www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

10.05.2022

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD – 07.05.2022 r.

 

Zgodnie z Planem na 2022 r. w dniu 7 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Delegatów ROD „Borówka w Nekli.

W Konferencji uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2021 r..

. Konferencję otworzył prezes Zarządu ROD kol. Józef Mól witając delegatów i Pana Haralda Matuszewskiego reprezentującego Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy.

Na przewodniczącego Konferencji wybrano kol. Ryszarda Wasiucionka – wiceprezesa Zarządu ROD.

Następnie wybrano Prezydium Konferencji w składzie: kol. Józef Mól – prezes Zarządu, kol. Henryk Chełminiak – skarbnik Zarządu i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol Lucyna Szarek. Do prezydium zaproszono Pana Haralda Matuszewskiego – skarbnika OZ PZD w Bydgoszczy.

W głosowaniu przyjęto Regulamin i porządek obrad oraz powołano Komisję Mandatową i Komisję Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 r. przedstawił prezes Zarządu dokonując podsumowania 2021 r. – pełny tekst sprawozdania na stronie internetowej Ogrodu.

W ocenie Zarządu Ogród w 2021 r. funkcjonował sprawnie, pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii i niespodziewanych zmian w składzie Zarządu ROD. Ze względu na stan epidemii Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu konferencji delegatów zamiast walnego zebrania ROD, co zdaniem Zarządu, zapewniło podjęcie uchwał z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom. Po rocznej przerwie zorganizowano „Dzień Działkowca” w pełnym, zwyczajowo przyjętym zakresie. Świętowaliśmy godnie i dobrze się bawiliśmy. Zarząd zapewnił dostawę wody, energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych i innych oraz dobre funkcjonowanie infrastruktury ROD. Prace inwestycyjne i remontowe struktury w większości zostały zrealizowane. Niepełne wykonanie zadań wynikło z trudności ze znalezieniem wykonawcy spełniającego warunki zamówienia, trudności z zakupem materiałów pod konie roku oraz nagłym załamaniem pogody w końcówce roku. Prezes wniósł wniosek o zatwierdzenie kooptacji dwóch członków Zarządu: kol. Ryszarda Wasiucionka i kol. Macieja Brzeźniaka.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawił skarbnik kol. Henryk Chełminiak. Wyniki finansowe 2021 r. zostały przedstawione na stronie internetowej ROD. W rachunku zysków i strat zanotowano wynik dodatni 2 778,09 zł, w funduszu rozwoju wynik finansowy na koniec roku wynosi 76 879,30 zł, a funduszu oświatowego 2 481,10 zł.. W rozliczeniach rocznych za wodę i energię elektryczną wynik jest dodatni. W rozliczeniu wydatków na śmieci, pomimo nadwyżki 2060,49 zł powstałej wskutek przełożenia utylizacji odpadów zielonych na 2022 r., notujemy deficyt w wysokości 38 471,39 zł.. Skarbnik podkreślił poprawę ściągalności opłat ogrodowych oraz zapewnił, iż Zarząd gospodaruje oszczędnie zapewniając sprawne funkcjonowanie Ogrodu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Lucyna Szarek. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie powołanym przez walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2019 r.. Przeprowadziła w 2021 r. dwie kontrole działalności Zarządu ROD, które wykazały dobre działanie Zarządu, oszczędne gospodarowanie środkami zapewniając niezakłócone funkcjonowanie ROD. W ocenie Komisji sprawozdanie Zarządu za 2021 r. jest kompletne, przedstawia wszystkie aspekty działalności zgodnie ze stanem faktycznym, a sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami o rachunkowości i nie zawiera błędów. Komisja postawiła wniosek o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Edwin   Szmelter poinformował, że na 74 delegatów wybranych na zebraniach sektorów w 2021 r. w Konferencji uczestniczy 59 delegatów, co stanowi 79,7 % delegatów, a zatem Konferencja jest prawomocna.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Wiesław Trybuszewski zaproponował podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania za 2021 r. i zatwierdzający uzupełnienie składu Zarządu ROD. Po dyskusji wnioski zostały przyjęte.

Prezes Zarządu przedstawił Plan pracy na 2021 r.. Głównymi przedsięwzięciami organizacyjnymi

2022 r. są: Konferencja Delegatów, która właśnie się odbywa, ‘Dzień Działkowca” planowany na 13 sierpnia 2022 r., comiesięczne posiedzenia Zarządu – druga sobota miesiąca od godz. 10:00 w biurze Ogrodu. Zarząd skupi uwagę na sprawnym funkcjonowaniu infrastruktury Ogrodu, remoncie urządzeń i sieci wodnej oraz energetycznej, a także sprawny odbiór i wywóz odpadów.

Planujemy Wyłączenie wody na okres zimowy 29 października 2022 r., odbiór odpadów do 31 października 2022 r.. Przewidujemy montaż monitoringu na bramach wjazdowych i modernizację monitoringu parkingu. Proponujemy utwardzenie odcinka alejki Świerkowej płytami Jumbo, poszerzenie utwardzenie kostką placu zabaw. W zakresie modernizacji infrastruktury planujemy wymianę Zasów sektorowych sieci wodnej, wymianę pozostałej części liczników energii elektrycznej, dokończenie utwardzenia alejki Leśnej oraz modernizację oświetlenia i skrzynek rozdzielczych energii elektrycznej. W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników działek i ich rodzin ale także uporządkowania ruchu pojazdów na terenie Ogrodu w najbliższych dniach zostaną oznaczone strefy zamieszkania wewnątrz Ogrodu zgodnie z uchwałą Konferencji Delegatów z dnia 26 czerwca 2021 r.. Zarząd proponuje powrót do pełnienia dyżurów ochronnych na okres letni. Ma to na celu zwiększenie nadzoru nad parkingiem i wysypiskiem śmieci oraz ograniczenie ruchu pojazdów na terenie wewnętrznym ROD.

 

Skarbnik Zarządu przedstawił preliminarze finansowe na 2022 r.. Zaplanowano wynik dodatni rachunku zysków i strat w wysokości 2 664,90 zł, stan funduszu rozwoju na koniec roku w wysokości 22 779,30 zł, a funduszu oświatowego 2 381,10 zł..  Takie wyniki będą możliwe po przyjęciu następujących zmian w opłatach działkowych: opłata ogrodowa 1,00 zł za 1 m² powierzchni działki, opłata za śmieci – 300,00 zł od działki. Podwyżka opłat wynika głównie ze wzrostu cen towarów i usług.

Komisja Rewizyjna, w wystąpieniu Przewodniczącej,  zaopiniowała preliminarze pozytywnie.

W dyskusji nad planami na 2022 r. zabrali głos:

  • Wisław Trybuszewski zgłosił wniosek o zrefinansowanie wydatków na udrożnienie sieci wodnej po licznych przypadkach zanieczyszczenie odcinków końcowych organizmami żywymi (żabami) uzasadniając, iż zdaniem części działkowców wina leży w niewłaściwym zabezpieczeniu sieci przed zimą oraz wniosek o poszerzenie alejki Storczykowej w celu zapewnienia dojazdu pojazdów inseminacyjnych do                                               działek przy tej alejce. W dyskusji wniosek został poparty.
  • Ewa Czerwczak zgłosiła wniosek o wydzielenie środków na sterylizację, leczenie i dokarmianie w okresie letnim bezdomnych kotów podkreślając, że środki przeznaczone na ten cel przez Gminę są niewystarczające, a nasze dotychczasowe działania zapewniły znaczne ograniczenie liczby bezdomnych kotów. Skarbnik podniósł problem stwierdzając, że ROD nie może finansować takich działań, gdyż jest to zadanie Gminy. W dyskusji podkreślono wielkie zaangażowanie p. Ewy Czerwczak w opiekę nad bezdomnymi kotami w tym wydatkowanie znacznych kwot ze środków prywatnych.
  • Marek Rogawski zapytał o sprawę poznańską, czyli obciążenie niektórych ROD wydatkami przez komornika za grunty przejęte, rzekomo nielegalnie, przez PZD i czy nie grozi nam niebezpieczeństwo zablokowania naszych kont.  Kol. Harald Matuszewski wyjaśnił, iż Krajowy Zarząd PZD zwrócił kwoty zabrane przez komornika i jest to w zakresie działania KZ PZD.
  • Piotr Chałasiński wyraził pogląd, że odpady poremontowe winien usuwać użytkownik działki na własny koszt i Zarząd nie powinien tym się zajmować.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił kolejno projekty uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu z wyjątkiem uchwały w sprawie pełnienia dyżurów ochronnych, która została odrzucona większością głosów. Dodatkowo przyjęto uchwały zaproponowane przez działkowiczów podczas dyskusji z tym, że zobowiązano Zarząd do wsparcia działań na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie określając środków finansowych na ten cel.

Na zakończenie Przewodniczący Konferencji Delegatów podziękował uczestnikom za aktywny  udział i życzył miłego pobytu na terenie naszego Ogrodu.

Foto: Jurand Thiede

Wysokości opłat działkowych w 2022 r. na oddzielnej stronie

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r

Rachunek zysku i strat 2021 ROD

Sprawozdanie – Fundusz Rozwoju 2021 ROD

Sprawozdanie – Fundusz Oświatowy 2021 ROD

Plan pracy ROD na 2022

Preliminarze finansowe ROD na 2022 r.

KD 2022 – Uchwała 24