www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

26.02.2024

Obcy na działkach

Z przykrością i niepokojem informujemy o wizytach nieproszonych gości na działkach. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy przypadki buszowania po działkach obcych osób, zarówno po północnej jak i południowej stronie Ogrodu. W jednym wypadku stwierdzono zaginięcie narzędzi elektrycznych. W pozostałych tylko włamania i obecność obcych. Prosimy o zamykanie na klucz furtek przy bramach i furtek w ogrodzeniu działki. W wypadku stwierdzenia pobytu na działce obcych osób prosimy o powiadomienia Zarządu ROD i Policji (zwłaszcza w wypadku strat). Działkowców posiadających monitoring prosimy o przesyłanie zdjęć osób obcych  kręcących się po działkach.

Zarząd ROD

23.01.2024

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2023 i 2024 roku

Zarząd ROD przyjął ostateczne ceny energii elektrycznej w 2023 r., zasady rozliczeń oraz założenia na 2024 r. w tym zakresie. Ceny energii elektrycznej są ustalane na podstawie faktur dostawcy energii elektrycznej (ENEA S.A.). Dla ROD przyjęto okres rozliczeniowy – dwa miesiące (faktury wpływają na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Wskutek wprowadzonych przez rząd osłon cen energii elektrycznej w 2023 r. przez długi czas korzystaliśmy z cen z 2022 r. powiększonych o VAT 23%. W wyniku tego mechanizmu w każdym okresie rozliczeniowym była inna cena energii od 0,71 zł do 1,09 zł.. Zarząd był zmuszony dokonywać okresowych odczytów energii elektrycznej, które były publikowane na stronie internetowej Ogrodu i na tablicach ogłoszeń.

W wyniku tak skomplikowanego mechanizmu i braku zainteresowania użytkowników działek zadłużenie  działkowców wynosi ponad 50 tys. złotych i zagraża ciągłości finansowania bieżącej działalności.

Wzywamy użytkowników działek do uregulowania zaległych opłat. Ostateczny termin upływa 29 lutego 2024 r.. Po tym terminie działki z zaległościami zostaną odłączone od energii elektrycznej.

Dla ułatwienia publikujemy plik w EXEL-u,  na podstawie którego można dokonać wyliczeń należności oraz odczyty liczników z 30 grudnia 2023 r. oraz Uchwałę Zarządu ROD w sprawie opłat za energię elektryczną w 2023 i 2024 r.

Uchwała nr 5.I.2024 – opłaty za energię el. w 2023 i 2024 r.

Rozliczenie-energii-elektrycznej-2023 poprawione

Odczytów liczników en. el. – sektor 1

Odczytów liczników en. el. – sektor 2

Odczytów liczników en. el. – sektor 3

02.01.2024

Wjazd na teren ROD – powtórzenie

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi, w tym uprawnień do wjazdu przez obydwu użytkowników działek swoimi pojazdami, w wypadku małżeństwa, informujemy, że sprawa ta została  rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu ROD w dniu 5 sierpnia 2023 r.. Podjęto uchwałę nr 65/VIII/2023 w sprawie wjazdu pojazdami na teren ROD, wraz z załącznikiem – Regulaminem funkcjonowania bram wjazdowych ROD

Uchwała nr 65.VIII.2023 – wjazd do ROD

Regulamin – załącznik do uchwały nr 65

Umożliwienie wjazdu nastąpi na podstawie wniosku użytkownika działki.

Wniosek- wjazd na teren ROD

Podstawą prawną podjętej uchwały są obowiązujące przepisy, zawarte w Regulaminie ROD:  § 34 pkt 1: Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych); § 68  Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się pkt 6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD;   § 69: dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. 

Konferencja Delegatów ROD w dniu 16 kwietnia 2023 r. przyjęła uchwałę nr 24 w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD, w której określiła zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD (patrz treść Uchwały)

Przypominamy ponadto, że do czasu epidemii koronawirusem  i funkcjonowania dyżurów ochronnych, wjazd na teren ROD odbywał się na podstawie przepustek wystawianych na działkę, a klucze wydawał dyżurny w czasie określonym przez walne zebranie ROD. Po montażu systemu automatyzacji bram rolę taką będzie spełniał ten system.

System został w pełni uruchomiony – na bramach wjazdowych są telefony, na które należy zadzwonić aby otworzyć bramę (po usłyszeniu zajętości numeru brama otworzy się po 2-3 sekundach i zamknie automatycznie po 30 sek.. Przy wyjeździe należy powtórzyć procedurę. 

W wypadku nie zadziałania bramy należy procedurę zastosować do innej bramy w sektorze (wszyscy użytkownicy sektora 1 – nr działek od 1 do 178 – mogą wjeżdżać bramą nr 3 lub nr 4, a sektorów 2 i 3 – działki 179 – 450  – bramami nr 1 lub nr 2. Uwagi kierować do administratora systemu.

Działkowcy mający urzędowo stwierdzoną niepełnosprawność ruchową winny powiadomić Zarząd ROD – będą im nadane uprawnienia do wjazdu bez ograniczeń czasowych.

Zarząd ROD

29.12.2023

Styczniowe posiedzenie Zarządu ROD

W związku ze świętem „Trzech Króli” w pierwszą sobotę stycznia posiedzenie Zarządu ROD odbędzie się w dniu 13 stycznia w biurze Ogrodu – początek godz. 10:00.

Zarząd ROD

11.11.2023

Rozliczenie energii elektrycznej w 2023 r.

Zarząd ROD informuje, że zgodnie z przewidywaniami, cena energii elektrycznej za miesiące wrzesień październik znacznie wzrosła. Wynika to z przekroczenia zużycia limitu 250 kWh na 1  działkę przez Ogród, a zatem została zastosowana przez dostawcę energii elektrycznej stawka 693 zł netto za 1 kWh – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku . Do tej stawki należy doliczyć VAT 23%, koszty przesyłu, koszty stałe inne oraz podatek akcyzowy. W sumie, jak wynika z faktury z dnia 2 listopada 2023 r. (za energię zużytą we wrześniu i październiku) koszt 1 kWh wynosi 1,02  zł. W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę o rozliczeniu energii elektrycznej w 2023 r. i dokonał w dniu 10 listopada odczytu liczników energii elektrycznej użytkowników działek. 

Wyjaśniamy, zgodnie z podjętą uchwałą:

 1. za energię elektryczną zużytą do dnia 7 stycznia 2023 r. opłata wynosi 0,60 zł za 1 kWh
 2. za energię elektryczną zużytą w 2023 r. do ilości 250 kWh – 0,71 zł za 1 kWh
 3. za energię elektryczną zużytą w 2023 r. powyżej 250 kWh:  – do odczytu z dnia 23 września 2023 r. – 0,74 zł za 1  kWh; za energię elektryczną zużytą w 2023 r. od dnia 23.09.2023 do dnia 10.11.2023 1,02 zł za 1 kWh; za energię elektryczną zużytą w 2023 r. od odczytu z dnia 10.11.2023 do dnia 31.12.2023 r. – stawka zostanie ustalona po otrzymaniu faktury za miesiące listopad-grudzień od ENEI.
 4. Opłaty za energię elektryczną,  do stanu licznika z dnia 10 listopada 2023 r., należy opłacić ostatecznie do dnia 31.12. 2023 r. – po tym terminie, w wypadku braku opłat,  działka zostanie odłączona od energii elektrycznej.

Poniżej odczyty liczników z dnia 10 listopada 2023 r.. Działki zaznaczone kolorem żółtym podlegają sprawdzeniu i weryfikacji.

Odczyty liczników en. el. 10.11.2023

Zarząd ROD

11.11.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że Gospodarz Ogrodu dokonał w miesiącach wrzesień-październik odczytu liczników wody. Działkowicze, którzy mają liczniki wody w altankach ogrodowych lub nie udostępnili działki do odczytu licznika byli zobowiązani do przekazania Zarządowi odczytów liczników. do końca września. Wobec użytkowników działek, na których odczyt był niemożliwy lub nie podali odczytów zastosowana zostanie stawka ryczałtowa 250,00 zł – zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów ROD z dnia 16 kwietnia 2023 r.

Zwracamy uwagę na stan liczników, gdyż wiele z nich jest zaparowane, zapiaszczone lub brak do nich dostępu. Ponadto przypominamy o oznakowaniu działek numerem, bo w wielu przypadkach trudno pracownikom odnaleźć działkę.

Zarząd ROD

Poniżej wyniki odczytu 

Liczniki wody jesień 2023

 

22.09.2023

Wjazd na teren ROD – wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami i zażaleniami dotyczącymi uprawnień do wjazdu poprzez system GSM (telefoniczne otwieranie bram) wyjaśniamy:

 1. Uprawnienia do wjazdu na teren ROD posiadają wyłącznie użytkownicy działek (patrz uchwała nr 65 z dnia 5 sierpnia 2023 r. Zarządu ROD) .
 2. Użytkownikami działek są osoby, które zawarły umowę dzierżawy działkowej z Zarządem ROD lub zawarli umowę przeniesienia praw do działki ze Zbywcą (poprzednim użytkownikiem działki) zatwierdzoną uchwałą Zarządu ROD (dopiero po zatwierdzeniu umowy nabiera ona mocy prawnej).
 3. Jeśli użytkownikami działek jest małżeństwo to oboje mają prawo wjazdu.
 4. W wypadku, gdy jeden z małżonków jest użytkownikiem działki prawo wjazdu przysługuje wyłącznie małżonce/małżonkowi, który jest prawnym użytkownikiem działki.
 5. W sytuacji powyższej współmałżonek, nie będący użytkownikiem działki, może wystąpić do Zarządu ROD o zawarcie umowy dzierżawy działkowej – wymagana jest zgoda współmałżonka będącego użytkownikiem działki (wzór wniosku jest na stronie internetowej Ogrodu) i po zawarciu umowy zostanie włączony w system otwierania bram.
 6. Zdarzające się przypadki pretensji, a nawet wyzwisk i gróźb, w  w wypadku nie wyrażenia zgody na wjazd współmałżonka nie będącego użytkownikiem działki, świadczą o nieznajomości prawa działkowego, nie mówiąc o braku kultury.
 7. Należy zadać sobie pytanie czego oczekujemy od Zarządu jeśli sami nie dbamy o uprawnienia współmałżonka i uważamy ją/jego za niegodną/niegodnym  do prawa współużytkowania działki.               Józef Mól prezes Zarządu

21.09.2023

Zbiórka elektrośmieci

Zarząd ROD ogłasza zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych: lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna.

Sprzęt kompletny, niezdemontowany. Z wyłączeniem świetlówek, paneli fotowoltaicznych oraz tonerów.

Sprzęt odbierany będzie przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. bezpłatnie, a nawet płacąc 0,40 zł za kilogram zebranego sprzętu. W tym celu Zarząd ROD podpisał umowę z w/w firmą w ramach programu Eko PROFIT.

Prosimy o dostarczanie sprzętu do wiaty przy parkingu do 15 października 2023 r.

Informujemy, że Zarząd ROD planuje zamówienie kontenera do odbioru śmieci wielkogabarytowych w późniejszym terminie ( po zbiórce elektrośmieci).

Zarząd ROD

21.09.2023

Odczyty liczników energii elektrycznej

W dniu 23 września  dokonano odczytu liczników energii elektrycznej. Wyniki poniżej i  na tablicach ogłoszeń. Zarząd postanowił, że do zużycia 250 kWh na działkę opłata wynosi 0,71 zł za 1 kWh (zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów ROD z dnia 16 kwietnia 2023 r.). Zużycie ponad 250 kWh na działkę na leży wyliczyć po 0,74 zł za 1 kWh – jest to cena 1 kWh wynikająca z ostatniej faktury za energię elektryczną. Ostateczna cena 1 kWh będzie możliwa do określenia na początku 2024 r. – po otrzymaniu faktury za listopad-grudzień. Ze względu na liczne i wysokie zaległości za zużycie energii elektrycznej prosimy o wpłaty, zgodnie z zasadami podanymi wyżej, do dnia 31 października 2023 r. – patrz uchwała Konferencji Delegatów ROD. Wątpliwości kierować do Skarbnika Zarządu ROD. Po tym terminie należy liczyć się z możliwością wyłączenia energii elektrycznej na działkach zalegających z opłatami.

Odczyty liczników en. el. 23.09.2023

Zarząd ROD

25.08.2023

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD informuje, że odczytu liczników wody  na działkach dokona gospodarz Ogrodu p. Bogdan Czułkowski

  w dniach 26 sierpnia – 24 września 2023 r.

Prosimy o udostępnienie działki i umożliwienie odczytu

W wypadku niemożliwości udostępnienia (wyjazd lub inne przypadki losowe) proszę dokonać odczytu samodzielnie i kartkę    z odczytem, numerem działki oraz czytelnym podpisem użytkownika złożyć w Zarządzie (skrzynka pocztowa przy parkingu)

Nie udostępnienie dostępu skutkować będzie opłatą ryczałtową 250,00 zł od działki

Zarząd