www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

12.07.2021

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD

W dniu 26 czerwca 2021 r. przeprowadzona została Konferencja Delegatów ROD. Konferencja była poprzedzona zebraniami sektorów w celu wyboru delegatów na Konferencję. W zebraniach sektorów wybrano 61 delegatów na 74 mandaty. Nie wybrano 13 delegatów z sektora Nr 1 (działki nr 1-178). Według wyjaśnień Zarządu Krajowego aby konferencja była prawomocna w konferencji musi wziąć udział 50% + 1 delegatów w stosunku do mandatów, zatem minimalnym wymogiem, w naszym przypadku, była konieczność przybycia 38 delegatów.

W Konferencji wzięło udział 50 delegatów więc warunek ten został spełniony za co należą się słowa uznania i podziękowania uczestnikom Konferencji. 

Na przewodniczącego Konferencji wybrano kol. Ryszarda Wasiucionka. Po przyjęciu porządku,    regulaminu obrad i komisji przystąpiono do części merytorycznej Konferencji. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu przedstawił prezes kol. Józef Mól, sprawozdanie finansowe skarbnik kol. Henryk Chełminiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocenę sprawozdania przez Komisję Rewizyjną jej przewodnicząca kol. Lucyna Szarek. Treść sprawozdań była publikowana na stronie www Ogrodu i wyłożona do wglądu w biurze Ogrodu.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Zdzisław Rogacewicz poinformował, że według listy obecności, w Konferencji bierze udział 50 delegatów co stanowi 67,6 %, a więc Konferencja jest prawomocna.

Do sprawozdań uwag nie było zatem podjęto uchwały o ich zatwierdzeniu.

Następnie prezes Zarządu przedstawił Plan pracy na 2021 r. i treść głównych uchwał wraz z uzasadnieniem, a skarbnik Zarządu plany finansowe (preliminarze) na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Wiesław Trybuszewski przedstawił projekty uchwał skierowane do Komisji przez Zarząd oraz te, które wpłynęły od delegatów. 

Pan Piotr Chałasiński złożył wniosek od odczytanie całości uchwały w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD, gdyż, jego zdaniem, uchwała ta budzi pewne kontrowersje i winniśmy dokładnie się z nią zapoznać. Przewodniczący Komisji uznał wniosek za trafny i odczytał treść projektu Uchwały.

Więcej uwag i pytań nie było i Przewodniczący Konferencji przeprowadził glosowanie za uchwałami zgłoszonymi przez Zarząd. W zdecydowanej większości uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Uchwała w spawie wysokości opłaty za śmieci uzyskała poparcie 49 delegatów, 1 głos przeciw. uchwała o ustanowienie stref zamieszkania uzyskała poparcie 43 delegatów, wstrzymało się 2, przeciw 5 głosów.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował, że do Komisji wpłynęły dwa wnioski od delegatów.

Pani Ewa Czerwczak, która zgłosiła wniosek o zgodę Konferencji Delegatów na nieskrępowany dostęp do działek w każdym dniu i o każdej porze i parkowanie na swojej działce również bez ograniczeń. 

Pan Wiesław Trybuszewski uznał, że spowoduje to wzmożony ruch, zwłaszcza na głównych alejkach, a umożliwienie nieograniczonego wjazdu spowoduje zamianę Ogrodu w osiedle mieszkaniowe na wzór miejski i obniży wartość prawa użytkowania działki.

Pani Irena Mól przedstawiła pogląd, iz przyjęcie takiej uchwały będzie uciążliwe ze względu na tumany kurzu przy zwiększonym ruchu. Zaapelowała o uznanie prawa do czystego powietrza i odrzucenie wniosku.

Pan Lech Filipp wyraził pogląd, że nie po to powstał parking oraz zatoczki wzdłuż drogi, aby teraz parkować pojazdy na terenie działek i jest za odrzuceniem wniosku.

Wniosek został poddany głosowaniu. za przyjęciem wniosku było 5 delegatów, wstrzymało się od głosu 4 delegatów, a 41 delegatów było przeciw. Zatem wniosek został odrzucony większością głosów.

Pani Ewa Czerwczak przedstawiła kolejny wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości        3 000,00 zł na dożywianie i leczenie dziko żyjących zwierząt na terenie Ogrodu.

Skarbnik Ogrodu poinformował, że na dożywanie dziko żyjących zwierząt przewidziano 1 000,00 zł, tak jak w latach poprzednich, i nie ma możliwości wydzielenia dodatkowych środków, gdyż rezerwa budżetowa wnosi zaledwie 1 793, 86 zł.

Zebrani większością głosów wniosek odrzucili (za – 10 głosów, wstrzymało się – 7 głosów , przeciw – 33 głosy).

Na zakończenie obrad głos zabrał prezes Zarządu. Kol. Józef Mól poinformował o trudnej sytuacji Zarządu Ogrodu spowodowanej rezygnacją kol. Jerzego Czerwczaka z mandatu członka Zarządu i funkcji wiceprezesa Zarządu oraz rezygnacji kol. Tomasza Mlickiego mandatu członka Zarządu i funkcji sekretarza  Zarządu. Rezygnacja nastąpiła wskutek  braku zgody Zarządu na umieszczenie w treści projektu uchwały w sprawie utrzymania  porządku na terenie ROD zapisu o możliwości parkowania na swoich działkach i nieograniczony dojazd do działek o co wnioskowali w/w.  Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r. uznał większością głosów, iż taki zapis nie może być „ukryty” wśród licznych innych tej uchwały i winien być treścią oddzielnej uchwały, gdyż zmienia to zasadniczo zasady funkcjonowania ruchu na terenie Ogrodu i może być niezgodne z Regulaminem ROD. Prezes stwierdził, że taki wniosek wnioskodawcy mogą zgłosić indywidualnie na Konferencji Delegatów. Wobec takiego postanowienia kol.kol Jerzy Czerwczak i Tomasz Mlicki złożyli pisemne rezygnacje i opuścili posiedzenie Zarządu ROD.

Ta decyzja destabilizuje prace bieżące prace Zarządu: nieuregulowana sprawa pozwolenia wodno-prawnego, sprawę odzyskania nadpłaconych środków od „Wód Polskich”, niedokończona sprawa eksmisji działkowca, która będzie wymagała pozwu sądowego, pięć procesów zmiany praw do użytkowania działki – to sprawy za które odpowiadali w/w.

Ponadto prezes poinformował, że ze względu na brak zrozumienia z niektórymi członkami Zarządu, miał zamiar rezygnacji z funkcji, ale w tej sytuacji, w poczuciu odpowiedzialności będzie nadal pełnił swoją funkcję. Ponadto jego rezygnacja  spowodowała by  konieczność wyznaczenia Zarządu komisarycznego przez Okręgowy Zarząd PZD. 

Przewodniczący Konferencji  zakończył obrady życząc miłego wypoczynku na działkach ROD. 

Józef Mól

p.s. Pan Jerzy Czerwczak i Pan Tomasz Mlicki nie wzięli udziału w Konferencji Delegatów.

Uchwała w sprawie dyżurów ochronnych

Uchwała w sprawie stref zamieszkania z wnioskiem Zarządu

Uchwała w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD

Preliminarz Rach. Zysk. i Strat

preliminarz funduszu rozwoju ROD

Preliminarz FOśw.

SKŁADKI I OPŁATY 2021

28.06.2021

SKŁADKI I OPŁATY 2021 R.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja Delegatów ROD „Borówka” w Nekli w dniu 26 czerwca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r., uchwaliła plany na 2021 r.,  podjęła uchwały regulujące funkcjonowanie Ogrodu w 2021 r., w tym wysokość opłat ogrodowych i innych oraz terminy ich wnoszenia.

Poniżej „Składki i opłaty 2021 r.”

Zarząd

SKŁADKI I OPŁATY 2021

SKŁADKI I OPŁATY 2021

27.06.2021

KONKURS „PIĘKNA DZIAŁKA”

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Ogrodu organizuje konkurs pt „PIĘKNA  DZIAŁKA 2021”.

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres rodsektor2@gmail.com

lub pisemnie na kartce, którą należy wrzucić do skrzynki pocztowej przy furtce wejściowej na parking.

Termin zgłoszenia się do konkursu upływa dn.10 07 2021r

Zgłoszenie powinno zawierać Nr. Działki, imię i nazwisko

zgłaszającego oraz nr. telefonu kontaktowego.

Zarząd ROD

08.06.2021

Woda zdatna do picia

Zarząd informuje, że woda dostarczana do sieci wodnej Ogrodu była badana w stacji MWiK w Bydgoszczy          i nadaje się do picia.

Za opóźnienie w przekazaniu informacji przepraszamy

Zarząd

27.05.2021

Śmieci – wysokość opłat

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli analizował koszty wywozu odpadów z terenu Ogrodu. Według przeprowadzonej analizy sumaryczne wydatki w 2020 r. wyniosły 114 644,65 zł, z tego koszty wywozu śmieci przez firmę „Remondis” 78% całości kosztów (głównie odpady zmieszane), koszty wywozu odpadów zielonych 15% i koszty osobowe 7%. Tak wysokie ilości odpadów wynikają z niepełnej ich segregacji oraz składowania odpadów nietypowych, które winny być usuwane na koszt działkowców. Niestety niesumienność osób pełniących dyżury, a od 19 marca brak dyżurów, powoduje składowanie nietypowych odpadów przez niesolidnych działkowców. Przy dużej ilości zmian użytkowników działek, a także konieczności remontów po 30 latach użytkowania wielu działkowców decyduje się na remonty altan ogrodowych i odpady poremontowe składuje nielegalnie na naszym terenie.  Ponadto prowadzona jest wycinka drzew i krzewów, które kiedyś były małymi drzewkami, a teraz są wielkimi drzewami i zagrażają bezpieczeństwu oraz utrudniają korzystanie z działek.

Zarząd ROD nie ma możliwości kontroli segregacji odpadów i zapobiegania nielegalnemu składowaniu odpadów, które nie powinny być składowane na naszym miejscu składowania śmieci. Istniejący monitoring nie daje możliwości rozpoznania jakie odpady są wrzucane do pojemników. Zatrudnienie pracownika do nadzoru miejsca składowania znacznie podniosło by koszty wywozu śmieci. Ponadto obowiązujące przepisy nie dają możliwości ustalenia sprawcy nielegalnego podrzucania odpadów (nie można publikować wizerunku osób i numerów rejestracyjnych samochodów, a zapytani działkowicze nie rozpoznają współużytkowników działek. O niepełnej segregacji śmieci i braku rozwagi użytkowników działek świadczy przypadek zapalenia się dwukrotnie w ostatnich dniach (w tym 20 maja) pojemnika na odpady zmieszane i spowodowania interwencji Straży Pożarnej.

            Opłata za śmieci musi pokrywać koszty ich usunięcia. Nie można finansować tych kosztów z innych funduszy (żadne fundusze samopomocowe czy też wsparcie ze strony PZD nie może być wykorzystane do finansowania kosztów śmieci). W 2020 r. musieliśmy pokryć część kosztów wywozu śmieci, w sumie 40 531,88 zł,  z rezerwy funduszu statutowego i musimy w latach następnych tę kwotę zwrócić.

Zarząd ROD nie ustala wysokości opłaty za wywóz śmieci, gdyż jest to wyłączna kompetencja walnego zebrania ROD, bądź konferencji delegatów ROD. Zarząd ROD podjął uchwałę o przeprowadzeniu w 2021 r. konferencji delegatów ROD ze względu na stan pandemii. Zarząd przedstawia propozycję wysokości opłaty na podstawie kosztów roku poprzedniego. Zdaniem Zarządu nie ma możliwości utrzymania opłaty    z roku 2020. W takiej sytuacji Zarząd nie zapewni bezpieczeństwa sanitarnego i porządku na terenie Ogrodu do czego jest statutowo zobowiązany. Zwracamy uwagę, że koszty wywozu śmieci wzrosły w całym kraju ponad dwukrotnie, a nasza opłata wynosiła w latach ubiegłych 120,00 zł (tylko incydentalnie w 2019 r. 90,00 zł – firma „Corimp” wywoziła odpady segregowane za darmo z czego wycofała się w 2020 r.). Jeśli Państwo nie zgadzają się z tą argumentacją, proszę zgłosić inną propozycję na konferencji delegatów (liczymy na to, że zostanie Pani/Pan delegatem).

Wysokości opłat wynikają m.in. ze składowania niedozwolonych odpadów i braku segregacji:

Oto przykłady składowania niedozwolonych odpadów:

 

 
 
 
 
prawdopodobnie
poremontowe odpady firmowe

Przykłady braku segregacji

kosz wiklinowy w pojemniku na plastyki

 

połamane płyty kartonowo-gipsowe w pojemniku na papier

Zarząd ROD

21.05.2021

ALARM POŻAROWY!

 

ALARM POŻAROWY

W DNIU WCZORAJSZYM (20 MAJA) WYBUCHŁ POŻAR                  W KONTENERZE NA ODPADY ZMIESZANE

AKCJA GAŚNICZA PODJĘTA PRZEZ GOSPODARZA OGRODU NIE DAŁA REZULTATU. POŻAR UGASIŁA STRAŻ POŻARNA

JEST TO JUŻ DRUGI PRZYPADEK TEGO TYPU

PRAWDOPODOBNĄ PRZYCZYNĄ POŻARU BYŁO WYRZUCENIE NIE WYPALONEGO POPIOŁU LUB WĘGLA Z GRILLA

W DNIU 15 MAJA ZAPALIŁA SIĘ ALTANA OGRODOWA

WEZWANA STRAŻ POŻARNA MUSIAŁA WŁAMAĆ SIĘ DO ALTANY ABY UGASIĆ POŻAR

PRAWDOPODOBNIE UŻYTKOWNIK DZIAŁKI ZOSTAWIŁ PALĄCY SIĘ LUB ROZGRZANY PIECYK I WYJECHAŁ DO BYDGOSZCZY

APELUJEMY O ROZSĄDEK I PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

 

03.05.2021

ZAKAZ PARKOWANIA i INNE

Przypominamy, iż od 1 maja obowiązuje całkowity zakaz parkowania na alejkach ogrodowych. Wjazd na teren Ogrodu jest możliwy wyłącznie w celu dowozu towaru o dużym ciężarze lub gabarytach w dni powszechne od 7:00 do 22:00 oraz w soboty do 11:00 i niedziele (święta) po godz. 18:00. Osoby niepełnosprawne mogą dojeżdżać  (lub być dowiezione) na podstawie przepustki wystawionej przez Zarząd. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą parkować pojazdy na swojej działce po utworzeniu zatoczki i zgodzie Zarządu.

Prosimy do dokonywanie wpłat ogrodowych i innych przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. W szczególnych przypadkach kasjer będzie przyjmował wpłaty w biurze Ogrodu. Dni i godziny przyjmowania opłat są na drzwiach biura.   Opłaty, wnoszone zaliczkowo,  pozostają w wysokości jak w 2020 r. z wyjątkiem opłat za śmieci, którą musimy podnieść do 250,00 zł. Ostatecznaą decyzję w sprawie opłat podejmie walne zebranie ROD.

Przedłużamy zawieszenie pełnienia dyżurów do czasu  walnego zebrania ROD.

Zarząd

09.04.2021

Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i innych

W związku z przypadkami składowania odpadów niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie ROD przypominamy:

  1. Odpady komunalne można wywozić,  od 1 kwietnia, do pojemników podstawionych przez firmę REMONDIS tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier po ich segregacji oraz odpady zmieszane (nie kwalifikujące się do powyższych kategorii). Szczegółowe zasady segregacji są na tablicach informacyjnych.
  2. Odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) można składować w miejscach do tego przeznaczonych – również od 1 kwietnia.
  3. Odpady wielkogabarytowe: meble, sprzęt AGD i RTV składować można wyłącznie w dniach od 3 do 16 maja pod wiatą.
  4. Inne odpady (gruz, sanitariaty, okna i szyby, poremontowe inne, styropian, deski, pokrycia dachowe, sprzęt elektroniczny, bateria i akumulatory) należy składować indywidualnie na własny koszt na PSZOK w miejscu zamieszkania lub przez firmy do tego upoważnione.
  5. Składowanie odpadów niezgodnie z przyjętymi zasadami będzie skutkować obarczeniem działkowca kosztami wywozu.

07.04.2021

Posiedzenia Zarządu i opłaty za 2021 rok.

POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zarząd ROD informuje, iż posiedzenia Zarządu ROD odbywają się  w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10:00 w biurze Ogrodu (w kwietniu i maju wyjątkowo w 2-gą sobotę ze względu na Święta). Interesantów prosimy o  przestrzeganie obostrzeń okresu epidemii (maseczki w pomieszczeniach, dezynfekcja i dystans).

Zarząd ROD