www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

12.07.2021

KONFERENCJA DELEGATÓW ROD

W dniu 26 czerwca 2021 r. przeprowadzona została Konferencja Delegatów ROD. Konferencja była poprzedzona zebraniami sektorów w celu wyboru delegatów na Konferencję. W zebraniach sektorów wybrano 61 delegatów na 74 mandaty. Nie wybrano 13 delegatów z sektora Nr 1 (działki nr 1-178). Według wyjaśnień Zarządu Krajowego aby konferencja była prawomocna w konferencji musi wziąć udział 50% + 1 delegatów w stosunku do mandatów, zatem minimalnym wymogiem, w naszym przypadku, była konieczność przybycia 38 delegatów.

W Konferencji wzięło udział 50 delegatów więc warunek ten został spełniony za co należą się słowa uznania i podziękowania uczestnikom Konferencji. 

Na przewodniczącego Konferencji wybrano kol. Ryszarda Wasiucionka. Po przyjęciu porządku,    regulaminu obrad i komisji przystąpiono do części merytorycznej Konferencji. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu przedstawił prezes kol. Józef Mól, sprawozdanie finansowe skarbnik kol. Henryk Chełminiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocenę sprawozdania przez Komisję Rewizyjną jej przewodnicząca kol. Lucyna Szarek. Treść sprawozdań była publikowana na stronie www Ogrodu i wyłożona do wglądu w biurze Ogrodu.

Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Zdzisław Rogacewicz poinformował, że według listy obecności, w Konferencji bierze udział 50 delegatów co stanowi 67,6 %, a więc Konferencja jest prawomocna.

Do sprawozdań uwag nie było zatem podjęto uchwały o ich zatwierdzeniu.

Następnie prezes Zarządu przedstawił Plan pracy na 2021 r. i treść głównych uchwał wraz z uzasadnieniem, a skarbnik Zarządu plany finansowe (preliminarze) na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Wiesław Trybuszewski przedstawił projekty uchwał skierowane do Komisji przez Zarząd oraz te, które wpłynęły od delegatów. 

Pan Piotr Chałasiński złożył wniosek od odczytanie całości uchwały w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD, gdyż, jego zdaniem, uchwała ta budzi pewne kontrowersje i winniśmy dokładnie się z nią zapoznać. Przewodniczący Komisji uznał wniosek za trafny i odczytał treść projektu Uchwały.

Więcej uwag i pytań nie było i Przewodniczący Konferencji przeprowadził glosowanie za uchwałami zgłoszonymi przez Zarząd. W zdecydowanej większości uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Uchwała w spawie wysokości opłaty za śmieci uzyskała poparcie 49 delegatów, 1 głos przeciw. uchwała o ustanowienie stref zamieszkania uzyskała poparcie 43 delegatów, wstrzymało się 2, przeciw 5 głosów.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował, że do Komisji wpłynęły dwa wnioski od delegatów.

Pani Ewa Czerwczak, która zgłosiła wniosek o zgodę Konferencji Delegatów na nieskrępowany dostęp do działek w każdym dniu i o każdej porze i parkowanie na swojej działce również bez ograniczeń. 

Pan Wiesław Trybuszewski uznał, że spowoduje to wzmożony ruch, zwłaszcza na głównych alejkach, a umożliwienie nieograniczonego wjazdu spowoduje zamianę Ogrodu w osiedle mieszkaniowe na wzór miejski i obniży wartość prawa użytkowania działki.

Pani Irena Mól przedstawiła pogląd, iz przyjęcie takiej uchwały będzie uciążliwe ze względu na tumany kurzu przy zwiększonym ruchu. Zaapelowała o uznanie prawa do czystego powietrza i odrzucenie wniosku.

Pan Lech Filipp wyraził pogląd, że nie po to powstał parking oraz zatoczki wzdłuż drogi, aby teraz parkować pojazdy na terenie działek i jest za odrzuceniem wniosku.

Wniosek został poddany głosowaniu. za przyjęciem wniosku było 5 delegatów, wstrzymało się od głosu 4 delegatów, a 41 delegatów było przeciw. Zatem wniosek został odrzucony większością głosów.

Pani Ewa Czerwczak przedstawiła kolejny wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości        3 000,00 zł na dożywianie i leczenie dziko żyjących zwierząt na terenie Ogrodu.

Skarbnik Ogrodu poinformował, że na dożywanie dziko żyjących zwierząt przewidziano 1 000,00 zł, tak jak w latach poprzednich, i nie ma możliwości wydzielenia dodatkowych środków, gdyż rezerwa budżetowa wnosi zaledwie 1 793, 86 zł.

Zebrani większością głosów wniosek odrzucili (za – 10 głosów, wstrzymało się – 7 głosów , przeciw – 33 głosy).

Na zakończenie obrad głos zabrał prezes Zarządu. Kol. Józef Mól poinformował o trudnej sytuacji Zarządu Ogrodu spowodowanej rezygnacją kol. Jerzego Czerwczaka z mandatu członka Zarządu i funkcji wiceprezesa Zarządu oraz rezygnacji kol. Tomasza Mlickiego mandatu członka Zarządu i funkcji sekretarza  Zarządu. Rezygnacja nastąpiła wskutek  braku zgody Zarządu na umieszczenie w treści projektu uchwały w sprawie utrzymania  porządku na terenie ROD zapisu o możliwości parkowania na swoich działkach i nieograniczony dojazd do działek o co wnioskowali w/w.  Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r. uznał większością głosów, iż taki zapis nie może być „ukryty” wśród licznych innych tej uchwały i winien być treścią oddzielnej uchwały, gdyż zmienia to zasadniczo zasady funkcjonowania ruchu na terenie Ogrodu i może być niezgodne z Regulaminem ROD. Prezes stwierdził, że taki wniosek wnioskodawcy mogą zgłosić indywidualnie na Konferencji Delegatów. Wobec takiego postanowienia kol.kol Jerzy Czerwczak i Tomasz Mlicki złożyli pisemne rezygnacje i opuścili posiedzenie Zarządu ROD.

Ta decyzja destabilizuje prace bieżące prace Zarządu: nieuregulowana sprawa pozwolenia wodno-prawnego, sprawę odzyskania nadpłaconych środków od „Wód Polskich”, niedokończona sprawa eksmisji działkowca, która będzie wymagała pozwu sądowego, pięć procesów zmiany praw do użytkowania działki – to sprawy za które odpowiadali w/w.

Ponadto prezes poinformował, że ze względu na brak zrozumienia z niektórymi członkami Zarządu, miał zamiar rezygnacji z funkcji, ale w tej sytuacji, w poczuciu odpowiedzialności będzie nadal pełnił swoją funkcję. Ponadto jego rezygnacja  spowodowała by  konieczność wyznaczenia Zarządu komisarycznego przez Okręgowy Zarząd PZD. 

Przewodniczący Konferencji  zakończył obrady życząc miłego wypoczynku na działkach ROD. 

Józef Mól

p.s. Pan Jerzy Czerwczak i Pan Tomasz Mlicki nie wzięli udziału w Konferencji Delegatów.

Uchwała w sprawie dyżurów ochronnych

Uchwała w sprawie stref zamieszkania z wnioskiem Zarządu

Uchwała w sprawie utrzymania porządku na terenie ROD

Preliminarz Rach. Zysk. i Strat

preliminarz funduszu rozwoju ROD

Preliminarz FOśw.

SKŁADKI I OPŁATY 2021