www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Preliminarz finansowy

Przedstawiamy Państwu Rachunek Wyników za 2016 r. oraz Preliminarz ROD „Borówka” na 2017 rok

Ogród sporządza Preliminarz Finansowy obejmujący przychody i koszty działalności statutowej oraz Preliminarz Funduszu Rozwoju (inwestycje i remonty) i Preliminarz Oświatowy (szkolenie i literatura fachowa).
Istotnym składnikiem finansów Ogrodu są rozliczenia poza bilansowe, które nie są objęte bilansem, rachunkiem wyników, na które nie sporządza się preliminarzy, a które często decydują o kondycji finansowej Ogrodu. Rozliczenia poza bilansowe obejmują rozliczenia za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości), a w naszym Ogrodzie również rozliczenia za nie odbyte dyżury. Podstawową zasadą rozliczeń poza bilansowych jest równoważenie się przychodów i kosztów w poszczególnych rodzajach.

Rachunek zysków i strat 2016

Sprawozdanie finansowe FR 2016

Sprawozdanie finansowe FO 2016

Preliminarz na 2017 Fundusz Statutowy

Preliminarz na 2017 Fundusz Rozwoju

Preliminarz na 2017 Fundusz Oświatowy

Bliższych informacji udziela księgowa Ogrodu p. Elżbieta Marciniak

 

Ostatnia modyfikacja 06.10.2017 o 20:57