www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

27.05.2021

Śmieci – wysokość opłat

Zarząd ROD „Borówka” w Nekli analizował koszty wywozu odpadów z terenu Ogrodu. Według przeprowadzonej analizy sumaryczne wydatki w 2020 r. wyniosły 114 644,65 zł, z tego koszty wywozu śmieci przez firmę „Remondis” 78% całości kosztów (głównie odpady zmieszane), koszty wywozu odpadów zielonych 15% i koszty osobowe 7%. Tak wysokie ilości odpadów wynikają z niepełnej ich segregacji oraz składowania odpadów nietypowych, które winny być usuwane na koszt działkowców. Niestety niesumienność osób pełniących dyżury, a od 19 marca brak dyżurów, powoduje składowanie nietypowych odpadów przez niesolidnych działkowców. Przy dużej ilości zmian użytkowników działek, a także konieczności remontów po 30 latach użytkowania wielu działkowców decyduje się na remonty altan ogrodowych i odpady poremontowe składuje nielegalnie na naszym terenie.  Ponadto prowadzona jest wycinka drzew i krzewów, które kiedyś były małymi drzewkami, a teraz są wielkimi drzewami i zagrażają bezpieczeństwu oraz utrudniają korzystanie z działek.

Zarząd ROD nie ma możliwości kontroli segregacji odpadów i zapobiegania nielegalnemu składowaniu odpadów, które nie powinny być składowane na naszym miejscu składowania śmieci. Istniejący monitoring nie daje możliwości rozpoznania jakie odpady są wrzucane do pojemników. Zatrudnienie pracownika do nadzoru miejsca składowania znacznie podniosło by koszty wywozu śmieci. Ponadto obowiązujące przepisy nie dają możliwości ustalenia sprawcy nielegalnego podrzucania odpadów (nie można publikować wizerunku osób i numerów rejestracyjnych samochodów, a zapytani działkowicze nie rozpoznają współużytkowników działek. O niepełnej segregacji śmieci i braku rozwagi użytkowników działek świadczy przypadek zapalenia się dwukrotnie w ostatnich dniach (w tym 20 maja) pojemnika na odpady zmieszane i spowodowania interwencji Straży Pożarnej.

            Opłata za śmieci musi pokrywać koszty ich usunięcia. Nie można finansować tych kosztów z innych funduszy (żadne fundusze samopomocowe czy też wsparcie ze strony PZD nie może być wykorzystane do finansowania kosztów śmieci). W 2020 r. musieliśmy pokryć część kosztów wywozu śmieci, w sumie 40 531,88 zł,  z rezerwy funduszu statutowego i musimy w latach następnych tę kwotę zwrócić.

Zarząd ROD nie ustala wysokości opłaty za wywóz śmieci, gdyż jest to wyłączna kompetencja walnego zebrania ROD, bądź konferencji delegatów ROD. Zarząd ROD podjął uchwałę o przeprowadzeniu w 2021 r. konferencji delegatów ROD ze względu na stan pandemii. Zarząd przedstawia propozycję wysokości opłaty na podstawie kosztów roku poprzedniego. Zdaniem Zarządu nie ma możliwości utrzymania opłaty    z roku 2020. W takiej sytuacji Zarząd nie zapewni bezpieczeństwa sanitarnego i porządku na terenie Ogrodu do czego jest statutowo zobowiązany. Zwracamy uwagę, że koszty wywozu śmieci wzrosły w całym kraju ponad dwukrotnie, a nasza opłata wynosiła w latach ubiegłych 120,00 zł (tylko incydentalnie w 2019 r. 90,00 zł – firma „Corimp” wywoziła odpady segregowane za darmo z czego wycofała się w 2020 r.). Jeśli Państwo nie zgadzają się z tą argumentacją, proszę zgłosić inną propozycję na konferencji delegatów (liczymy na to, że zostanie Pani/Pan delegatem).

Wysokości opłat wynikają m.in. ze składowania niedozwolonych odpadów i braku segregacji:

Oto przykłady składowania niedozwolonych odpadów:

 

 
 
 
 
prawdopodobnie
poremontowe odpady firmowe

Przykłady braku segregacji

kosz wiklinowy w pojemniku na plastyki

 

połamane płyty kartonowo-gipsowe w pojemniku na papier

Zarząd ROD