www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

19.04.2023

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD 2023

W dniu 16 kwietnia 2023 r. odbyła się Konferencja Delegatów ROD „Borówka” w Nekli. Przedłużenie kadencji organów ROD uchwałą Krajowej Rady PZD spowodowało, że nie mogliśmy odbyć walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, jak było planowane, lecz Konferencję Delegatów celem posumowania 2022 r. i przyjęcia planów na 2023 r. Konferencja odbyła się w sali narad Stowarzyszenia Sportowego „Zawisza”. Konferencję poprzedziło wysłuchanie i odśpiewanie Hymnu PZD „Zielona Rzeczypospolita”

 

 

 Otwierając  Konferencję prezes Zarządu ROD powitał Delegatów oraz Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Panią Urszulę Walusiak.

 

 

 

                                                                                                                      Prezes, w imieniu Zarządu ROD, zgłosił propozycję aby obrady prowadził wiceprezes Zarządu ROD kol. Ryszard Wasiucionek. Propozycja została przyjęta. Przewodniczący zaproponował aby prezydium Konferencji stanowili: prezes i skarbnik Zarządu ROD oraz  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD, co zostało przyjęte jednomyślnie. W imieniu prezydium Przewodniczący zaprosił do prezydium Panią Urszulę Walusiak.

Po przyjęciu Regulaminu i Porządku obrad wybrano Komisję Mandatową w składzie: kol. Wanda Lenczewska i kol. Zdzisław Rogacewicz

oraz Komisję uchwał i Wniosków w składzie: kol. Anna Maciejewska, kol. Lech Filipp i kol. Wiesław Trybuszewski

 

Sprawozdanie Zarządu za 2022 r. przedstawił kol. Józef Mól podkreślając, iż w trudnych warunkach stanu epidemii udało się zrealizować prawie wszystkie zadania przewidziane w Planie na 2022 r..  Sprawnie, przy dobrej frekwencji, przeprowadzono Konferencję Delegatów ROD w dniu 7 maja 2022r..

Uroczyście obchodzono „Dzień Działkowca” w dniu 13 sierpnia 2022 r.  wyróżniając 24 działkowców za pracę na rzecz Ogrodu i 11 za piękną działkę. Wszyscy bawili się świetnie i w bezpiecznych warunkach. 

Zapewniono sprawne funkcjonowanie infrastruktury Ogrodu oraz bezpieczeństwo użytkowników działek i majątku działkowiczów. Zdarzył się jednak wypadek kradzieży traktora-kosiarki, który pomimo swojego wieku, mógł jeszcze być eksploatowany. Odnotowaliśmy także jedną kradzież na szkodę użytkownika działki. Nie wykonanie części zadań wynikło z konieczności przeznaczenia środków na wymianę uszkodzonej pompy wodnej, co nie było przewidziane w planie, a także braku wykonawcy do modernizacji sieci wodnej. Sukcesem było pozyskanie środków w ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Ze środków UE wymieniono 10 lamp oświetlenia zewnętrznego na system LED, zamontowano monitoring bram i hydroforni oraz zakupiono 25 karmników dla ptaków. W drugim etapie zostanie wykonany Plan Zagospodarowanie ROD na bazie geodezyjnej, zakup rozdrabniacza do gałęzi, zakup budek lęgowych oraz nasadzenia roślin miododajnych.  Zarząd ROD gospodarował rozsądnie i oszczędnie. Użytkownicy działek sumiennie wywiązywali się z opłacania składek i opłat działkowych. W stosunku do zalegających z opłatami Zarząd kierował upomnienia,  a w drastycznych wypadkach stosował, przewidziane ustawą o rod i statutem PZD,  środki dyscyplinujące w tym wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej. W efekcie zlikwidowano zadłużenie w opłatach działkowych za lata ubiegłe. Nie udało się ściągnąć zaległości za media i opłaty za śmieci, jednak ich wysokość nie zagraża płynności finansowej Ogrodu.  Prezes podziękował członkom Zarządu i księgowej Pani Elżbiecie Marciniak za dobrą organizację pracy i dbałość o finanse ROD.

Specjalne podziękowania skierował do wolontariuszy Pań:  Ewy Czerwczak, Janiny Frejnik, Hanny Puchalskiej i Krystyny Wydrzyńskiej za opiekę nad bezdomnymi kotami, dzięki czemu nie rozrasta się ich populacja i nie cierpią z powodu porzucenia ich przez lekkomyślnych działkowców. Staraniem Pani Ewy Czerwczak Urząd Gminy Dobrcz finansuje sterylizację kotów  i dostarcza karmę dla nich, co niestety nie wystarcza i Pani Ewa, a także inne Panie muszą  uzupełniać te działania z własnych środków. Pani Maria Gruszka urządziła otwartą biblioteczkę przy biurze Ogrodu, z której może każdy skorzystać i udostępnić innym własne zbiory. 

Zwrócił się do delegatów o zatwierdzenie dokooptowania do składu Zarządu kol. Macieja Brzeźniaka, na miejsce ubyłego ze składu Zarządu kol. Edwina Szmeltera ze względu na stan zdrowia oraz o zatwierdzenie sprawozdania. 

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu ROD kol. Henryk Chełminiak. ROD osiągnął w 2022 r. dodatni wynik finansowy w wysokości 18 948, 00 zł. Taki wynik osiągnięto dzięki ściągnięciu zaległości za lata ubiegłe, oszczędność z zużyciu energii elektrycznej i materiałów oraz oszczędnym gospodarowaniu. Stan funduszu rozwoju na koniec 2022 r. roku wyniósł 61 588,00 zł. (planowano 22 779,30) co wynikło z nie wykonania części zadań ze względu na brak wykonawcy oraz wykonania części zadań z funduszy Unii Europejskiej, grantu. Stan funduszu oświatowego na koniec roku 2022 wyniósł 2 310,60 zł (planowany          2  381,10 zł). Zadłużenie w opłatach za śmieci zmniejszyło się o 13 372,28 zł do kwoty 25 099,11 zł. Wpłaty za energię elektryczną i za wodę bilansują się.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD przedstawiła Przewodnicząca kol. Lucyna Szarek. Komisja w roku 2022 dokooptowała do składu Komisji Rewizyjnej Panią Annę Maciejewską na miejsce kol. Stefana Zawady, który zbył działkę i przestał być członkiem PZD. Komisja przeprowadziła kontrolę półroczną pracy Zarządu  w dniu 23 lipca 2022 r., która wykazała dobre gospodarowanie Zarządu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Konferencji Delegatów ROD. Kontrola Roczna, w tym ocena sprawozdań za 2022 r,, została przeprowadzona.  Zdaniem Komisji sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu sporządzone jest poprawnie merytorycznie i rachunkowo. Plan działania został wykonany, z wyjątkiem nie wykonania zadań modernizacyjnych wykazanych w sprawozdaniu. Komisja uznała za uzasadnione odstąpienie od wykonania części zadań oraz wyraziła uznanie za wykorzystanie możliwości środków zewnętrznych  w ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Sprawozdanie finansowe jest rzetelne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości. Komisja wnosi o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD, własnego sprawozdania i zatwierdzenia dokooptowania Pani Anny Maciejewskiej do składu Komisji Rewizyjnej

Po sprawozdaniach Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Zdzisław Rogacewicz przedstawił protokół Komisji stwierdzający prawomocność Konferencji Delegatów (obecnych 42 delegatów przy wymaganej minimalnej liczbie 38 – 57% frekwencji).

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków kol. Wiesław Trybuszewski przedstawił projekty uchwał zatwierdzających sprawozdania i kooptację członków organów ROD – uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Prezes Zarządu przedstawił Plan Pracy na 2023 r. stwierdzając, że głównym zadaniem, jak co roku, winno być zapewnienie warunków bezpiecznego użytkowania działek, ciągłości  zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i odbiór odpadów, a także dobre warunki wypoczynku. Do realizacji tych  zadań  Zarząd proponuje modernizację i rozwój infrastruktury Ogrodu poprzez montaż automatycznego sterowania bramami, utwardzenie zatoczki parkingowej wzdłuż drogi gminnej Nekla-Borówno (po przeciwnej stronie zabranej na ścieżkę rowerową zatoczki asfaltowej), budowę wiaty przy Placu Zabaw, wymianę 5 lamp oświetleniowych na system LED, powiększenie utwardzenia Placu Zabaw, utwardzenie części Alejki Świerkowej i Różanej, zakup traktora-kosiarki i prace remontowe sieci elektrycznej. Z grantu planujemy zakończyć wykonanie Planu Zagospodarowania ROD, zakup rozdrabniacza do gałęzi, budek lęgowych dla ptaków oraz dokonanie nasadzeń roślin miododajnych. Planowaliśmy  sporządzenie programu inwestycyjno-remontowego na okres następnej kadencji, ale ze względu na przedłużenie kadencji nie chcemy nowemu Zarządowi narzucać planów. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przedstawimy taki program, w którym chcemy ująć m.in. budowę ośrodka rehabilitacji dla dorosłych  przy Placu Zabaw oraz utwardzenie płytami typu jumbo alejek Świerkowa, Jodłowa i Różana.  Utrzymanie funkcjonowania Ogrodu wymaga zwiększenia opłaty ogrodowej do 1,25 zł od m² powierzchni  działki. Wynika to ze zwiększenia kosztów pracy, zakupu materiałów oraz kosztów energii na potrzeby ogólne Ogrodu 9nie objęte limitem ceny z 2022r., zwiększeniem partycypacji (części składki odprowadzanej do Okręgowego Zarządu PZD z 9 do 12 gr od 1 m² każdej działki), a także planowanym istotnym zwiększeniem świadczeń dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zwiększenia świadczeń planowaliśmy dla nowego zarządu licząc na zastąpienie nas przez młodszych członków PZD w naszym Ogrodzie, co niestety nie może nastąpić ze względu na przedłużenie kadencji organów ROD. Konferencja Delegatów może oczywiście odwołać Zarząd lub jej członka – nie będziemy stawiać przeszkód,  jeśli znajdą się chętni do przejęcia naszych funkcji. Apelujemy do wszystkich o wytypowanie i przygotowanie kandydatów, zwłaszcza na funkcje prezesa i wiceprezesa Zarządu i zgłoszenie na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2024 roku. Pozostałe opłaty Zarząd proponuje na nie zmienionym poziomie, z wyjątkiem opłaty za zużycie energii elektrycznej. Cenę 1 kWh energii elektrycznej proponujemy w wysokości 0,71 zł., do wysokości zużycia 250 kWh na działce. Wynika to z ceny 1 kWh faktury za zużycie energii elektrycznej w styczniu-lutym 2023 r.. W wypadku zmiany kosztów 1 kWh Zarząd będzie zobligowany do zmiany tej opłaty. Zwróćmy uwagę, że ustawa zamroziła cenę 1 kWh z 2022 r. do wysokości limitu 250 kWh wyłącznie do ceny energii, a nie kosztów pozostałych (kosztów przesyłu). Powyżej zużycia 250 kWh stosować będziemy stawkę wynikającą z faktur wystawionych przez zakład energetyczny przy uwzględnieniu ceny maksymalnej 693 zł netto za 1 MWh oraz koszty przesyłu ( w ocenie Zarządu będzie to  powyżej 1,00 zł za 1 kWh). Apelujemy o oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. Zasad porządkowe utrzymujemy jak w roku 2022. Zarząd zamierzał złożyć projekt ostatecznego odstąpienia od pełnienia dyżurów, jednak ze względu na małą reprezentatywność Konferencji Delegatów pozostawiamy to do decyzji walnego zebrania w 2024 roku. Ze względu na wysokie wydatki na wywóz i utylizację odpadów Zarząd prosi o przestrzeganie zasad segregacji śmieci i nie składowanie odpadów nie dozwolonych poza wyznaczonym terminem. Szczegóły w załączonych dokumentach.

Skarbnik ROD kol. Henryk Chełminiak przedstawił preliminarze finansowe na 2023 r. (w załącznikach).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD pozytywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty.

W dyskusji głos zabrali pani Ewa Czerwczak omawiając sprawę opieki nad bezdomnymi kotami, prosząc o wsparcie dla tych działań.                     Pani  Janina Olszewska zgłosiła wniosek o interwencję zarządu w sprawie przedłużenia linii nr 94 do Nekli w soboty i niedziele (z Żołędowa).

 

 

Pan Marek Rogawski poruszył kwestię  opieki nad bezdomnymi kotami, proponując powołanie fundacji w celu wsparcia wolontariuszy w ich pracy.

Prezes zapewnił, że Zarząd rozpatrzy poruszone sprawy.

Wiceprezes Okręgowego zarządu PZD w Bydgoszczy Pani Urszula Walusiak odniosła się do planów działania ROD w 2023 roku oraz do poruszonych problemów. Wyraziła uznanie dla pracy Zarządu ROD w 2022 r., życzyła sukcesów w 2023 r. oraz zadowolenia działkowców z działalności w Polskim Związku Działkowców i miłego wypoczynku.

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty uchwał dotyczące działalności w 2023 r.. Wszystkie zgłoszone uchwały zostały przyjęte, w zdecydowanej większości jednomyślnie.

Przewodniczący Konferencji Delegatów kol. Ryszard Wasiucionek zakończył obrady życząc miłego wypoczynku i radosnych doznań w Ogrodzie.