www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

27.08.2020

Odczyty wody

Zarząd Ogrodu informuje, że w dniach:     29 i 30. 08. 2020 r. w godz. od 10:00 do 17:00 upoważniony przez Zarząd pracownik Tomasz Gołkowski będzie dokonywał odczytów liczników wody. Uprzejmie prosimy działkowców u umożliwienie wykonania tej czynności.

16.08.2020

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2020

W dniu 15 sierpnia 2020 r. na terenie Ogrodu obchodziliśmy „Dzień Działkowca”. Ze względu na stan epidemii uroczystość odbyła się skromnie, w formie poszerzonego posiedzenia Zarządu Ogrodu z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Konkursowej „Piękna Działka 2020”, Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej, działkowiczek i działkowiczów wyróżnionych Odznakami PZD oraz laureatów konkursu „Piękna Działka 2020”. Uroczystość prowadził Sekretarz Zarządu kol. Tomasz Mlicki. który powitał uczestników spotkania.

Rozpoczęliśmy wysłuchaniem Hymnu PZD „Zielona Rzeczypospolita”. Słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Józef Mól nawiązując do historii Związku i naszego Ogrodu oraz przedstawiając powody Obchodów w tej skromnej formie. Prezes zwrócił uwagę, iż Dzień Działkowca obchodzimy w rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz w dniu Święta Wojska Polskiego, Wojska,  któremu zawdzięczamy powstanie Ogrodu i z którego wywodzi się znaczna część działkowiczów.

Z okazji „Dnia Działkowca” wiele naszych koleżanek i kolegów uhonorowano Odznakami PZD za ofiarną pracę na rzecz Ogrodu i wzorowe utrzymanie działek.

„Odznaką za Zasługi dla PZD” Krajowy Zarząd PZD wyróżnił kol. Edwarda Kowalczyka i kol. Edwina Szmeltera

 

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy wyróżnił Srebrną

„Odznaką Zasłużony Działkowiec” 3 działkowiczki

i 4 działkowiczów naszego Ogrodu (zdjęcie z prawej)

 

Zarząd ROD „Borówka” wyróżnił 3 członków „Odznaką Za Zasługi dla ROD” oraz 15 użytkowników działek Brązową „Odznaką Zasłużonego Działkowca”.

 

 

 

Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Komisji Konkursowej odczytał protokół Konkursu. Tytuł „Piękna Działka 2020” wraz z nagrodą rzeczową i dyplomem wyróżniono 4 działki. Dyplomem uznania wyróżniono 10 działek.Dzień Działkowca był również okazją do złożenia podziękowań  kończącemu pełnienie funkcji Instruktora SSI kol. Piotrowi Grochowskiemu. Podziękowanie złożył Prezes, podkreślając długoletnią pracę kol. Piotra, przynoszącą pomoc w zagospodarowaniu działek i podnosząca ich walory estetyczne.

 

 

 

Kończąc uroczystość Prezes życzył satysfakcji z pracy na rzecz Ogrodu i radości z pobytu w naszym Ogrodzie oraz szczęścia osobistego. Zachęcał do kontynuowania Święta w gronie najbliższych. Wyraził nadzieję, iż w 2021 roku Dzień Działkowca będziemy obchodzić z pełną galą.

Józef Mól

Foto: Jurand Thiede

28.07.2020

Procedura zmiany użytkownika działki w ROD

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie zmiany użytkownika działki w ROD „Borówka” w Nekli oraz w celu usprawnienia procesu podajemy poniżej wskazówki dotyczące tego oraz wzory druków niezbędnych w tej procedurze.

 

Niezbędne druki:

Załącznik Nr 1 – Oswiadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłum współmałżonku

Załącznik Nr 2 – Deklaracja czlonkowska

Załącznik nr 3 – Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu

Załącznik Nr 4 – Umowa przeniesienia praw do działki

Załącznik Nr 5 – Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

 

28.07.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE 25.07.2020 r.

W dniu 25 lipca 2020 r. odbyło się walne zebranie komisaryczne ROD „Borówka” w Nekli. Zebranie zostało przeprowadzone w tej formie (zebranie komisaryczne) ze względu na stan epidemii, o czym informowaliśmy uprzednio. Zebranie otworzył prezes Zarządu witając przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Pana Haralda Matuszewskiego. Prezes wyjaśnił powody i podstawy prawne odbycia walnego zebrania w tej formie i zaproponował, aby zebranie prowadził kol. Tomasz Mlicki, co zostało przyjęte jednomyślnie. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu zebrania dokonano wyboru Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie Zarządu przedstawił kol. Józef Mól, sprawozdanie finansowe kol. Henryk Chełminiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kol. Lucyna Szarek. Po sprawozdaniach przedstawiciele Zarządu przedstawili  Plan pracy na 2020 r., preliminarze finansowe na 2020 r. oraz wnioski Zarządu w sprawach opłat działkowych, zmiany Planu zagospodarowania ROD oraz w sprawach porządkowych. W dyskusji działkowicze odnieśli się do przedstawionych problemów i złożyli wnioski dotyczące funkcjonowania Ogrodu. Największą dyskusję wzbudził problem pełnienia dyżurów ochronnych. Najdalej szły propozycje rezygnacji z pełnienia dyżurów ochronnych. Prezes Zarządu przedstawił założenia uchwały w sprawie pełnienia dyżurów ochronnych, wyjaśniając, iż w projekcie uchwały jest zawieszenie dyżurów na czas epidemii oraz rezygnacja z dyżurów w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.. Ostateczną decyzję w sprawie rezygnacji z pełnienia dyżurów ochronnych, zdaniem prezesa, powinno podjąć walne zebranie w pełnym składzie w 2021 r.. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie zaproponowane przez Zarząd ROD. Na poruszone inne tematy odpowiedzieli przedstawiciele Zarządu i księgowa ROD kol. Elżbieta Marciniak. Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności zebrania, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił wnioski i kolejno je przegłosowano. Wnioski zostały przez walne zebranie przyjęte. Na zakończenie obrad prezes podziękował prowadzącemu zebranie,  członkom komisji i wszystkim uczestnikom zebrania za sprawne przeprowadzenie obrad i uwagi dotyczące funkcjonowania Ogrodu, życząc dużo zdrowia i radości z użytkowania działek w naszym Ogrodzie.

Poniżej stawki opłat ogrodowych i najważniejsze uchwały dotyczące funkcjonowania Ogrodu

SKŁADKI I OPŁATY 2020

Uchwała nr 20 – dyżury

Uchwała nr 22 – porządkowa

uchwała nr 25- zmiana Planu zagospodarowania

Preliminarze na 2020 r

02.07.2020

Budowa/rozbudowa altany

Użytkownik działki jest zobowiązany złożyć do Zarządu informację o zamiarze budowy lub rozbudowy altany. Pisemną informację należy przekazać  w 2 egz.. Zarząd potwierdza na jednym egzemplarzu przyjęcie zgłoszenia i jeśli w ciągu miesiąca nie zgłosi sprzeciwu, można przystapić do realizacji zadania. Poniżej wzór Informacji.

Informacja – budowa altany

Wzór edytowalny:

Budowa, rozbudowa altany -informacja

28.06.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE ROD

W dniu 25 czerwca Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) podjął Uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne.

W Uchwale określono warunki jakie muszą być spełnione aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem PZD.

Uchwała KR z 25.06.2020 – walne zebrania

Na podstawie analizy treści w/w uchwały oraz oceny aktualnej sytuacji epidemicznej Zarząd ROD doszedł do wniosku, iż jedynym możliwym rozwiązaniem jest odbycie komisarycznego walnego zebrania ROD. Zasady przeprowadzenia walnego zebrania komisarycznego określiła Uchwała Nr 2/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r.

Walne zebranie komisaryczne

W związku z powyższym podjęto uchwałę o wystąpieniu do Okręgowego Zarządu PZD o zwieszenie walnego zebrania ROD „Borówka” w Nekli (jako organu ROD) oraz powołanie Walnego Zebrania Komisarycznego ROD „Borówka” w Nekli. Treść uchwały Zarządu ROD poniżej.

Uchwała Nr 37 w sprawie walnego zebrania

Treść Uchwały przywołuje argumenty jakimi kierował się Zarząd przyjmując takie rozwiązanie. Proponując taki skład walnego zebrania komisarycznego przyjęliśmy, iż walne zebranie winno stanowić szeroka reprezentację społeczności Ogrodu, a zwłaszcza jego aktywnych członków PZD. Uznajemy, że proponowany skład będzie reprezentatywny. Zdajemy sobie sprawę, iż brak jest w tym składzie osób młodych, którzy niedawno nabyli działki. Jednak trudno znaleźć kryterium doboru, które nie byłoby dyskryminujące dla innych i nie stwarzało podejrzeń o doborze według uznania Zarządu. Ponadto uczestnictwo w zebraniu jest ograniczone do maksimum 150 osób, którzy potencjalnie mają prawo udziału w nim oraz musi być monitorowane.

Chcąc zapewnić maksimum bezpieczeństwa zaproponowaliśmy odbycie walnego zebrania komisarycznego na „wolnym powietrzu” na terenie przyległym do hydroforni. Jest to teren wygrodzony, z możliwością kontroli i zapewniający warunki określone przepisami powszechnie obowiązującymi jak i wymagania Uchwały KR PZD w tej sprawie.

Zaproponowaliśmy odbycie Walnego Zebrania Komisarycznego w dniu 25 lipca 2020 r. o godz. 9:00.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął  Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy w dniu 16 lipca 2020 r. (Uchwały Nr 82/VII/2020 oraz Nr 91/VII/2020.  Wszyscy uczestnicy walnego zebrania komisarycznego zostali powiadomieni  i zaproszeni na zebranie, zgodnie z Uchwałą Nr 37/VI/2020 Zarządu ROD.

Wszystkie dotychczasowe dokumenty wypracowane na walne zebranie (porządek obrad, regulamin, sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 r., projekty uchwał i plany na 2020 r.)  są aktualne, oczywiście z wyjątkiem dat,  i są do wglądu wszystkich członków PZD Ogrodu w biurze Ogrodu w czasie pobierania opłat przez kasjera oraz na stronie internetowej ROD. Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna pracują normalnie, bowiem zawieszenie nie dotyczy tych organów ROD.

Prosimy o zgłaszanie wniosków i propozycji na walne zebranie do Zarządu ROD pisemnie do skrzynki pocztowej przy parkingu.

Dołożymy starań aby zebranie odbyło się z zachowaniem środków bezpieczeństwa i podjęło mądre decyzje, zapewniające dobre funkcjonowanie Ogrodu. Prosimy o uwagi i propozycje w tym względzie.

Poniżej pełne Sprawozdanie Zarządu za 2019 r., projekty uchwał oraz preliminarze finansowe na 2020 r.

Porządek obrad walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Sprawozdanie Zarządu za 2019r

Rachunek zysku i strat 2019 r

Sprawozdanie – Fundusz Rozwoju 2019

Sprawozdanie – Fundusz Oświatowy 2019

Sprawozdanie KR ROD za 2019 r

Uchwała Nr 5 – opłaty ogrodowe

Uchwała Nr 6 – opłata energetyczna

Uchwała Nr 7 – za zużycie energii el.

Uchwała nr 8 – opłata wodna

Uchwała Nr 9 – za zużycie wody

Uchwała Nr 10 – opłata za śmieci

Uchwała Nr 20 – pełnienie dyżurów W1

Uchwała Nr 20 – pełnienie dyżurów W1

Uchwała Nr 22 -porządkowa

Preliminarz Rachunku zysków i strat 2020

Preliminarz – Fundusz Rozwoju 2020

Preliminarz – Fundusz Oświatowy 2020

W życzeniami miłego wypoczynku i Zdrowia.

Zarząd ROD

27.06.2020

Wycinka drzew i krzewów

Poniżej formularz wniosku o wycinkę drzew/ krzewów oraz Plan działek stanowiący załącznik do wniosku. Na Planie należy zaznaczyć położenie działki.

Wniosek wraz z załącznikiem składamy do Urzędu Gminy Dobrcz, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd ROD.

Formularz wniosku o wycinkę drzew lub krzewów 2014

Plan działek – do wniosku -2

05.05.2020

Wyniki badania wody

Zarząd ROD informuje, iż badanie jakości wody w sieci Ogrodu, przeprowadzone w dniach 27-28.04.2020 r. wykazało, iż woda nadaje się do spożycia.

Poniżej sprawozdanie z badania:

Badanie wody 27.04.2020

30.04.2020

Zmiany w funkcjonowaniu Ogrodu

Informujemy o zmianach w funkcjonowaniu Ogrodu:

  1. Wjazd na działkę samochodami i parkowanie.   Od 1 MAJA obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PARKOWANIA na alejkach ogrodowych. Wjazd wyłącznie na dowiezienie materiałów budowlanych i innych ciężkich lub o dużych gabarytach towarów.
  2. Wjazd na parking obok dyżurki w dzień (7:00 do 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu (breloczki uruchamiające szlaban wydaje Skarbnik Ogrodu w terminach opłat). W pozostałym czasie wjazd po otwarciu bram kluczem i uruchomieniu szlabanu.
  3. Opłaty działkowe można opłacać bezpośrednio u Skarbnika w biurze Ogrodu: w dniu 1. maja od 10:00 do 12:00, w soboty od 10:00 do 13:00 (9.05 do godz. 11:00), w środy od 17:00 do 19:00. Wysokość opłat podane w poprzednim ogłoszeniu.                                                                                                                      

24.04.2020

Wjazd na parking – szlaban

Zarząd ROD informuje, iż od dnia 1 maja planuje uruchomić szlaban przy wjeździe na parking. Wjazd na parking będzie możliwy w godzinach dziennych (8:00 – 21:00) tylko po uruchomieniu szlabanu kartą lub programowanym breloczkiem, natomiast w godzinach nocnych (21:00 – 8:00)  po uruchomieniu szlabanu i otwarciu bramy łącznie.      W godzinach nocnych przy wjeździe i wyjeździe proszę bramę zamykać na klucz.

Karty i breloczki magnetyczne można pobrać od Skarbnika w biurze Ogrodu w dniu 25 kwietnia w godzinach 10:00 do 12:00 oraz w dniu 1 maja w godzinach 10:00 do 12:00.

Zarząd ROD