www.rod-borowka.pl
Rodzinny Ogród Działkowy BORÓWKA w Nekli
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

28.06.2020

WALNE ZEBRANIE KOMISARYCZNE ROD

W dniu 25 czerwca Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) podjął Uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne.

W Uchwale określono warunki jakie muszą być spełnione aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem PZD.

Uchwała KR z 25.06.2020 – walne zebrania

Na podstawie analizy treści w/w uchwały oraz oceny aktualnej sytuacji epidemicznej Zarząd ROD doszedł do wniosku, iż jedynym możliwym rozwiązaniem jest odbycie komisarycznego walnego zebrania ROD. Zasady przeprowadzenia walnego zebrania komisarycznego określiła Uchwała Nr 2/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r.

Walne zebranie komisaryczne

W związku z powyższym podjęto uchwałę o wystąpieniu do Okręgowego Zarządu PZD o zwieszenie walnego zebrania ROD „Borówka” w Nekli (jako organu ROD) oraz powołanie Walnego Zebrania Komisarycznego ROD „Borówka” w Nekli. Treść uchwały Zarządu ROD poniżej.

Uchwała Nr 37 w sprawie walnego zebrania

Treść Uchwały przywołuje argumenty jakimi kierował się Zarząd przyjmując takie rozwiązanie. Proponując taki skład walnego zebrania komisarycznego przyjęliśmy, iż walne zebranie winno stanowić szeroka reprezentację społeczności Ogrodu, a zwłaszcza jego aktywnych członków PZD. Uznajemy, że proponowany skład będzie reprezentatywny. Zdajemy sobie sprawę, iż brak jest w tym składzie osób młodych, którzy niedawno nabyli działki. Jednak trudno znaleźć kryterium doboru, które nie byłoby dyskryminujące dla innych i nie stwarzało podejrzeń o doborze według uznania Zarządu. Ponadto uczestnictwo w zebraniu jest ograniczone do maksimum 150 osób, którzy potencjalnie mają prawo udziału w nim oraz musi być monitorowane.

Chcąc zapewnić maksimum bezpieczeństwa zaproponowaliśmy odbycie walnego zebrania komisarycznego na „wolnym powietrzu” na terenie przyległym do hydroforni. Jest to teren wygrodzony, z możliwością kontroli i zapewniający warunki określone przepisami powszechnie obowiązującymi jak i wymagania Uchwały KR PZD w tej sprawie.

Zaproponowaliśmy odbycie Walnego Zebrania Komisarycznego w dniu 25 lipca 2020 r. o godz. 9:00.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął  Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy w dniu 16 lipca 2020 r. (Uchwały Nr 82/VII/2020 oraz Nr 91/VII/2020.  Wszyscy uczestnicy walnego zebrania komisarycznego zostali powiadomieni  i zaproszeni na zebranie, zgodnie z Uchwałą Nr 37/VI/2020 Zarządu ROD.

Wszystkie dotychczasowe dokumenty wypracowane na walne zebranie (porządek obrad, regulamin, sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 r., projekty uchwał i plany na 2020 r.)  są aktualne, oczywiście z wyjątkiem dat,  i są do wglądu wszystkich członków PZD Ogrodu w biurze Ogrodu w czasie pobierania opłat przez kasjera oraz na stronie internetowej ROD. Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna pracują normalnie, bowiem zawieszenie nie dotyczy tych organów ROD.

Prosimy o zgłaszanie wniosków i propozycji na walne zebranie do Zarządu ROD pisemnie do skrzynki pocztowej przy parkingu.

Dołożymy starań aby zebranie odbyło się z zachowaniem środków bezpieczeństwa i podjęło mądre decyzje, zapewniające dobre funkcjonowanie Ogrodu. Prosimy o uwagi i propozycje w tym względzie.

Poniżej pełne Sprawozdanie Zarządu za 2019 r., projekty uchwał oraz preliminarze finansowe na 2020 r.

Porządek obrad walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Sprawozdanie Zarządu za 2019r

Rachunek zysku i strat 2019 r

Sprawozdanie – Fundusz Rozwoju 2019

Sprawozdanie – Fundusz Oświatowy 2019

Sprawozdanie KR ROD za 2019 r

Uchwała Nr 5 – opłaty ogrodowe

Uchwała Nr 6 – opłata energetyczna

Uchwała Nr 7 – za zużycie energii el.

Uchwała nr 8 – opłata wodna

Uchwała Nr 9 – za zużycie wody

Uchwała Nr 10 – opłata za śmieci

Uchwała Nr 20 – pełnienie dyżurów W1

Uchwała Nr 20 – pełnienie dyżurów W1

Uchwała Nr 22 -porządkowa

Preliminarz Rachunku zysków i strat 2020

Preliminarz – Fundusz Rozwoju 2020

Preliminarz – Fundusz Oświatowy 2020

W życzeniami miłego wypoczynku i Zdrowia.

Zarząd ROD