www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Procedura zmiany użytkownika działki w ROD

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie zmiany użytkownika działki w ROD „Borówka” w Nekli oraz w celu usprawnienia procesu podajemy poniżej wskazówki dotyczące tego oraz wzory druków niezbędnych w tej procedurze.

Procedura zmiany użytkownika działki

Niezbędne druki:

Załącznik Nr 1 – Oswiadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłum współmałżonku

Załącznik Nr 2 – Deklaracja czlonkowska

Załącznik nr 3 – Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu

Załącznik Nr 4 – Umowa przeniesienia praw do działki

Załącznik Nr 5 – Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

 

 

 

Informacja dotycząca RODO

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych działkowca przez PZD

W celu przekazania informacji o przetwarzaniu Pana /Pani danych osobowych w związku z nabyciem prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym prowadzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) i ewentualnie członkostwem w PZD, informujemy, że zgodnie z przyjętymi w PZD regulacjami, administratorem danych działkowców jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD). Z uwagi na fakt, iż w zasadniczej większości przypadków, dane osobowe działkowców są przetwarzane na poziomie jednostki PZD, w której posiadają oni prawo do działki, tj. rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD), realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na organie PZD z tej jednostki, tj. zarządzie ROD.

W przypadku gdy dane działkowca są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu lub jednostce krajowej, obowiązki te realizowane będą również przez zarząd lub Krajowy Zarząd PZD.

Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD, jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez PZD jest m.in. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie praw wynikających z umowy dzierżawy działkowej, Statutu PZD – w realizacji z członkiem stowarzyszenia), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (m.in. obowiązek prowadzenia ROD przez PZD), art.6 ust.1 lit. d) RODO ( np. działania skierowane na ochronę interesów działkowca), art.6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy PZD –  w szczególności prawa wynikające z umowy dzierżawy działkowej i zapisów art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1-3, art. 27 ust. 1 – 2, art.28 i art. 51 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których usług korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających  z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest obowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

Okres przechowywania danych działkowca wynosi 10lat  od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PZD nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania.

Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku nabyciem (posiadaniem) przez niego prawa do działki lub członkostwa, takie jak : imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne  m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych byłaby odmowa odpowiednio: zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy dzierżawy działkowej; nadania członkostwa w PZD.

Ostatnia modyfikacja 30.07.2020 o 10:09