www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

28.06.2022

Konkurs Grantów Unii Europejskiej dla ogrodów działkowych

W mediach publicznych pojawiają się informacje o wsparciu finansowym ogrodów działkowych ze środków Unii Europejskiej. Do dyspozycji ogrodów działkowych jest 147 mln zł, które winny być wykorzystane do końca sierpnia  2023 r.. Krajowy Zarząd PZD przyjął Uchwałę nr 243/2022 z dnia 31 maja 2022 r.,  w której określił zasady uczestnictwa ROD w konkursie. ROD może zostać dofinansowany kwotą od 10 do 100 tys zl, a ogrody liczące ponad 400 działek do 150 tys zł.. Wnioski o przydział grantu składa się do oddziału ARiMR (dla nas w Toruniu). Zarząd ROD podjął uchwałę o udziale w konkursie grantów i skierował w tej sprawie pismo do Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy. Zaproponowaliśmy powołanie trzech pełnomocników substytucyjnych (prezesa, sekretarza i skarbnika ROD) do opracowania wniosku i wdrażania wykorzystania grantu, w wypadku jego przyznania. Celem konkursu jest, zgodnie z tematem projektu, rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych i dotyczy ogrodów zlokalizowanych w miastach i obszarach funkcjonalnych miast.  Prosimy o nadsyłanie na adres Ogrodu (pocztą elektroniczną lub tradycyjną do skrzynki pocztowej przy parkingu) pomysłów na wykorzystanie funduszy unijnych oraz zgłoszenie się osób, znających temat funduszy unijnych,  do pomocy Zarządowi w opracowaniu materiałów (możliwość usługi płatnej na ustalonych warunkach).

Zarząd ROD

Poniżej Regulamin Konkursu i Kryteria przyznania grantu.

1_Regulamin_Konkursu_ROD_-_27052022_r

3_Kryteria_przyznawania_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_RK

17.06.2022

Jakość wody w sieci Ogrodu

Z przykrością informujemy, że nadal niestety wodę należy traktować jako niezdatną do spożycia. Opóźnienie w badaniu wody wynika z awarii studni nr 2. Po wymianie pompy w studni nr 1 miało zostać przeprowadzone chlorowanie sieci i badanie stanu wody. Okazało się, że awarii uległo ujęcie wody w studni nr 2 – wyciek wody do obudowy studni, co mogło spowodować zanieczyszczenie całej sieci (na szczęście zdążyliśmy zamontować i uruchomić pompę nową w studni nr 1, co zapewnia nam zaopatrzenie w wodę w tym trudnym okresie upałów, chociaż czasami o słabszej wydajności wody). Stąd istnieje konieczność usunięcia awarii studni nr 2,      a po usunięciu awarii chlorowanie sieci – dopiero wtedy jest sens badania stanu wody. Firma wykonująca usługę zobowiązała się usunąć awarię 30 czerwca i przeprowadzić chlorowanie sieci. Zamówiono pobranie próbek wody w dniu 6 lipca przez laboratorium MWiK w Bydgoszczy (takie badanie kosztuje prawie 2 tys. zł).   Wyniki zostaną niezwłocznie przekazane w ogłoszeniach i na stronie internetowej Ogrodu.

Prosimy o zrozumienie sytuacji, bo dokładamy wszelkich starań o pilne rozwiązanie sprawy.

Zarząd ROD

17.05.2022

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną budową monitoringu wjazdów na teren Ogrodu oraz modernizacji monitoringu parkingu prosimy firmy zajmujące się montażem systemów monitorowania o składanie ofert tego dotyczących. W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com lub telefonicznie 602 339 703 w celu przedstawienia szczegółów i zapoznania się z warunkami na miejscu. Oczekujemy na oferty do 15 czerwca 2022 r.

Zarząd ROD

16.05.2022

STREFA ZAMIESZKANIA

Wobec pojawiających się wątpliwości co do celowości i sensu ustanowienia stref zamieszkania na terenie ROD wyjaśniamy:

1. Podstawą prawną ustanowienia stref zamieszkania jest ustawa Prawo o ruchu drogowym: art. 2 pkt 16): „strefa zamieszkania –  obszar obejmujący drogi publiczne i inne drogi (podkreślenie moje) na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi” oraz   art. 10 pkt. 7 : Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

2. Celowość ustanowienia stref zamieszkania określono we wniosku Zarządu w tej sprawie na Konferencję Delegatów ROD w dniu 26 czerwca 2021 r. : Na terenie ogródków działkowych nie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.  W wypadku kolizji lub innego zdarzenia drogowego brak jest możliwości ustalenia winnych.

Po alejkach ogrodowych i drogach wewnętrznych poruszają się piesi, w tym dzieci, co przy braku chodników stwarza niebezpieczeństwo wypadków. Często użytkownicy działek wjeżdżając na teren Ogrodu nie przestrzegają ograniczeń prędkości oraz zastawiają alejki samochodami co powoduje utrudnienia w ruchu i uniemożliwia dojazd służb ratowniczych. Zarząd ROD nie ma narzędzi do wymuszenia obowiązujących przepisów wewnętrznych nie opartych na powszechnie obowiązującym prawie.

Ustanowienie stref zamieszkania stwarza możliwość interwencji Policji Państwowej  w wypadkach naruszenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim wymusi przestrzeganie zasad obowiązujących w strefach zamieszkania poprawiając znacznie bezpieczeństwo działkowiczów i ich rodzin.

3. Konferencja Delegatów ROD będąca najwyższym organem ROD podjęła uchwałę zobowiązującą Zarząd ROD do ustanowienia stref zamieszkania i wydzieliła  środki finansowe z funduszu rozwoju na ten cel. Na tej podstawie Zarząd ROD Uchwałą nr 104/XII/2021 z dnia 4 grudnia 2021 r. ustanowił dwie strefy zamieszkania (strefa nr 1 – północna część Ogrodu, strefa nr 2 -południowa część Ogrodu (w granicach ogrodzenia zewnętrznego).

Przypominamy – w strefie zamieszkania:

 • pieszy może poruszać się po całej drodze i ma pierwszeństwo przed pojazdem
 • obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego
 • dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20 km/godz.
 • zabroniony jest postój  pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi
 • dziecko do lat siedmiu może korzystać z drogi bez opieki osoby dorosłej
 • wyjazd ze strefy zamieszkania jest włączaniem się do ruchu.

Powyższe zasady są zgodne z zapisami Regulaminu ROD:

  § 68 (Zakazy porządkowe)

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

…….

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

§ 69 (Wjazd na teren ROD)

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD (pokreślenie moje). Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu z ładunkiem, itp.

Zasady wjazdu określiła Konferencja Delegatów ROD – patrz uchwała KD 2022 nr 24.

Zwracamy uwagę:

 • strefy zamieszkania ustanowiono do dnia 30 września 2022 r. (o ich funkcjonowaniu w 2023 r. zadecyduje walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w 2023 roku).
 • przewidziane w Regulaminie ROD prawo dowozu materiałów, innych towarów ciężkich oraz  osób z niesprawnościami określono w w/w uchwale zezwalając na postój w celu rozładowania ładunku do 40 minut.
 • od godz. 11:00 w soboty do 18:00 w niedziele i w święta obowiązuje zakaz wjazdu na teren ROD.
 • apelujemy o przestrzeganie  obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym
 • zwracamy uwagę, iż wyznaczenie stref zamieszkania ni znosi zakazu zamieszkania na terenie działki zawarty w art. 12. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – strefa zamieszkania obejmuje jedynie drogi na terenie ROD

Zarząd ROD

10.05.2022

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD – 07.05.2022 r.

 

Zgodnie z Planem na 2022 r. w dniu 7 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Delegatów ROD „Borówka w Nekli.

W Konferencji uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2021 r..

. Konferencję otworzył prezes Zarządu ROD kol. Józef Mól witając delegatów i Pana Haralda Matuszewskiego reprezentującego Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy.

Na przewodniczącego Konferencji wybrano kol. Ryszarda Wasiucionka – wiceprezesa Zarządu ROD.

Następnie wybrano Prezydium Konferencji w składzie: kol. Józef Mól – prezes Zarządu, kol. Henryk Chełminiak – skarbnik Zarządu i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol Lucyna Szarek. Do prezydium zaproszono Pana Haralda Matuszewskiego – skarbnika OZ PZD w Bydgoszczy.

W głosowaniu przyjęto Regulamin i porządek obrad oraz powołano Komisję Mandatową i Komisję Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 r. przedstawił prezes Zarządu dokonując podsumowania 2021 r. – pełny tekst sprawozdania na stronie internetowej Ogrodu.

W ocenie Zarządu Ogród w 2021 r. funkcjonował sprawnie, pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii i niespodziewanych zmian w składzie Zarządu ROD. Ze względu na stan epidemii Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu konferencji delegatów zamiast walnego zebrania ROD, co zdaniem Zarządu, zapewniło podjęcie uchwał z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom. Po rocznej przerwie zorganizowano „Dzień Działkowca” w pełnym, zwyczajowo przyjętym zakresie. Świętowaliśmy godnie i dobrze się bawiliśmy. Zarząd zapewnił dostawę wody, energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych i innych oraz dobre funkcjonowanie infrastruktury ROD. Prace inwestycyjne i remontowe struktury w większości zostały zrealizowane. Niepełne wykonanie zadań wynikło z trudności ze znalezieniem wykonawcy spełniającego warunki zamówienia, trudności z zakupem materiałów pod konie roku oraz nagłym załamaniem pogody w końcówce roku. Prezes wniósł wniosek o zatwierdzenie kooptacji dwóch członków Zarządu: kol. Ryszarda Wasiucionka i kol. Macieja Brzeźniaka.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawił skarbnik kol. Henryk Chełminiak. Wyniki finansowe 2021 r. zostały przedstawione na stronie internetowej ROD. W rachunku zysków i strat zanotowano wynik dodatni 2 778,09 zł, w funduszu rozwoju wynik finansowy na koniec roku wynosi 76 879,30 zł, a funduszu oświatowego 2 481,10 zł.. W rozliczeniach rocznych za wodę i energię elektryczną wynik jest dodatni. W rozliczeniu wydatków na śmieci, pomimo nadwyżki 2060,49 zł powstałej wskutek przełożenia utylizacji odpadów zielonych na 2022 r., notujemy deficyt w wysokości 38 471,39 zł.. Skarbnik podkreślił poprawę ściągalności opłat ogrodowych oraz zapewnił, iż Zarząd gospodaruje oszczędnie zapewniając sprawne funkcjonowanie Ogrodu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Lucyna Szarek. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie powołanym przez walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2019 r.. Przeprowadziła w 2021 r. dwie kontrole działalności Zarządu ROD, które wykazały dobre działanie Zarządu, oszczędne gospodarowanie środkami zapewniając niezakłócone funkcjonowanie ROD. W ocenie Komisji sprawozdanie Zarządu za 2021 r. jest kompletne, przedstawia wszystkie aspekty działalności zgodnie ze stanem faktycznym, a sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami o rachunkowości i nie zawiera błędów. Komisja postawiła wniosek o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Edwin   Szmelter poinformował, że na 74 delegatów wybranych na zebraniach sektorów w 2021 r. w Konferencji uczestniczy 59 delegatów, co stanowi 79,7 % delegatów, a zatem Konferencja jest prawomocna.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Wiesław Trybuszewski zaproponował podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania za 2021 r. i zatwierdzający uzupełnienie składu Zarządu ROD. Po dyskusji wnioski zostały przyjęte.

Prezes Zarządu przedstawił Plan pracy na 2021 r.. Głównymi przedsięwzięciami organizacyjnymi

2022 r. są: Konferencja Delegatów, która właśnie się odbywa, ‘Dzień Działkowca” planowany na 13 sierpnia 2022 r., comiesięczne posiedzenia Zarządu – druga sobota miesiąca od godz. 10:00 w biurze Ogrodu. Zarząd skupi uwagę na sprawnym funkcjonowaniu infrastruktury Ogrodu, remoncie urządzeń i sieci wodnej oraz energetycznej, a także sprawny odbiór i wywóz odpadów.

Planujemy Wyłączenie wody na okres zimowy 29 października 2022 r., odbiór odpadów do 31 października 2022 r.. Przewidujemy montaż monitoringu na bramach wjazdowych i modernizację monitoringu parkingu. Proponujemy utwardzenie odcinka alejki Świerkowej płytami Jumbo, poszerzenie utwardzenie kostką placu zabaw. W zakresie modernizacji infrastruktury planujemy wymianę Zasów sektorowych sieci wodnej, wymianę pozostałej części liczników energii elektrycznej, dokończenie utwardzenia alejki Leśnej oraz modernizację oświetlenia i skrzynek rozdzielczych energii elektrycznej. W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników działek i ich rodzin ale także uporządkowania ruchu pojazdów na terenie Ogrodu w najbliższych dniach zostaną oznaczone strefy zamieszkania wewnątrz Ogrodu zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów z dnia 26 czerwca 2021 r.. Zarząd proponuje powrót do pełnienia dyżurów ochronnych na okres letni. Ma to na celu zwiększenie nadzoru nad parkingiem i wysypiskiem śmieci oraz ograniczenie ruchu pojazdów na terenie wewnętrznym ROD.

 

Skarbnik Zarządu przedstawił preliminarze finansowe na 2022 r.. Zaplanowano wynik dodatni rachunku zysków i strat w wysokości 2 664,90 zł, stan funduszu rozwoju na koniec roku w wysokości 22 779,30 zł, a funduszu oświatowego 2 381,10 zł..  Takie wyniki będą możliwe po przyjęciu następujących zmian w opłatach działkowych: opłata ogrodowa 1,00 zł za 1 m² powierzchni działki, opłata za śmieci – 300,00 zł od działki. Podwyżka opłat wynika głównie ze wzrostu cen towarów i usług.

Komisja Rewizyjna, w wystąpieniu Przewodniczącej,  zaopiniowała preliminarze pozytywnie.

W dyskusji nad planami na 2022 r. zabrali głos:

 • Wiesław Trybuszewski dz. nr 2 zgłosił wniosek o zrefinansowanie wydatków na udrożnienie sieci wodnej po licznych przypadkach zanieczyszczenie odcinków końcowych organizmami żywymi (żabami) uzasadniając, iż zdaniem części działkowców wina leży w niewłaściwym zabezpieczeniu sieci przed zimą oraz wniosek o poszerzenie alejki Storczykowej w celu zapewnienia dojazdu pojazdów inseminacyjnych do                                               działek przy tej alejce. W dyskusji wniosek został poparty.
 • Ewa Czerwczak dz. nr 270 zgłosiła wniosek o wydzielenie środków na sterylizację, leczenie i dokarmianie w okresie zimowym bezdomnych kotów podkreślając, że środki przeznaczone na ten cel przez Gminę są niewystarczające, a nasze dotychczasowe działania zapewniły znaczne ograniczenie liczby bezdomnych kotów. Skarbnik podniósł problem stwierdzając, że ROD nie może finansować takich działań, gdyż jest to zadanie Gminy. W dyskusji podkreślono wielkie zaangażowanie p. Ewy Czerwczak w opiekę nad bezdomnymi kotami w tym wydatkowanie znacznych kwot ze środków prywatnych.
 • Marek Rogawski dz. nr. 265 zapytał o sprawę poznańską, czyli obciążenie niektórych ROD wydatkami przez komornika za grunty przejęte, rzekomo nielegalnie, przez PZD i czy nie grozi nam niebezpieczeństwo zablokowania naszych kont.  Skarbnik Okręgowego Zarządu PZD kol. Harald Matuszewski wyjaśnił, iż Krajowy Zarząd PZD zwrócił kwoty zabrane przez komornika i jest to w zakresie działania KZ PZD.
 • Piotr Chałasiński dz. nr. 97  wyraził pogląd, że odpady poremontowe winien usuwać użytkownik działki na własny koszt i Zarząd nie powinien tym się zajmować.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił kolejno projekty uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu z wyjątkiem uchwały w sprawie pełnienia dyżurów ochronnych, która została odrzucona większością głosów. Dodatkowo przyjęto uchwały zaproponowane przez działkowiczów podczas dyskusji z tym, że zobowiązano Zarząd do wsparcia działań na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie określając środków finansowych na ten cel.

Na zakończenie Przewodniczący Konferencji Delegatów podziękował uczestnikom za aktywny  udział i życzył miłego pobytu na terenie naszego Ogrodu.

Foto: Jurand Thiede

Wysokości opłat działkowych w 2022 r. na oddzielnej stronie

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r

Rachunek zysku i strat 2021 ROD

Sprawozdanie – Fundusz Rozwoju 2021 ROD

Sprawozdanie – Fundusz Oświatowy 2021 ROD

Plan pracy ROD na 2022

Preliminarze finansowe ROD na 2022 r.

KD 2022 – Uchwała 24

 

 

06.05.2022

JAKOŚĆ WODY W SIECI OGRODU

W związku z przypadkami zatkania przewodów sieci wodnej żabami istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody pobieranej z ujęć wody na działkach. Próbki do badania wody były pobrane na wyjściu sieci z hydroforni, po oczyszczeniu wody pobranej z ujęć wody. Badania wykazały dobrą jakość wody. Jednak zaistniałe zjawiska świadczą o możliwości zanieczyszczenia wody przez organizmy żywe, które przedostały się do instalacji. Zarząd ROD prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn tego zjawiska, które nie wystąpiło w latach ubiegłych. Ponowne badanie wody po chlorowaniu i przepłukaniu sieci zostanie przeprowadzone w 2 połowie maja. O wynikach poinformujemy na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń. Do tego czasu wodę w sieci należy traktować jako wodę nie nadającą się do spożycia a jedynie do spłukiwania toalet i podlewania.

Zarząd ROD

02.05.2022

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zarząd ROD informuje, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD, RTV)  od działkowców odbywać się  będzie w dniach 9 – 22 maja 2022 r.             – składowanie pod wiatą (wykluczone wcześniejsze składowanie)

Nie można składować odpadów poremontowych (gruz, deski, ceramikę,  płyty meblowe) – należy je wywieść na PSZOK na własny koszt.

Prosimy o nie wyrzucanie tych odpadów na terenie parkingu oraz na innych miejscach ogólnego przeznaczenia, w tym miejscu składowania odpadów komunalnych.

Pozostałe odpady (szkło okienne, żarówki neonowe, rtęciowe, świetlówki, baterie, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, styropian budowlany) należy wywozić na PSZOK w Bydgoszczy.

         ZARZĄD ROD

02.05.2022

UWAGA – Wycinka drzew i krzewów

Wobec podejmowanych prób wycinki drzew i krzewów na terenie ROD w okresie lęgowym bez zezwolenia Wójta Gminy Dobrcz lub po terminie wyznaczonym decyzją Wójta uprzedzamy o odpowiedzialności za takie działania przewidziany ustawą o ochronie przyrody.

Apelujemy o przestrzeganie zasad ochrony przyrody gdyż jest to nasze wspólne dobro, które winniśmy chronić dla nas i naszych dzieci.

Zarząd ROD

25.04.2022

SKŁADOWANIE ODPADÓW 2022

W związku z przypadkami składowania odpadów niezgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie ROD przypominamy:

 1. Odpady komunalne można wywozić,  od 1 kwietnia, do pojemników podstawionych przez firmę REMONDIS tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier po ich segregacji oraz odpady zmieszane (nie kwalifikujące się do powyższych kategorii). Szczegółowe zasady segregacji są na tablicach informacyjnych.
 2. Odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) można składować w miejscach do tego przeznaczonych – również od 1 kwietnia.
 3. Odpady wielkogabarytowe: meble, sprzęt AGD i RTV składować można wyłącznie w dniach od 9 do 22 maja pod wiatą.
 4. Inne odpady (gruz, sanitariaty, okna i szyby, poremontowe inne, styropian, deski, pokrycia dachowe, sprzęt elektroniczny, bateria i akumulatory) należy składować indywidualnie na własny koszt na PSZOK w miejscu zamieszkania lub przez firmy do tego upoważnione.
 5. Składowanie odpadów niezgodnie z przyjętymi zasadami będzie skutkować obarczeniem działkowca kosztami wywozu.

Zarząd ROD

18.02.2022

Zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej nowych działkowców

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy Uchwałą Nr 34/VIII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki ustaliła wysokość tej opłaty na 300,00 zł. Podniesiona opłata (tzw. wpisowe dla nowych działkowców) obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.. Zatem osoby, które nabędą prawo do działki począwszy od 01.01.2022 r. wnoszą tę opłatę w wysokości 300,00 zł. W wypadku wniesienia już opłaty w wysokości 200,00 zł. tj. w wysokości obowiązującej do 31.12.2021 r. należy wpłatę uzupełnić o brakujące 100,00 zł.. Opłatę powyższą wnoszą wszyscy nowi działkowicze niezależnie od formy uzyskania prawa do działki (również bliscy dotychczasowych użytkowników działki).

Zarząd ROD