www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

12.04.2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD -30.03.2019 R.

W dniu 30 marca 2019 r w sali narad CWKS „Zawisza” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD „Borówka”. Ze względu na niską frekwencję (brak kworum) zebranie przeprowadzono      w drugim terminie. Zgodnie ze statutem PZD oraz zawiadomieniami na zebranie, wybory i  uchwały zebrania są ważne.

Zebranie otworzył prezes ROD witając zgromadzonych członków PZD i przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD p. Haralda Matuszaka. Przewodniczącym zebrania na wniosek Prezesa został wybrany kol. Tomasz Mlicki, który zaproponował Prezydium Zebrania w składzie: prezes ROD, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, skarbnik Zarządu oraz przedstawiciel OZ PZD. Przewodniczący zebrania zaproponował Porządek obrad                  i Regulamin zebrania, przesłane uprzednio działkowcom, które zostały przyjęte w głosowaniu. Następnie wybrano Komisję Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał                    i Wniosków

Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok oraz za kadencję wygłosił Prezes Ryszard Wasiucionek (treść sprawozdania i pozostałe dokumenty zebrania w zakładce „Aktualności – Walne Zebranie”). Skarbnik Beata Wiese przedstawiła bilans ROD i sprawozdanie finansowe za 2018 r. Rok 2018 zakończono nadwyżką wpływów nad kosztami w wysokości 16 756,05 zł. Na 31.12.2018 r. stan finansów wynosił na rachunku bieżącym 83 425,95 zł i na rachunku funduszu rozwoju 20 591,12 zł. Wnioskowała, w imieniu Zarządu, o zasilenie funduszu rozwoju kwota 15 000,00 zł z nadwyżki bilansowej za 2018 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący Józef Mól. Komisja wysoko oceniła działalność Zarządu w 2019 r. i za kadencję. Podkreśliła dobre utrzymanie infrastruktury Ogrodu, dbałość o porządek na terenie ROD, w tym znaczący rozwój infrastruktury i remont urządzeń oraz oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi. Komisja podkreśliła również dbałość Zarządu i działkowców o ekosystem naszego Ogrodu, w tym dokarmianie zwierząt w okresie zimowym i sterylizacje kotów zapobiegając ich nadmiernemu rozprzestrzenianiu się. Szczególne podziękowania, w tym względzie, należą się Paniom Ewie Czerwczak i Janinie Frejnik.

Komisja  wnioskowała   o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r. i za kadencje,   a także o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Komisja złożyła wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Prezesa ROD „Borówka” kol. Markowi Krzyżanowskiemu – prezesowi ROD do listopada 2018 r

 

Po dyskusji nad sprawozdaniami i sprawozdaniem Komisji Mandatowej przeprowadzono głosowanie  zatwierdzając  sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przegłosowano również wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Prezesa ROD „Borówka” kol Markowi Krzyżanowskiemu, po czym prezes Ryszard Wasiucionek wręczył certyfikat nadania tego honorowego tytułu wyróżnionemu.

 

 

 

Prezes wręczył wyróżnienia nadane przez Krajowy Zarząd PZD następującym członkom naszego Ogrodu;

Złotą Odznakę „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC”

                     Kol. Tadeuszowi Gawareckiemu

                      Kol. Bolesławowi Kulasińskiemu

                      Kol. Krzysztofowi Szlachcie

Odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”

                      Kol. Wiesławowi Malecha

                      Kol. Ryszardowi Murawskiemu

                      Kol. Tadeuszowi Podemskiemu

 Odznakę „Za Zasługi dla ROD”

                      Kol. Ewie Czewczak

                      Kol. Janinie Frejnik

                      Kol. Markowi Krzyżanowskiemu.

 

 

 

 

 

 

Po tym uroczystym momencie kontynuowano dyskusję, w której głos zabrali kol. kol.: Antoni Wojtasik, Katarzyna Bruska, Jagoda Szymczak, Emil Jędrusiak, Krystyna Wydrzyńska, Lech Filipp i Ewa Czerwczak. Członkowie Zarządu odpowiedzieli na zadane pytania i wyjaśnili wątpliwości. Przedłożone przez działkowiczów wnioski zostały przegłosowane. Do realizacji przyjęto wniosek kol. Krystyny Wydrzyńskiej o ograniczeniu dyżurów w okresie jesienno-zimowym do jednej osoby zarówno w dzień, jak i  w nocy oraz wniosek kol. Lecha Filippa o zamontowanie dodatkowej kameny przy śmietniku. Pozostałe wnioski nie uzyskały akceptacji zebrania.

Walne Zebranie podjęło uchwałę ustalającą liczbę członków Zarządu (7 osób) i Komisji Rewizyjnej         (4 osoby).

Komisja Wyborcza przedstawiła siedmioro kandydatów do Zarządu, czterech do Komisji Rewizyjnej          i dwóch na delegatów na Okręgowy Zjazd PZD.

Kol. Wiesław Trybuszewski stwierdził, iż  z pośród zaproponowanych kandydatów brak jest osoby kompetentnej i chętnej do kierowania Komisją i zaproponował uzupełnienie Komisji o kol. Lucynę Szarek oraz powiększenie Komisji do 5 osób. Po dyskusji podjęto uchwałę aprobującą.

Następnie dokonano wyboru organów ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd – wybrano osoby zaproponowane przez Komisję Wyborczą. W przerwie obrad wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna odbyła pierwsze posiedzenia, w wyniku których ustalono następujące składy:

  • Zarządu:

      – prezes              Józef Mól

      – wiceprezes       Jerzy Czerwczak

      – sekretarz           Tomasz Mlicki

      – skarbnik             Beata Wiese

      – członkowie         Wanda Lenczewska

                                   Zdzisław Rogacewicz

                                    Edwin Szmelter

  • Komisji Rewizyjnej:

         – przewodniczący                    Lucyna Szarek

         – zastępca przewodniczącego Wiesław Trybuszewski

         – sekretarz                                Krystyna Wydrzyńska

          – członkowie                            Paweł Matuszak

                                                           Stefan Zawada

  • Na delegatów wybrano:

                        Józef Mól

                        Zdzisław Rogacewicz

     

Po przerwie sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił propozycje Uchwały Ogólnej oraz pozostałych uchwał dotyczących funkcjonowanie Ogrodu w 2019 r., w tym propozycję poszczególnych opłat,  Planu Pracy na 2019 r. i propozycje preliminarzy finansowych na 2019 r. Przedstawione propozycje zostały przyjęte w głosowaniu.

Na zakończenie obrad głos zabrał nowo-wybrany prezes Józef Mól, który w imieniu członków Zarządu     i Komisji Rewizyjnej podziękował za zaufania zgromadzonych, zobowiązał się do działania zgodnego            z przepisami działkowymi w interesie Ogrodu i działkowców. Apelował o życzliwość we wzajemnych kontaktach i życzył miłego wypoczynku w naszej społeczności działkowej.