www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

14.05.2021

Walne zebranie ROD 2021

Zarząd ROD informuje, że walne zebranie ROD planowane na dzień 29 maja 2021 roku nie odbędzie się w planowanym terminie.

W związku z nadal trwającym stanem epidemii Zarząd nie widzi możliwości przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego w najbliższych miesiącach. w związku z powyższym Zarząd podjął decyzję (uchwała nr 20 z 8 maja 2021 r.) o przeprowadzeniu Konferencji Delegatów w ROD. Organizację konferencji delegatów dopuszcza Statut PZD (§ 57  pkt 1 – 7 ) w wypadku ponad 300 członków zwyczajnych PZD w danym ROD (nasz stan to 735 członków). W związku z powyższym muszą odbyć się walne zebrania w sektorach w celu wyboru delegatów na konferencję ROD. W/w uchwałą podzielono Ogród na 3 sektory (według dotychczas przyjętego zwyczajowo podziału): sektor 1 działki od numeru 1 do 178; sektor nr 2 działki od 179 do 298; sektor nr 3 działki od 299 do 450. Walne zebrania w sektorach planujemy na dzień 12 czerwca 2021 r. na terenie Ogrodu w rejonie hydroforni. Do dnia 29 maja wszyscy członkowie PZD naszego Ogrodu otrzymają pisemne powiadomienie i zaproszenie na walne zebranie w sektorach. Na walnych zebraniach sektorów wybierzemy delegatów na konferencję w ilości: sektor 1 – 30; sektor 2 – 19; sektor 3 – 25.

Prosimy o czynny udział w zebraniach.

Zarząd ROD

03.05.2021

ZAKAZ PARKOWANIA i INNE

Przypominamy, iż od 1 maja obowiązuje całkowity zakaz parkowania na alejkach ogrodowych. Wjazd na teren Ogrodu jest możliwy wyłącznie w celu dowozu towaru o dużym ciężarze lub gabarytach w dni powszechne od 7:00 do 22:00 oraz w soboty do 11:00 i niedziele (święta) po godz. 18:00. Osoby niepełnosprawne mogą dojeżdżać  (lub być dowiezione) na podstawie przepustki wystawionej przez Zarząd. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą parkować pojazdy na swojej działce po utworzeniu zatoczki i zgodzie Zarządu.

Prosimy do dokonywanie wpłat ogrodowych i innych przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. W szczególnych przypadkach kasjer będzie przyjmował wpłaty w biurze Ogrodu. Dni i godziny przyjmowania opłat są na drzwiach biura.   Opłaty, wnoszone zaliczkowo,  pozostają w wysokości jak w 2020 r. z wyjątkiem opłat za śmieci, którą musimy podnieść do 250,00 zł. Ostatecznaą decyzję w sprawie opłat podejmie walne zebranie ROD.

Przedłużamy zawieszenie pełnienia dyżurów do czasu  walnego zebrania ROD.

Zarząd

09.04.2021

Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i innych

W związku z przypadkami składowania odpadów niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie ROD przypominamy:

 1. Odpady komunalne można wywozić,  od 1 kwietnia, do pojemników podstawionych przez firmę REMONDIS tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier po ich segregacji oraz odpady zmieszane (nie kwalifikujące się do powyższych kategorii). Szczegółowe zasady segregacji są na tablicach informacyjnych.
 2. Odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) można składować w miejscach do tego przeznaczonych – również od 1 kwietnia.
 3. Odpady wielkogabarytowe: meble, sprzęt AGD i RTV składować można wyłącznie w dniach od 3 do 16 maja pod wiatą.
 4. Inne odpady (gruz, sanitariaty, okna i szyby, poremontowe inne, styropian, deski, pokrycia dachowe, sprzęt elektroniczny, bateria i akumulatory) należy składować indywidualnie na własny koszt na PSZOK w miejscu zamieszkania lub przez firmy do tego upoważnione.
 5. Składowanie odpadów niezgodnie z przyjętymi zasadami będzie skutkować obarczeniem działkowca kosztami wywozu.

07.04.2021

Posiedzenia Zarządu i opłaty za 2021 rok.

POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zarząd ROD informuje, iż posiedzenia Zarządu ROD w okresie letnim będą się odbywać w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10:00 w biurze Ogrodu (w kwietniu i maju wyjątkowo w 2-gą sobotę ze względu na Święta). Działkowiczów i kandydatów na działkowiczów, którzy mają sprawy do załatwienia,  prosimy o przybycie na posiedzenie po uprzedzeniu telefonicznym i indywidualnie ze względu na konieczność przestrzegania obostrzeń okresu epidemii.

OPŁATY:

Ze względu na późny termin walnego zebrania, wynikający ze stanu epidemii, prosimy o dokonywanie opłat ogrodowych za 2021 r. zaliczkowo. Nie przewidujemy zmian w opłatach w stosunku do 2020 r.     z wyjątkiem opłaty za śmieci, które musimy podnieść do 250 zł od działki ze względu na znaczny wzrost kosztów w 2020 roku. Opłaty można wpłacać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Ogrodu (numer konta na stronie głównej www). Prosimy o podawanie numeru działki, której opłata dotyczy. W wyjątkowych wypadkach kasjer będzie przyjmował opłaty od maja w soboty od 11:00 – 13:00, a w dni posiedzeń Zarządu od 12:00 do 13:00  oraz w środy od 17:00 do 19:00.

Zarząd ROD

28.03.2021

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie trzeciej fali epidemii

W dniu 25 marca 2021 r. obradował w Warszawie  Krajowy Zarząd PZD. Zarząd ocenił sytuację w naszym Związku oraz wystosował Apel do działkowców i organów PZD w sprawie przestrzegania obostrzeń wynikających ze stanu epidemii w obliczu trzeciej fali zakażeń. Poniżej treść Apelu. Prosimy o dostosowanie się do rygorów stanu epidemii.

Zarząd ROD

Apel KZ PZD z dnia 25.03.2021

20.02.2021

Szkolenie nowych działkowiczów

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy informuje, że ze względu na stan epidemii nie są prowadzone szkolenia zbiorowe dla nowych użytkowników działek. Osoby przejmujące działkę winny umawiać się indywidualnie na szkolenie z Panią Agnieszką Bartkowską – instruktorem ds. ogrodnictwa OZ PZD tel.: 52 322 90 91

Odbycie szkolenia jest warunkiem zatwierdzenia umowy przejęcia działki od dotychczasowego użytkownika.            Nowy działkowicz otrzymuje bezpłatnie prenumeratę roczną miesięcznika „Działkowiec”.

Zarząd ROD

19.02.2021

Zapytanie ofertowe – sterowanie bramami

Zarząd ROD „Borówka”  zgłasza zapytanie ofertowe na montaż  mechanizmów do bram przesuwnych

Oferta obejmuje:

 1. Montaż mechanizmów do bram 4szt , każda brama szerokość 5m x1.5m
 2.  Bramy z dostępem dla około 150 użytkowników na bramę  głównie sezon letni
 3. Sterowanie GSM /pilot/ RFID (opcja do wyboru).
 4. Przy bramach doprowadzone jest zasilanie.
 5. Dwie bramy z dodatkowym systemem SOS
 6. Wykonanie II lub III kwartał 2021 r.     
 7. Termin składania ofert do 31.III.2021    

     

  Prosimy o zgłaszanie ofert pisemnie na adres ROD lub pocztą elektroniczną na: rodborowka@gmail.com

Zainteresowanym bliższych informacji udziela sekretarz Zarządu 

e-mail jak  wyżej   lub telefonicznie: 600 809 915

Zarząd ROD

11.01.2021

Działalność ROD w stanie epidemii

Zarząd ROD „Borówka” przypomina o ograniczeniach wynikających ze stanu epidemii i zasadach działalności organów PZD w tym stanie:

 1. Na terenie ROD obowiązują wszystkie nakazy i ograniczenia władz państwowych dotyczące ogółu społeczeństwa w szczególności:   na terenach ogólnych obowiązuje dystans oraz zasłanianie ust i nosa,         nieczynne są urządzenia na placu zabaw i inne ogólnodostępne obiekty, na działkach mogą przebywać jej użytkownicy i najbliższa rodzina w liczbie do 5 osób.
 2. Nadal zawieszone są dyżury ochronne.
 3. Parking przy biurze i miejsce składowania odpadów są  wyłączone z użytkowania.
 4. Samochody można parkować na terenie Ogrodu przy zachowaniu przejezdności alejek ogrodowych. Wjazd na teren Ogrodu wyłącznie bramą nr 2 i 3.
 5. Posiedzenia Zarządu ROD odbywają się w terminach wcześniej podanych (druga sobota miesiąca godz. 11:00) w biurze Ogrodu w formie hybrydowej (część Zarządu obecna fizycznie pozostali on-line).
 6. Interesanci mogą przybyć na posiedzenie Zarządu (jedna osoba) po telefonicznym (e-mailowym) uzgodnieniu terminu i godziny z sekretarzem lub prezesem Zarządu.
 7. Proponowane terminy głównych zamierzeń w 2021 r.: walne zebranie członków PZD Ogrodu – 22 maja (na terenie Ogrodu), Dzień Dziecka – 5 czerwiec, Dzień Działkowca – 28 sierpień, włączenie wody do sieci – 27 marzec, wyłączenie wody – 30 październik, odczyt liczników energii elektrycznej – 30 styczeń i 4 wrzesień, odczyt liczników wody – sierpień.
 8. Wyżej wymienione terminy są uzależnione od rozwoju epidemii, a włączenie i wyłączenie wody od stanu pogody i mogą ulec zmianie w ciągu roku.
 9. Zarząd przewiduje w 2021 r. utrzymanie wysokości opłat działkowych i za media na poziomie 2020 r. z wyjątkiem opłaty za śmieci. Rok 2020 zamknęliśmy ponad 40 tysięcznym deficytem i niestety musimy zdecydowanie podnieść składkę do 250 zł od działki. Prosimy o wnoszenie opłat zaliczkowo w wysokości jak w 2020 r. z możliwością wpłaty za śmieci w proponowanej wysokości.
 10. O wszelkich zmianach w działalności ROD będziemy informować na bieżąco poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Ogrodu.
 11. Działkowiczów posiadających zaległości w opłatach wzywamy do ich niezwłocznego uiszczenia (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym).
 12. Prosimy o zgłaszanie wniosków i propozycji przez pocztę elektroniczną  lub tradycyjną  (skrzynka pocztowa przy furtce na parking).                                                                                                                                                                           Życzymy dużo zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.                                                                                               Zarząd ROD

01.10.2020

Odczyty liczników wody

W związku z brakiem dostępu do części liczników wody Zarząd ROD prosi o podanie stanu liczników zamontowanych w altanach oraz innych miejscach niedostępnych dla pracownika dokonującego odczytów.   Wyniki proszę podać do Pana T. Gołkowskiego (tel.661 629 266 ) lub wiceprezesa Zarządu. Informujemy, iż w dniu 4 października (niedziela) dokonujący odczytu podejmie kolejną próbę dokonania odczytu. W wypadku braku odczytu Zarząd zmuszony będzie przyjąć, że na działce brak jest licznika i naliczyć opłatę ryczałtową 250, 00 zł. (zgodnie z uchwałą walnego zebrania).

Zarząd

16.08.2020

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2020

W dniu 15 sierpnia 2020 r. na terenie Ogrodu obchodziliśmy „Dzień Działkowca”. Ze względu na stan epidemii uroczystość odbyła się skromnie, w formie poszerzonego posiedzenia Zarządu Ogrodu z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Konkursowej „Piękna Działka 2020”, Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej, działkowiczek i działkowiczów wyróżnionych Odznakami PZD oraz laureatów konkursu „Piękna Działka 2020”. Uroczystość prowadził Sekretarz Zarządu kol. Tomasz Mlicki. który powitał uczestników spotkania.

Rozpoczęliśmy wysłuchaniem Hymnu PZD „Zielona Rzeczypospolita”. Słowo wstępne wygłosił Prezes Zarządu Józef Mól nawiązując do historii Związku i naszego Ogrodu oraz przedstawiając powody Obchodów w tej skromnej formie. Prezes zwrócił uwagę, iż Dzień Działkowca obchodzimy w rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz w dniu Święta Wojska Polskiego, Wojska,  któremu zawdzięczamy powstanie Ogrodu i z którego wywodzi się znaczna część działkowiczów.

Z okazji „Dnia Działkowca” wiele naszych koleżanek i kolegów uhonorowano Odznakami PZD za ofiarną pracę na rzecz Ogrodu i wzorowe utrzymanie działek.

„Odznaką za Zasługi dla PZD” Krajowy Zarząd PZD wyróżnił kol. Edwarda Kowalczyka i kol. Edwina Szmeltera

 

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy wyróżnił Srebrną

„Odznaką Zasłużony Działkowiec” 3 działkowiczki

i 4 działkowiczów naszego Ogrodu (zdjęcie z prawej)

 

Zarząd ROD „Borówka” wyróżnił 3 członków „Odznaką Za Zasługi dla ROD” oraz 15 użytkowników działek Brązową „Odznaką Zasłużonego Działkowca”.

 

 

 

Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Komisji Konkursowej odczytał protokół Konkursu. Tytuł „Piękna Działka 2020” wraz z nagrodą rzeczową i dyplomem wyróżniono 4 działki. Dyplomem uznania wyróżniono 10 działek.Dzień Działkowca był również okazją do złożenia podziękowań  kończącemu pełnienie funkcji Instruktora SSI kol. Piotrowi Grochowskiemu. Podziękowanie złożył Prezes, podkreślając długoletnią pracę kol. Piotra, przynoszącą pomoc w zagospodarowaniu działek i podnosząca ich walory estetyczne.

 

 

 

Kończąc uroczystość Prezes życzył satysfakcji z pracy na rzecz Ogrodu i radości z pobytu w naszym Ogrodzie oraz szczęścia osobistego. Zachęcał do kontynuowania Święta w gronie najbliższych. Wyraził nadzieję, iż w 2021 roku Dzień Działkowca będziemy obchodzić z pełną galą.

Józef Mól

Foto: Jurand Thiede