www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

17.03.2023

WŁĄCZENIE WODY W SIECI NA OKRES LETNI

Zarząd ROD informuje, iż włączenie wody do sieci Ogrodu nastąpi dnia 1 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00.

Prosimy o sprawdzenie wodomierzy i zakręcenie zaworów przed terminem włączenia,   a w dniu włączenia zgłaszanie natychmiast awarii

Kol. Bogdanowi Czułkowskiemu tel. 696 686 504

Działkowicze, którzy zdemontowali liczniki na okres zimy winni zgłosić potrzebę plombowania liczników wody Gospodarzowi Ogrodu

Wszyscy działkowcy mający niesprawne liczniki wody lub nie posiadający liczników opłacają wodę ryczałtowo – 250,00 zł.

                                                                       ZARZĄD ROD

17.02.2023

Żywopłoty, drzewa i krzewy w ROD

Wobec licznych interwencji użytkowników działek w sprawie utrzymania żywopłotów, drzew i krzewów posadzonych przy granicy działki lub wręcz na terenie ogólnym (zwłaszcza na drogach wewnętrznych i alejkach ogrodowych) Zarząd ROD prosi o przycięcie lub wręcz wycięcie krzewów (drzew) zwężających drogi wewnętrzne. Sadzenie żywopłotów, krzewów, drzew na terenach ogólnych przez użytkowników działek jest nielegalne.  Przerastanie drzew, krzewów na teren dróg wewnętrznych (alejek) jest uciążliwe dla innych użytkowników działek i często utrudnia lub nawet uniemożliwia dojazd do działek. W takiej sytuacji Zarząd wzywa do ich usunięcia, a w wypadku braku reakcji jest zmuszony do ich usunięcia (na koszt działkowca) i będzie to realizował w szczególnie drastycznych przypadkach.

Prosimy o nie utrudnianie sobie życia nawzajem i przestrzeganie zasad współżycia działkowego.

Poniżej przypominamy zasady zawarte w Regulaminie ROD:

§ 34 [Alejki i drogi]
1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg
ogrodowych).
2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

§ 52 [Żywopłoty]
1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

§ 54 [Drzewa i krzewy ozdobne]
1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
5. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.
§ 55 [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów]
1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej
wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

Zarząd ROD

24.01.2023

Kupię działkę – oferta

Kupię działkę rekreacyjną  z domkiem w cenie do 70 tys. złotych.

Anna Sulowska tel. 697 093 714

20.01.2023

Przedłużenie kadencji organów PZD

Z przykrością informujemy, że Uchwałą Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022 r. przedłużono kadencję organów PZD.

„Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD 

 1. konferencji delegatów
 2. zarządów
 3. komisji rewizyjnych                                                                                                                                                                – – która upływa w 2023 roku, ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia w rodzinnym ogrodzie działkowym walnego zebrania (konferencji delegatów) sprawozdawczo-wyborczego w 2024 roku, nie później jednak niż do 15 maja 2024 roku”.                                                                                                                                                            W związku z powyższym w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Borówka” w Nekli w 2023 roku zostanie przeprowadzona Konferencja Delegatów ROD. W Konferencji biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2021 r..                                                                                                                                                                    Termin i miejsce Konferencji zostaną uchwalone w dniu 4 lutego 2023 r. na posiedzeniu Zarządu ROD.         Powody przedłużenia kadencji zawarte są w uzasadnieniu do Uchwały KR PZD z dnia 14 grudnia 2022 r.        Uchwała 1-XVII-2022

14.01.2023

Ceny energii elektrycznej w 2023 r. dla ROD

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. Sejm RP ustanowił na 2023 r. limit zużycia energii elektrycznej dla ROD w wysokości 2000 kWh , do którego to limitu będą stosowane ceny energii elektrycznej z 2022 r.. Nasz Ogród zużywa rocznie ok. 220 000 kWh rocznie zatem prawie całe zużycie energii byłoby rozliczane po wyższych cenach. Po wniosku Krajowego Zarządu PZD Senat RP wprowadził poprawkę do „Ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku….”.  Zaproponowano zwiększenie limitu cen z 2022 r.  z 2000 kWh na Ogród do 250 kWh na jedną działkę. Propozycja ta uzyskała aprobatę Senatu, a następnie przyjęta przez Sejm RP. Zatem nasz Ogród będzie rozliczany za energię elektryczną według cen z 2022 r. do limitu 117 750 kWh. Zużycie ponad ten limit będzie rozliczane po cenie maksymalnej określonej w „Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej….” tj. nie więcej niż 693,00 zł (netto)  za 1  MWh. 

Z powyższego wynika, że do limitu 117 750 kWh będziemy płacić za zużycie energii elektrycznej po cenie 2022 r. powiększonej o VAT (w 2022 r. VAT nie był doliczany), a powyżej tego limitu co najmniej 852 zł za 1MWh. Przypominamy, iż do tej pory płaciliśmy 0,60 zł za 1 kWH. 

Spowodowało to konieczność odczytu liczników energii elektrycznej na początku 2023 r.. Odczytu dokonano w dniu 7 stycznia 2023 r. i do tego stanu licznika działkowicze opłacają zużycie energii elektrycznej w dotychczasowej wysokości – 0,60 zł za 1 1 kWh. Wysokość opłat od odczytu z dnia 7 stycznia 2023 r. zostanie ustalona po otrzymaniu faktury od dostawcy energii elektrycznej. Po wyczerpaniu podanego wyżej limitu zużycia dla ROD dokonamy ponownego odczytu liczników i Zarząd uchwali nowe ceny energii elektrycznej.

Stany liczników na 07.01.2022 r.

Odczyty liczników en. el. 07.01.2023 W 5

Apelujemy o oszczędne gospodarowanie energią elektryczną, w tym o wyłączanie z sieci odbiorników będących w stanie czuwania (telewizory, zasilacze, ładowarki itp.).

Zarząd ROD

03.11.2022

POWIERZENIE GRANTU UE

Informujemy, że Zarząd ROD „Borówka” podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych w tym w szczególności:

 • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej
 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska.                                                           Na realizację zadań Ogród otrzymał  grant w łącznej wysokości 75 300, 00 zł.                                         W ramach  grantu przewidujemy:
 • nasadzenie drzew miododajnych (50 szt.) krzewów (100 szt.)
 • zakup i montaż karmników i budek lęgowych dla ptaków
 • zakup rozdrabniacza do gałęzi
 • sporządzenie Planu Zagospodarowania ROD na bazie geodezyjnej
 • wymianę kloszy oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (LED)
 • montaż monitoringu bram wjazdowych.                                                                                                                      Zadania, zgodnie z umową muszą być zrealizowane do dnia 31 maja 2023 r.                                                         Prosimy działkowców o włączenie się w realizację zadań.                                                                                           Zarząd ROD                                         

03.11.2022

Odbiór odpadów w ROD

Przypominamy, że od 1 listopada nie odbieramy odpadów komunalnych i innych. W wypadku konieczności odpady należy wywieść na Punk Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych na własny koszt.

Na prośbę części działkowców w dniu 5 i 12 listopada będą dodatkowo odbierane odpady zielone, wyłącznie trawa i liście, w godz. 12:00 do 15:00. Składowanie nadzorował będzie Gospodarz Ogrodu.

Prosimy o nie składowanie odpadów na alejkach ogrodowych i wzdłuż płotów – takie wypadki zdarzały się w roku poprzednim w okresie zimowym.

Zarząd ROD

13.10.2022

Wyniki odczytów energii elektrycznej i wody

Zarząd ROD informuje, iż dokonano odczytów liczników energii elektrycznej i wody. Poniżej wyniki odczytów. Niestety kilku liczników energii elektrycznej nie dało się odczytać – działkowiczów dla których brak jest odczytów prosimy o kontakt z elektrykiem Ogrodu p. Zdzisławem Rogacewiczem tel.: 668 843 799.

Z przykrością stwierdzamy, że stan liczników wody jest, w większości wypadków, bardzo zły. Wielu liczników nie można odczytać lub brak jest do nich dostępu. Pomimo ogłoszeń kilkunastu działkowiczów nie podało stanu liczników (znajdujących się w miejscach niedostępnych). W wypadku braku odczytów zmuszeni będziemy do obciążenia działek opłatą jak za brak licznika t.j. 250,00 zł. W sprawach liczników wody prosimy o kontakt z Gospodarzem Ogrodu p. Bogdanem Czułkowskim tel,: 696 686 504.

Opłaty należy policzyć poprzez odjęcie stanu licznika z poprzednim odczytem i pomnożenie przez cenę 1 kWh lub m3 wody (obydwie po 0,60 zł).

Odczyty liczników jesień 2022

Zarząd ROD

15.08.2022

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022

W dniu 13 sierpnia 2022 r. świętowaliśmy „Dzień Działkowca 2022”. W uroczystości wzięli udział liczni członkowie naszej społeczności działkowej z rodzinami i przyjaciółmi.

Rozpoczęliśmy o godz. 15:00 wysłuchaniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Wiceprezes Zarządu kol. Ryszard Wasiucionek powitał zebranych i przedstawił plan uroczystości.

Prezes Zarządu przedstawił cele i genezę Polskiego Związku Działkowców, a następnie historię naszego ROD. Wspomniał o założycielach Ogrodu oraz dokonaniach Pomorskiego Okręgu Wojskowego w utworzeniu infrastruktury ROD.

Wyróżniającym się w pracy na rzecz Ogrodu i w utrzymaniu swoich działek wręczono wyróżnienia.

„Medalem Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” uhonorowany został  kol. Wiesław Trybuszewski.

„Złotym Medalem Zasłużony Działkowiec” wyróżniono:

kol. Jerzego Tokarskiego

kol. Zbigniewa Klyszczyńskiego

 

„Srebrnym Medalem Zasłużony Działkowiec” udekorowano:

kol. Irenę Zapałowską

kol. Janinę Olszewską

kol. Sławomira Machalińskiego

 

                                                                             Zarząd ROD wyróżnił:

 

„Medalem Za Zasługi dla ROD”:

 kol. Wandę Lenczewską

 kol. Piotra Chałasińskiego

 

 

„Brązowym Medalem Zasłużony Działkowiec”

– Panią Janinę Czechowską 

– Panią Hannę Dukat

– Panią Ludmiłę Kilichowską

– Pana Mieczysława Rytarowskiego

– Panią Krystynę Maliszewską 

  Pana Ryszarda Tołodzieckiego

– Panią Barbarę Kozik 

– Panią Hannę Dukat

– Panią Lubomirę Pajączkowską

– Pana Zbigniewa Kwirynga

 – Panią Krystynę Zielińską

– Panią Wandę Wawrzyszko

Wyniki konkursu „Piękna Działka 2022” ogłosił przewodniczący Komisji kol. Zdzisław Rogacewicz

 

Na wniosek Komisji:

 

 1. Nagrodą – kartą podarunkową   i dyplomem uznania wyróżniono:                  – Państwo   Krystynę i Edwina SZMELTERÓW     – Państwo Danutę i Lecha SZRAMKA                 – Państwo Aleksandrę i Krzysztofa SŁOWIŃSKICH                 – Panią  Annę GACZKOWSKĄ                    – Państwo   Grażynę i Krzysztofa REZLER 

             

 1. Dyplomem uznania:          – Państwo Barbarę i  Krzysztofa WODZIŃSKICH                  – Panią   Monikę  TRZCIŃSKĄ                        -Państwo   Irenę  i Ryszarda  LATTA                                                                – Państwo  Alicję i Andrzeja BORUTA                                                                        – Państwo Barbarę i Marka ROGAWSKICH                                                             – Państwo Danutę i Szczepana HARASIMIONEK      

Dyplomy uznania wręczono również :

Pani Barbarze Frejliszek za piękne plony

i Panu Zdzisławowi Szczęśniakowi za wspaniałą hodowlę kanarków.

 

 

 

Na tym zakończono część oficjalną. Kol. Ryszard Wasiucionek życzył miłych doznań w naszym Ogrodzie i zaprosił na tradycyjną „grochówkę”.

 

 

 

O godzinie 16:00 nastał czas zabaw dzieci. Bawili się wspaniale, o czym świadczą zamieszczone zdjęcia.

Doczekali się też młodzież i dorośli. Od godz. 19:00 13 sierpnia do 1:30 14 sierpnia bawiliśmy się radośnie przy dobrej muzyce.

 

 

 

Do zobaczenia na Dniu Działkowca w przyszłym roku. 

27.07.2022

Zapytanie ofertowe – wymiana nawierzchni gruntu nieprzepuszczalnego

 

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli zgłasza zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno na odcinku brama nr 2 ROD północno-wschodni  róg działki 149/2 obręb 0007 Nekla. Planowana zatoczka parkingowa ma długość 105 m i szerokość 5 m.                                                                                                            Zakres prac:  

 1. zebranie istniejącej warstwy nieprzepuszczalnej,
 2. nawiezienie kruszywa o dwóch granulacjach w sumie grubości 20-25 cm zapewniając przepuszczalność wody oraz możliwość odpływu wo opadowych z dragi asfaltowej Nekla Borówno, 
 3. umocnienie brzegów  obrzeżem betonowym,
 4. zagęszczenie kruszywa.

Szczegóły warunków wykonania i położenie zatoczki można uzgodnić, poprzez wizję lokalną, z prezesem Zarządu ROD tel. 602 339 703

Zadanie będzie realizowane z grantu UE „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” po otrzymaniu grantu – planujemy w miesiącach wrzesień październik 2022 r.

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: rodborowka@gmail.com do dnia 5 sierpnia 2022 r.. 

O wyborze oferty zadecyduje w 70%  cena wykonania i 30% ocena merytoryczna oferty.

Zarząd ROD