Brak odczytu licznika skutkować będzie nałożeniem opłaty ryczałtowej (250 zł).

Zarząd ROD

 

15.08.2022

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022

W dniu 13 sierpnia 2022 r. świętowaliśmy „Dzień Działkowca 2022”. W uroczystości wzięli udział liczni członkowie naszej społeczności działkowej z rodzinami i przyjaciółmi.

Rozpoczęliśmy o godz. 15:00 wysłuchaniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Wiceprezes Zarządu kol. Ryszard Wasiucionek powitał zebranych i przedstawił plan uroczystości.

Prezes Zarządu przedstawił cele i genezę Polskiego Związku Działkowców, a następnie historię naszego ROD. Wspomniał o założycielach Ogrodu oraz dokonaniach Pomorskiego Okręgu Wojskowego w utworzeniu infrastruktury ROD.

Wyróżniającym się w pracy na rzecz Ogrodu i w utrzymaniu swoich działek wręczono wyróżnienia.

„Medalem Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” uhonorowany został  kol. Wiesław Trybuszewski.

„Złotym Medalem Zasłużony Działkowiec” wyróżniono:

kol. Jerzego Tokarskiego

kol. Zbigniewa Klyszczyńskiego

 

„Srebrnym Medalem Zasłużony Działkowiec” udekorowano:

kol. Irenę Zapałowską

kol. Janinę Olszewską

kol. Sławomira Machalińskiego

 

                                                                             Zarząd ROD wyróżnił:

 

„Medalem Za Zasługi dla ROD”:

 kol. Wandę Lenczewską

 kol. Piotra Chałasińskiego

 

 

„Brązowym Medalem Zasłużony Działkowiec”

– Panią Janinę Czechowską 

– Panią Hannę Dukat

– Panią Ludmiłę Kilichowską

– Pana Mieczysława Rytarowskiego

– Panią Krystynę Maliszewską 

  Pana Ryszarda Tołodzieckiego

– Panią Barbarę Kozik 

– Panią Hannę Dukat

– Panią Lubomirę Pajączkowską

– Pana Zbigniewa Kwirynga

 – Panią Krystynę Zielińską

– Panią Wandę Wawrzyszko

Wyniki konkursu „Piękna Działka 2022” ogłosił przewodniczący Komisji kol. Zdzisław Rogacewicz

 

Na wniosek Komisji:

 

 1. Nagrodą – kartą podarunkową   i dyplomem uznania wyróżniono:                  – Państwo   Krystynę i Edwina SZMELTERÓW     – Państwo Danutę i Lecha SZRAMKA                 – Państwo Aleksandrę i Krzysztofa SŁOWIŃSKICH                 – Panią  Annę GACZKOWSKĄ                    – Państwo   Grażynę i Krzysztofa REZLER 

             

 1. Dyplomem uznania:          – Państwo Barbarę i  Krzysztofa WODZIŃSKICH                  – Panią   Monikę  TRZCIŃSKĄ                        -Państwo   Irenę  i Ryszarda  LATTA                                                                – Państwo  Alicję i Andrzeja BORUTA                                                                        – Państwo Barbarę i Marka ROGAWSKICH                                                             – Państwo Danutę i Szczepana HARASIMIONEK      

Dyplomy uznania wręczono również :

Pani Barbarze Frejliszek za piękne plony

i Panu Zdzisławowi Szczęśniakowi za wspaniałą hodowlę kanarków.

 

 

 

Na tym zakończono część oficjalną. Kol. Ryszard Wasiucionek życzył miłych doznań w naszym Ogrodzie i zaprosił na tradycyjną „grochówkę”.

 

 

 

O godzinie 16:00 nastał czas zabaw dzieci. Bawili się wspaniale, o czym świadczą zamieszczone zdjęcia.

Doczekali się też młodzież i dorośli. Od godz. 19:00 13 sierpnia do 1:30 14 sierpnia bawiliśmy się radośnie przy dobrej muzyce.

 

 

 

Do zobaczenia na Dniu Działkowca w przyszłym roku. 

12.08.2022

Wycinka drzew na terenie ROD

Zarząd ROD informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Dobrcz o zgodę na wycięcie części drzew rosnących wzdłuż rowu odwadniającego przy  ogrodzeniu od strony wschodniej sektora 1 (nr ewidencyjny działki  149/6 obręb Nekla). Wniosek złożony został na prośbę Spółki Wodnej Dobrcz, w której warunkowano oczyszczenie rowu odwadniającego wycięciem tych drzew, ponieważ uniemożliwiają one zastosowanie sprzętu do oczyszczania, gdyż ręcznie nie można tego dokonać.

Jednocześnie informujemy, iż zamierzamy posadzić na terenach ogólnych Ogrodu 30 lip wąskolistnych, 30 jarzębu pospolitego oraz 100 krzaków ligustru. Prosimy o propozycje rejonu nasadzeń.

Cześć drzew zamierzamy wyciąć własnymi siłami. Prosimy zatem  o wnioski na wycięcie drzew przez działkowców chcących tego dokonać w zamian za pozyskanie drewna na własny użytek. Pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystały z tej możliwości w latach ubiegłych. Termin wycięcia do 31 sierpnia 2022 r., po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Dobrcz. Chętni winni zgłaszać się do kol. Józefa Mól tel.: 602 339 703 do dnia 19 sierpnia 2022 r..

Zarząd ROD

27.07.2022

Zapytanie ofertowe – wymiana nawierzchni gruntu nieprzepuszczalnego

 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                                                                                                            Zakres prac:  

 1. zebranie istniejącej warstwy nieprzepuszczalnej,
 2. nawiezienie kruszywa o dwóch granulacjach w sumie grubości 20-25 cm zapewniając przepuszczalność wody oraz możliwość odpływu wo opadowych z dragi asfaltowej Nekla Borówno, 
 3. umocnienie brzegów  obrzeżem betonowym,
 4. zagęszczenie kruszywa.

Szczegóły warunków wykonania i położenie zatoczki można uzgodnić, poprzez wizję lokalną, z prezesem Zarządu ROD tel. 602 339 703

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach wrzesień październik 2022 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com do dnia 5 sierpnia 2022 r.. 

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD

21.07.2022

Zapytanie ofertowe – wykonanie Planu zagospodarowania ROD

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wykonanie Planu Zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych w ramach grantu UE 

Zadanie obejmuje działki nr 147, 149/2, 167, 168, 170/7, 264 Nekla obręb 0007 Nekla.

Przewidywane prace do wykonania:

 1. Naniesienie na podkładzie geodezyjnym istniejącej i planowanej  infrastruktury ROD
 •  drogi i inne ciągi komunikacyjne
 • urządzenia użyteczności ogólnej (plac zabaw, składowisko śmieci i inne)
 • hydrofornia, studnie głębinowe i główne ciągi sieci wodnej
 • stacje transformatorowe i sieć energetyczna
 • granice zewnętrzne i granice sektorów 
 • parkingi i zatoczki parkingowe

Warunki wykonania i  szczegółowość Planu można uzgodnić z prezesem Zarządu ROD tel. 602 339 703

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach wrzesień – grudzień 2022 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com do dnia 5 sierpnia 2022 r.. 

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD

21.07.2022

Zapytanie ofertowe – utwardzenie zatoczki parkingowej

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zatoczki parkingowej wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                                                                                                            Zakres prac:  

 1. zebranie istniejącej warstwy gruntowej (ziemno-kamienistej),
 2. nawiezienie tłucznia o dwóch granulacjach w sumie grubości 20-25 cm zapewniając przepuszczalność wody oraz możliwość odpływu wo opadowych z dragi asfaltowej Nekla Borówno, 
 3. umocnienie brzegów zatoczki parkingowej obrzeżem betonowym,
 4. utwardzenie zatoczki.

Szczegóły warunków wykonania i położenie zatoczki można uzgodnić, poprzez wizję lokalną, z prezesem Zarządu ROD tel. 602 339 703

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach wrzesień październik 2022 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com do dnia 5 sierpnia 2022 r.. 

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD