www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Organy ROD

Walne zebranie/Konferencja delegatów

Najwyższym organem samorządu PZD w ROD jest walne zebranie/konferencja delegatów.  Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek zwyczajny z danego ROD, a w konferencji delegatów delegaci wybrani na zebraniach sektorów.

UWAGA: zasady walnych zebrań odnoszą się również do konferencji delegatów, jeśli statut nie stanowi inaczej.

Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.  Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze,

2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

 Walne zebranie zwołuje zarząd i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku zebrania zarząd zawiadamia okręgowy zarząd.  Walne zebranie odbywa się do 15 maja danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są za zgodą Prezydium Okręgowego Zarządu.

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia pisemnie – za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – członków zwyczajnych na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków
zwyczajnych danego ROD.

Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie
rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość
odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie
są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.  

Zarząd ROD może podjąć decyzję o odbyciu konferencji delegatów zamiast walnego zebrania w ROD posiadającym ponad 300 członków zwyczajnych (§ 57 Statutu PZD).

Zarząd ROD „Borówka” podjął uchwałę o odbyciu w 2021 r. Konferencji Delegatów.

Konferencja Delegatów odbyła się w dniu 26 czerwca 2021 r. (poprzedzona została walnymi zebraniami sektorów, na których wybrano delegatów na Konferencję Delegatów ROD).

W 2022 r. również zostanie przeprowadzona Konferencja Delegatów.

                                                                                                                                         .

Zarząd ROD

Zarząd prowadzi sprawy ROD i reprezentuje go na zewnątrz.  Zarząd ROD składa się z 5 – 11 członków.
Liczbę członków zarządu ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Od 30.03.2019 r. Zarząd 7-osobowy.
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.Prezes kieruje pracami zarządu.

Skład Zarządu ROD „Borówka”

Funkcja

Osoba

Nr działki

Nr telefonu

Prezes  Zarządu  Józef Mól 273 
602 339 703

e-mail: jozef.mol@wp.pl 

Wiceprezes  Zarządu  Tomasz Mlicki
327 tel.:  515 615 247
 
Wiceprezes  Zarządu Marian Juszczak

 

271 tel.: 607 559 418
Sekretarz Zarządu  Bartosz Jędrzejewski
42 tel.:

600 569 430

Skarbnik Zarządu Henryk Chełminiak
430 tel.: 

662 256 520

       
Członek Zarządu Sektorowy

Sektora 1 (działki 1-178

Lech Filipp 55 tel.: 602 674 871
e-mail: 
   Sektorowy

Sektora 2 (działki 179-298)

Wanda Lenczewska
28 tel.:  504 147 418
Członek Zarządu Sektorowy

sektora 3 (działki 299-450)

Tomasz Frejliszek 262 tel.:  533 487 971

 

Komisja Rewizyjna ROD

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.  Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 – 9 członków.
Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo wyborcze.   Komisja rewizyjna
wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę  i sekretarza.  Uchwały komisji
rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale
przewodniczącego lub jego zastępcy.   Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku
kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.

Skład Komisji Rewizyjnej ROD „Borówka”

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr działki

Telefon

Przewodniczący

Lucyna Szarek

326

606 879 989

 

Zastępca Przewodniczącego  Jerzy Czerwczak
 270 602 611 244 
Zastępca Przewodniczącego

 Grzegorz Żołnowski

54

 606 727 248

Sekretarz

Anna Maciejewska

164

600 165  335

Członek

Małgorzata Jankiewicz-Gruszka

 254

663  937 992

 

Funkcyjni ROD:

Gospodarz Ogrodu – Bogdan Czułkowski tel.: 696 686 504

Odpowiedzialny za obsługę hydroforni i sieci wodnej – Jan Lisiński tel.: 602 671 941

Księgowa   –   Elżbieta Marciniak dz. 204     tel.: 504 105 144

Kasjer – Henryk Chełminiak tel.: 662 256 520

Instruktor Ogrodu  – Zdzisław Rogacewicz dz. 329   tel.: 668 843 799

Instruktor Ogrodu – Ewa Czerwczak dz. 270  tel.: 724 247 722

Adres Ogrodu: ul. Tęczowa 18, Nekla, poczta 86-022 Dobrcz

e-mail: rodborowkanekla@pzd.pl 

 

Ostatnia modyfikacja 27.04.2024 o 22:19